Kritiky.cz > Horory > Hidden (2015)

Hidden (2015)

rp Hidden 28201529.jpg
rp Hidden 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rodina ukry­tá v pro­ti­a­to­mo­vém kry­tu, musí bojo­vat nejen s ubý­va­jí­cí­mi záso­ba­mi, ale i nebez­pe­čím, jenž na ně číhá na povrchu…

Manželé Ray a Claire se spo­leč­ně s dce­rou Zoe skrý­va­jí již řadu dní v pro­ti­a­to­mo­vém kry­tu. Před časem postih­la měs­teč­ko Kingsville nebez­peč­ná náka­za, kte­rá infi­ko­va­la vět­ši­nu oby­va­tel. Bez varo­vá­ní pak při­šel útok armá­dy, kte­rý jejich domov, měs­to i vět­ši­nu spolu-obyvatel sma­zal z povrchu zem­ské­ho. Jen s ome­ze­ným počtem zásob, posled­ní­mi zbyt­ky zdra­vé­ho rozu­mu a neu­stá­lým stra­chem se jim poda­ři­lo pře­žít sko­ro 300 dní. Venku totiž i teď číhá nebez­pe­čí v podo­bě záhad­ných „dýcha­čů“, kte­ří zabi­jí pře­ži­vší bez sli­to­vá­ní. Jenže záso­by se ten­čí a tak je jen otáz­kou času, kdy budou muset vylézt zpět na povrch a čelit nástra­hám, kte­ré tam na ně čeka­jí…


Režie: Matt Duffer, Ross Duffer
Rok výro­by: 2015
Délka: 84 min
Země: USA
Hrají:
Alexander Skarsgård...(Ray)
Andrea Riseborough...(Claire)
Emily Alyn Lind...(Zoe)
...a dal­ší


Opravdu dob­rých posta­po­ka­lyp­tic­kých fil­mů koke­tu­jí­cích s horo­ro­vým žánrem je doce­la málo. Hidden zůstal někde na půl ces­ty. Měl jsem oba­vy, aby se z toho nesta­la jen dal­ší tuc­tov­ka, kte­rá začne i přes krat­ší sto­páž po chví­li nudit. Ale tvůr­cům se poda­ři­lo ale­spoň v prv­ní polo­vi­ně fil­mu navo­dit oprav­du zají­ma­vou (mís­ty až klaus­tro­fo­bic­kou) atmo­sfé­ru, kte­rou skvě­le dopl­ňo­va­lo rodin­né dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pod povr­chem. Postavy si čás­teč­ně zís­ka­ly mé sym­pa­tie a navíc nejsme ani ochu­ze­ni o něko­lik zábles­ků z nedáv­né minu­los­ti.
Samozřejmě se tu hrá­lo hlav­ně na city, ale vše bylo v rám­ci sne­si­tel­nos­ti. Sice ta malá by občas zaslou­ži­la dostat přes drž­ku, ale na tohle jsme už zvyklí. Postupné pood­ha­lo­vá­ní všech pří­čin, proč je naše rodin­ka ukry­ta v bun­k­ru a kdo jsou vlast­ně oni „dýcha­či“, potaž­mo důvod proč nemů­žou vyjít naši hrdi­no­vé ven – to všech­no bylo v pořád­ku. Zvláště když herec­ké výko­ny byli rov­něž doce­la dob­ré.
Potom ale při­šlo finál­ní roz­zuz­le­ní a došlo na akč­něj­ší strán­ku fil­mu. A tady jsem nara­zil na pro­blém, kte­rý se mi už tolik nelí­bil. Přece jenom jsem oče­ká­val něco troš­ku odliš­né­ho a na můj vkus byly někte­ré scé­ny dost pře­hna­né. Nepotřeboval jsem ke štěs­tí hory zom­bí­ků ani naka­že­ných, ale pře­ce jenom bych uví­tal odliš­né vyvr­cho­le­ní. To je však jen můj pro­blém. Tvůrci se sna­ži­li zby­teč­ně neko­pí­ro­vat slav­něj­ší kole­gy a to jim musím při­číst k dob­ru. Dá se tu nara­zit na spous­tu pozi­tiv­ních prv­ků, ale i tak je ško­da, že z toho nako­nec neby­lo nic víc, než leh­ký nad­prů­měr. Tedy ale­spoň v mých očích.

Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32742 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71576 KB. | 16.06.2024 - 05:36:27