Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Bastardi: Reparát - komediální film s nevyrovnanými výkony a slabou režií

Bastardi: Reparát - komediální film s nevyrovnanými výkony a slabou režií

Photo © Tomáš Magnusek s.r.o. / Jan Sobotka
Photo © Tomáš Magnusek s.r.o. / Jan Sobotka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní doba je plná fil­mo­vých pre­mi­ér, kte­ré nabí­ze­jí divá­kům roz­ma­ni­té zážit­ky. Bohužel, není kaž­dý film tak skvě­lý, jak by si divá­ci přá­li. A to pla­tí i pro film „Bastardi: Reparát“, kte­rý má pod­le mno­ha kri­ti­ků mno­ho nedo­stat­ků.

Film „Bastardi: Reparát“ nato­čen reži­sé­rem Tomášem Magnuskem, kte­rý je záro­veň auto­rem scé­ná­ře. Film se sna­ží uká­zat pří­běh pro­puš­tě­né­ho uči­te­le Majera, kte­rý hle­dá novou šan­ci ve svém živo­tě. Majer je pro­puš­těn z věze­ní na amne­stii a nemá niko­ho z rodi­ny, tak­že se uchy­lu­je k pomo­ci od své­ho spo­lu­žá­ka ze základ­ní ško­ly Ivana, kte­rý ho vez­me k sobě do rom­ské­ho ghet­ta. Ivan mu nabíd­ne pomoc při obno­vě zru­še­né ško­ly, na kte­ré dří­ve učil. Majer se tedy sna­ží oslo­vit své býva­lé kole­gy a žáky, aby mu pomoh­li. S nimi zaží­vá mno­ho komic­kých situ­a­cí, ale netu­ší, že ho stá­le sle­du­je mafi­án­ský boss Dostál, kte­rý se roz­hod­ne pomstít své­mu syno­vi i vnu­ko­vi.

Zpočátku se může zdát, že pří­běh má poten­ci­ál a může divá­ky při­táh­nout, ale bohu­žel, fil­mo­vá pre­mi­é­ra neby­la pří­liš úspěš­ná. Mnoho kri­ti­ků kri­ti­zo­va­lo nedo­stat­ky v scé­ná­ři a režii, kte­ré se pro­je­vi­ly v cel­ko­vém nedo­ta­že­ní a povrch­nos­ti fil­mu. Dále bylo kri­ti­zo­vá­no i obsa­ze­ní, kte­ré mno­ho divá­ků nepře­svěd­či­lo.

Co se týče výko­nů jed­not­li­vých her­ců, mno­ho kri­ti­ků si vši­mlo, že Tomáš Magnusek, kte­rý si zahrál hlav­ní roli uči­te­le Majera, pře­hrá­vá a půso­bí vel­mi umě­le. Na dru­hou stra­nu, her­ci jako Zdeněk Godla, Jiří Krampol nebo Gabriela Gášpárová doká­za­li divá­ky zaujmout svý­mi výko­ny.

Celkově lze říci, že „Bastardi: Reparát“ je film s mno­ha nedo­stat­ky, kte­ré se pro­je­vi­ly jak v režii, tak v obsa­ze­ní a scé­ná­ři. Přestože se jed­ná o kome­di­ál­ní film, výsle­dek je spí­še trap­ný. Herecké výko­ny jsou vel­mi nevy­rov­na­né, někte­ré situ­a­ce jsou vel­mi umě­lé a nevě­ro­hod­né. Scénář je plný klišé a ste­re­o­ty­pů, kte­ré se vzta­hu­jí k rom­ské komu­ni­tě, a to i přes­to, že film tvr­dí, že se sna­ží být k této komu­ni­tě respek­tu­jí­cí. Vztahy mezi posta­va­mi jsou někdy zma­te­né a nepře­hled­né, což sni­žu­je napě­tí a dra­ma­tic­ký poten­ci­ál fil­mu.

Jednou z nej­vět­ších sla­bin fil­mu je však režie. Tomáš Magnusek, kte­rý je nejen herec a sce­náris­ta, ale také reži­sér, se sna­ží dělat všech­no najed­nou a výsle­dek je, že všech­ny tyto aspek­ty trpí. Jeho režie je vel­mi nejis­tá, zvláš­tě v někte­rých klí­čo­vých scé­nách, kde není zřej­mé, jaké emo­ce by měly být vyjá­d­ře­ny, nebo jak by měly posta­vy rea­go­vat na situ­a­ci.

Celkově lze říci, že Bastardi: Reparát je špat­ný film, kte­rý nedo­ká­že napl­nit svůj poten­ci­ál. Přestože se jed­ná o téma, kte­ré má vel­ký spo­le­čen­ský význam a kte­ré by moh­lo být dobrou inspi­ra­cí pro kome­di­ál­ní film, v tom­to kon­krét­ním pří­pa­dě se jed­ná o zkla­má­ní. Nedostatečně napsa­ný scé­nář a nekva­lit­ní režie nechá­va­jí divá­ka s poci­tem, že se jed­ná o neu­vá­že­ný a špat­ně pro­ve­de­ný pro­jekt.


Zdroj: Tomáš Magnusek s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43968 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72369 KB. | 20.05.2024 - 20:39:35