Kritiky.cz > Horory > House of the Dead (2003)

House of the Dead (2003)

rp house of the dead cover.jpg
rp house of the dead cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uwe Boll opět zaper­lil, ten­to­krát nás čeká nefal­šo­va­ný zom­bie masa­kr…

Pětice mla­dých přá­tel se vydá­vá na vel­kou hudeb­ní pár­ty. Nestihnout však loď a tak jsou nuce­nu „upla­tit“ kapi­tá­na Kirka, aby je vzal na tu svou a odve­zl je na vzdá­le­ný ost­rov. Jeho pomoc­ník je varu­je, že ost­rov má zlou pověst, ale oni se mu jen vysmě­jí. Když dora­zí na mís­to, nalez­nou jen opuš­tě­né mís­to kona­ní – po ostat­ních lidech jako by se zem sleh­la. Brzy jsou však napa­de­ni hor­dou zom­bie a nastá­vá kla­sic­ký boj o pře­ži­tí. Naštěstí Kirk pašo­val zbra­ně, tak­že se budou mít čím brá­nit…

Režie: Uwe Boll
Rok výro­by: 2003
Délka: 90 min
Země: Německo / Kanada / USA
Hrají:
Jurgen Prochnow …(Kirk)
Ona Grauer …(Alicia)
Tyron Leitso …(Simon)
Jonathan Cherry …(Rudy)
Enuka Okuma …(Karma)
David Palffy …(Castillo)
…a dal­ší

Uwe Boll se už za ta léta stal oprav­do­vou „legen­dou“ mezi reži­sé­ry (bohu­žel ne však v dob­rém slo­va smys­lu) a pře­de­vším noč­ní můrou po pař­me­ny her. Já jsem od něj viděl už dost fil­mů (vět­ši­nou však jiné­ho než­li horo­ro­vé­ho žán­ru – z něho jen Seed a Alone in the Dark), tak­že jsem se sna­žil jeho ostat­ním „horo­ro­vým pře­dě­láv­kám PC her“ vyhý­bat co to jen šlo. I já jej kdy­si ozna­čo­val za nej­vět­ší­ho tragéda, ale jak se má sbír­ka horo­rů roz­růs­ta­la a já nará­žel na dal­ší a dal­ší reži­sé­ry (jak dob­ré, tak i ješ­tě vět­ší koko­ty), musím se mu omlu­vit a jsem rád, že jsem tu peti­ci na netu, co kdy­si kolo­va­la, aby už neto­čil fil­my, nepo­de­psal. Pokud si totiž na jeho styl zvyk­ne­te a začne­te srov­ná­vat kupří­kla­du s těmi „patla­ly“ od Asylum či Nu Image uzná­te, že on pře­ce jenom troš­ku talen­tu sku­teč­ně pobral. 

House of the Dead (hru) jsem nikdy nehrál, kaž­do­pád­ně film jako celek za moc nesto­jí, ale zas na dru­hou stra­nu se u něj sku­teč­ně mís­ty ale­spoň troš­ku poba­ví­te. Nebudu se tu bavit o obna­že­ných hol­kách (to je k vidě­ní už sko­ro všu­de), ale to pro­po­je­ní céč­ko­vých efek­tů, Matrixu, stu­pid­ních hlá­šek a hlav­ně hod­ně sluš­né­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du mís­ty sku­teč­ně navo­di­lo cel­kem pří­jem­nou podí­va­nou. Ano uzná­vám, že to žád­ná bom­ba není, ale já u toho neu­sí­nal, zasmál jsem se a s při­vře­ním oka mi tu ani ty „rádo­by“ zom­bie (co děla­jí sal­ta, jsou ultra rych­lé, pou­ží­va­jí zbra­ně, pli­va­jí kyse­li­nu, atd…) moc neva­di­ly. Bohužel je tu však taky kvan­tum tvůr­čích chyb, kte­ré nelze pře­hléd­nout, i pro­to tomu pros­tě nemůžu dát ani prů­měr­né hod­no­ce­ní.

Trochu mi tu sice nese­dí pří­tom­nost Jurgena Prochnowa, ale posled­ní roky už není obsa­ze­ní poha­sí­na­jí­cí „star“ v kdeja­ké srač­ce žád­ným pře­kva­pe­ním. Boll má však celou řadu přá­tel mezi celebri­ta­mi a tak šlo nej­spíš o kama­rád­skou výpo­moc. Však Prochnow byl taky tím nej­lep­ším, co nám tady bylo nabíd­nu­to. Zbytek pře­hrá­va­jí­cích her­ců nemá cenu ani moc komen­to­vat, pro­to­že ti tu byli stej­ně jen do počtu – aby byl ten krva­vý masa­kr co mož­ná nejdel­ší. Takže si můžu v kli­du ten­to kou­sek odškrt­nout ze své­ho sezna­mu a poma­lu zapo­me­nout. Moc nevě­řím, že bych se k němu ješ­tě někdy vrá­til.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32654 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71580 KB. | 14.06.2024 - 01:34:40