Kritiky.cz > Recenze knih > Růžová zahrada-každý dům má své tajemství

Růžová zahrada-každý dům má své tajemství

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte krás­ný pří­běh pro vaše blíz­ké pod vánoč­ní stro­me­ček? Nevíte si rady a potře­bu­je­te pora­dit s výbě­rem? Tracy Reesová je autor­kou pou­ta­vé­ho romá­nu, kte­rý vás bude bavit od prv­ní stra­ny, tak jako mě. Budete pře­kva­pe­ni, jaké tajem­ství může Abigail celý život skrý­vat a držet v sobě. 

Píše se rok 1895. Čtyři ženy Olive, Ottilie, Mabs a Abigail. Každá tou­ží po něčem jiném. Olive se tou­ží stát mat­kou. Šokuje celou rodi­nu i vyš­ší spo­leč­nost a adop­tu­je si hol­čič­ku. Ottilie je tepr­ve dva­nác­ti­le­tá hol­čič­ka sna­ží se při­jít na kloub tomu, proč se její mat­ka cho­vá div­ně a jaká nemoc ji vlast­ně trá­pí. Mabs tou­ží svo­ji tíži­vou život­ní situ­a­ci vyře­šit tak, že chce zís­kat novou prá­ci jako spo­leč­ni­ce paní Finchové a vyma­nit se tak ze zou­fa­lé­ho živo­ře­ní v docích. Abigail žije celý život pod rouš­kou tajem­ství. Sužuje ji záhad­ná nemoc. Nic není tak, jak na prv­ní pohled vypa­dá. Jak se všech­ny tyto ženy set­ka­jí a jejich živo­ty se prol­nou? Přijde Ottilie na to, co její mamin­ku trá­pí? Najde Olive štěs­tí v podo­bě malé hol­čič­ky? Bude to pro Mabs to nej­lep­ší řeše­ní? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní. Víc vám už nepro­zra­dím. Jen to, že jsem si čte­ní toho­to romá­nu nesmír­ně uži­la.

Od prv­ní stra­ny jsem si přá­la při­jít na kloub, co Abigail vlast­ně trá­pí. Bylo to pro mě šoku­jí­cí, až došlo k rozuz­le­ní záplet­ky. Román se čte vel­mi dob­ře. Střídavě vyprá­ví děj romá­nu kaž­dá ze jme­no­va­ných postav. Náhled na děj a výsled­ný efekt je potom úžas­ný. Kniha má cel­kem 344 stran, je zakon­če­na podě­ko­vá­ním a bib­li­o­gra­fií, ze kte­ré autor­ka čer­pa­la, aby moh­la román dokon­čit. Trochu jsem měla potí­že s malý­mi pís­men­ky, kte­rý­mi je román napsán, ale to nemě­ni­lo nic na tom, že jsem si čte­ní uži­la. Na prv­ní pohled jed­no­du­chá záplet­ka se postu­pem času mění na zají­ma­vé rozuz­le­ní romá­nu.

Podmanivý pří­běh o přá­tel­ství, odva­ze a síle jít dál. To je román Růžová zahra­da. Rozhodně si jej nenech­te ujít.

Ukázka z kni­hy:

Z dok­to­ra Broomeho se stal u nás téměř den­ní host. Pravidelně mi kon­tro­val obě pro­ble­ma­tic­ké žen­ské čás­ti čili mozek a dole, víte kde. Ty kost­na­té prs­ty ohma­tá­va­jí­cí mou leb­ku a šát­ra­jí­cí mi pod suk­ně byly...

Omlouvám se. Ano, vodu, díky. Děsila jsme se ho k smr­ti. Život se mi pro­mě­nil v peklo. Jistěže jsem se brá­ni­la, při­šla s důraz­ný­mi námit­ka­mi. Ovšem man­žel a dok­tor to všech­no bra­li jako potvr­ze­ní své dia­gnó­zy. Zkuste si před­sta­vit, že kaž­dý váš názor oko­lí ozna­čí jako chyb­ný, nicmé­ně vás hned uklid­ní, že lékař to dá do pořád­ku a brzy bude­te přes­ně pod­le man­že­lo­vých před­stav.

A když vám rup­nou ner­vy a začne­te křičet-ječet-že nechce­te, aby vám ten sta­rý kozel osa­há­val intim­ní par­tie, sou­cit­ná odpo­věď vám sdě­lí, že váš odpor pat­ří k dia­gnóze.

Přiznám se, že dočas­ně mi z toho pře­sko­či­lo. Komu také ne. Utéct jsem nemoh­la kvů­li dětem. Dodnes si nejsem jis­tá, zda jejich brz­ký pří­chod hned po svat­bě nepa­t­řil k mis­tr­ným tahům man­že­lo­va dlou­ho­do­bé­ho plá­nu, ale kaž­do­pád­ně pro něho zna­me­na­ly jed­no­znač­né eso v ruká­vu. Držely mě v domě bez­peč­ně­ji než deset zám­ků.

Víte vůbec, Mabel, že v dneš­ní osví­ce­né době nemá roz­ve­de­ná žena žád­nou záru­ku, že se bude smět vídat s vlast­ní­mi dět­mi? Původně to bylo zaká­zá­no, ale před pár desít­ka­mi let zákon dovo­lil ženě o tu mož­nost aspoň soud­ně požádat-bez zaru­če­né­ho výsled­ku.

Několik slov o autor­ce:

Tracy Reesová se sta­la prv­ní vítězkou sou­tě­že Richard & Judy Search for A Bestseller. Získala také oce­ně­ní Love Stories Best Historical Read a dosta­la se do užší­ho výbě­ru žeb­říč­ku RNA Epic Romantic Novel of the Year.

Absolvovala uni­ver­zi­tu v Cambridgi, a před­tím než se zača­la věno­vat odbor­né­mu pora­den­ství, budo­va­la svo­ji kari­é­ru ve vyda­va­tel­ství zamě­ře­ném na odbor­nou lite­ra­tu­ru. Pracovala také jako ser­vír­ka, bar­man­ka, pro­da­vač­ka, rea­lit­ní mak­léř­ka, tříd­ní asi­s­tent­ka a lek­tor­ka růz­ných worksho­pů.

Tracy dělí svůj čas mezi Londýn a polo­os­tov Gower v již­ním Walesu.

Autorka: Tracy Reesová

Přeložila: Petra Klůfová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ké romá­ny

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia - Ikar, Praha

Počet stran: 344

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-249-5162-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47991 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72094 KB. | 24.04.2024 - 01:08:02