Kritiky.cz > Horory > House of the Dead 2: Dead Aim (2005)

House of the Dead 2: Dead Aim (2005)

rp House dead 2.jpg
rp House dead 2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Čím se vlast­ně živíš? Zabíjím zom­bie…“

Dva agen­ti AMS Ellis a Nightingale jsou vyslá­ni spo­leč­ně se spe­ci­ál­ně vycvi­če­nou sku­pi­nou mari­ňá­ků na jed­nu uni­ver­si­tu, kte­rá byla ozna­če­na za „epi­cen­t­rum“ zom­bie náka­zy. Mají zde za úkol najít a ode­brat vzo­rek krve z „nul­té gene­ra­ce zom­bie“, ze kte­ré by se dala zís­kat pro­ti­lát­ka. Na spl­ně­ní své mise však mají zou­fa­le málo času, pro­to­že vlá­da chce mís­to srov­nat ze zemí a v ces­tě jim sto­jí hor­da hla­do­vých zom­bí­ků.

Režie: Michael Hurst
Rok výro­by: 2005
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Emmanuelle Vaugier …(Alexandra „Nightingale“ Morgan)
Ed Quinn …(Ellis)
Victoria Pratt …(Henson)
James Parks …(Bart)
Sticky Fingaz …(Dalton)
…a dal­ší
Popravdě jsem byl hod­ně zvě­da­vý, jak si pove­de „pokra­čo­vá­ní“ Bollova fil­mu House of the Dead, přes­to­že s ním už nechval­ně pro­slu­lý reži­sér neměl nic spo­leč­né­ho. No a zatím­co se na oba fil­my valí vlna kri­ti­ky ze všech stran, tak já byl v rám­ci mož­nos­tí s obě­ma spo­ko­jen. Tedy abych to uve­dl na pra­vou míru, ani jeden z nich nemá ani na prů­měr­né hod­no­ce­ní, ale díky své­mu pro­po­je­ní s kome­dií (vím, ten­to žánr uve­de­ný v zařa­ze­ní není), ale já se u obou mís­ty doce­la nasmál. Nejen nad stu­pi­di­tou někte­rých hlá­šek (kte­ré byli cíle­né a někdy i dost tref­né), ale i někte­rý­mi scé­na­mi, nad kte­rý­mi zůstá­val rozum stát.
Scénář dvoj­ky má pře­ce jenom ale­spoň tro­chu myš­len­ku, ale chví­li mi trva­lo, než mě film zau­jal. Když pomi­nu začá­tek nesou­cí se v duchu teen kome­dií a sezná­me­ní se čle­ny spe­ci­ál­ní jed­not­ky (z nichž zaujme snad jen dvo­ji­ce Victoria Pratt a Nadine Velazquez ve spod­ním prádle, no a nesmím opo­me­nout ani Jamese Parkse a jeho obli­bu ve foto­gra­fo­vá­ní), tak jsem oče­ká­val dal­ší nud­nou zom­bie fraš­ku, u kte­ré to nej­spíš zapích­nu. K mému pře­kva­pe­ní jsem neu­snul a to i díky (mís­ty) sluš­né akci ode­hrá­va­jí­cí se již v pro­sto­rách uni­ver­si­ty. Sice jsem v někte­rých momen­tech nevě­děl, zda má vět­ší IQ zástup zom­bie, nebo naši „hrdi­no­vé“, pro­to­že nelo­gic­ké cho­vá­ní a stu­pi­di­ta tu pros­tě nesmě­li chy­bět, ale zas na dru­hou stra­nu bych chtěl pochvá­lit Almost Human za při­ja­tel­né efek­ty a mas­ky zom­bí­ků.

Jenže dal­ším obrov­ským pro­blé­mem, je vel­mi cha­bá atmo­sfé­ra. Nejen mně už nesta­čí jen pobli­ká­va­jí­cí žárov­ky a pobí­ha­jí­cí zom­bie, kte­ré v urči­tých chví­lích agre­siv­ně úto­čí a kou­šou, aby hned vzá­pě­tí necha­li svým stře­dem pro­klouz­nout dva „bez­bran­né“ agen­ty aniž by jim způ­so­bi­li sebe­men­ší škráb­nu­tí. To samé by se dalo říci o „koman­du“, kte­ré se údaj­ně účast­ni­lo něko­li­ka bitev po celém svě­tě, ale nedo­ká­ží si pořád­ně krýt ani záda a pře­kva­pí je snad kaž­dý útok. Právě tyto do očí bijí­cí blbos­ti mi dost kazi­ly dojem z fil­mu. Asi nej­vět­ší ško­dou je pou­hé mih­nu­tí her­ce (Sid Haig), jehož jmé­no na oba­lu bylo pro mno­hé jis­tě tím nej­vět­ším láka­dlem. I pro­to si tak musí­me vysta­čit s popi­cho­vá­ním ústřed­ní dvo­ji­ce Emmanuelle Vaugier a Eda Quinna. Oba se však jen svez­li na vlně pod­prů­měr­ných herec­kých výko­nů, což byla taky vel­ká ško­da.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21247 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71576 KB. | 19.06.2024 - 22:27:33