Kritiky.cz > Knihy k maturitě > Vyhnání Gerty, aneb jak málo máme pochopení pro něco, co jsme nezažili

Vyhnání Gerty, aneb jak málo máme pochopení pro něco, co jsme nezažili

obrazek 2022 10 19 171835313
obrazek 2022 10 19 171835313
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Historické romá­ny jsou žánrem, kte­rý se nám sna­ží pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů oby­čej­ných lidí při­blí­žit atmo­sfé­ru doby. Odsun němec­ké­ho oby­va­tel­stva je pro nás dodnes kon­tro­verz­ní téma, v někte­rých soci­ál­ních bub­li­nách dokon­ce až kon­ver­zač­ní tabu. Vyhnání Gerty Schnirch jej však ucho­pi­lo bra­vur­ně – skr­ze pří­běh tak sil­ný, že se při jeho čte­ní cítí­te bez­moc­ní. Příběh nevšed­ní, kte­rý byl v té době bohu­žel vel­mi všed­ním. Příběh mat­ky a dce­ry, pří­běh žen.

Stručně k ději. Vypráví o dív­ce – ženě, Gertě. Narodila se němec­ké­mu otci a čes­ké mat­ce. Ta během vál­ky zemře, Gerta tak zůsta­ne sama s otcem, kte­rý zeší­lí, a začne ji zná­sil­ňo­vat. Z toho­to aktu se naro­dí dce­ra, Barbora. Po kon­ci vál­ky jsou Němky i s dět­mi brá­ny na dlou­hé pocho­dy smr­ti. Během nich je dozor­čí pro zába­vu zná­sil­ňu­jí, mučí hla­dy a žíz­ní, tak­že jsou nuce­ni pít vodu z lou­ží, načež čas­to umí­ra­jí na tyfus. Ty, kte­ré pochod pře­ži­jí, se dosta­nou do domu hos­po­dář­ky, kde mohou něko­lik let za stra­vu a uby­to­vá­ní pra­co­vat. Barbora vyrůs­tá, odstě­hu­je se a zalo­ží vlast­ní rodi­nu. Gerta díky vyso­ce posta­ve­né­mu komu­nis­to­vi Karlovi kte­rý byl v dět­ství její pří­tel, pro­ži­je pár šťast­ných let. Poté, co během čis­tek v 50. letech Karel zmi­zí bůhví kam, je nuce­na vzít pod­řad­nou prá­ci ve skla­dě. Zahořkne, zane­vře pro­ti Čechům a tou­ží po omluvě. I s dce­rou se jí zhor­ší vzta­hy. Barbora ji v posled­ních dnech navště­vu­je a mlu­ví s ní, Gerta už však nej­spí­še nevní­má. Zanedlouho zemře.

Příběh je nepo­chyb­ně pod­chy­cen auten­tic­ky a syro­vě. Autorka se nesna­ží jakým­ko­liv způ­so­bem uleh­čit emoč­ní zátěž na čte­ná­ře. Tím vzni­ká román, kte­rý nás oprav­du vtáh­ne, ačko­liv si v někte­rých pasá­žích pře­je­me, aby tomu tak neby­lo, pro­to­že ve chví­li, kdy zavře­me kni­hu, nás pří­běh neo­pus­tí. Empatický člo­věk totiž cítí jakousi for­mu kolek­tiv­ní viny, podob­nou, jakou němec­ký národ cítí za holo­kaust. To je ale téma širo­ce zpra­co­vá­va­né ve všech sfé­rách, kdež­to o odsu­nu Němců se tolik nemlu­ví. Těžko totiž hle­dá­me pocho­pe­ní pro něco, co jsme neza­ži­li.

Samotná posta­va Gerty má vel­mi lehce nazna­če­né rysy diso­ci­a­tiv­ní poru­chy iden­ti­ty (nemoc, kdy se v jed­nom těle stří­dá více osob­nos­tí). Samozřejmě to vel­mi hyper­bo­li­zu­ji, Gerta tako­vou nemo­cí, ale­spoň pokud to dob­ře chá­pu, netr­pě­la. V prů­bě­hu kni­hy však vní­má­me rozkol mezi její čes­kou a němec­kou strán­kou. Ve chví­li, kdy je pou­ze mla­dá dív­ka, to jí samot­nou nikterak netrá­pí, ale přes­to si vší­má roz­dí­lů mezí ní, a její­mi čes­ký­mi kama­rá­dy. V době odsu­nu začne inkli­no­vat ke své čes­ké strán­ce, po oku­pa­ci v roce 1968 se opět navra­cí k té němec­ké. Je to jako by v ní žily dvě ženy. Česká, mla­dá, ener­gic­ká, i přes všech­ny útra­py srdeč­ná a milu­jí­cí. A Německá, zahořk­lá, ublí­že­ná živo­tem, tou­ží­cí po omluvě všech, včet­ně sebe sama. V tom­to ohle­du se na dílo však nesmí­me dívat jako na kri­ti­ku „němec­tví“. Tato část její osob­nos­ti není zahořk­lá kvů­li národ­nost­ním vlast­nos­tem, ale kvů­li tomu, že prá­vě ta němec­ká strán­ka byla celý její život pošla­pá­vá­na. Tohoto roz­dě­le­ní osob­nos­tí se doko­na­le zhos­ti­la Diana Šoltýsová, v jejíž režii se Vyhnání Gerty Schnirch hra­je v Žižkovském diva­dle.

Více na Kritiky.cz
Dnes vychází bezplatná aktualizace do Monster Hunter World:... Dnes vychází bezplatná aktualizace do Monster Hunter World: Iceborne. Ta přídává legednární...
PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé...
Všechno zničit budete moct v Teardown Game, na které dělají... Všechno zničit budete moct v Teardown Game, na které dělají dva lidi ze Švédska...
Santa Monica Studio pracuje kromě God of War: Ragnarök na... Santa Monica Studio pracuje kromě God of War: Ragnarök na nové hře. Potvrzuje to nový vypsaný ...
Pán času - The Pilot Velmi dobrý rozjezd Capaldiho poslední série, a zároveň humorné představení nové companion ...

Rád bych se také ješ­tě krát­ce vyjá­d­řil ke spo­le­čen­ské­mu význa­mu kni­hy. Jak jsem již řekl, vyhná­ní němec­ké­ho oby­va­tel­stva není téma širo­ce zpra­co­va­né. Dá se to do jis­té míry pocho­pit, ze všech zvěr­stev 20. sto­le­tí je toto jed­no z těch (a říkám to s vel­mi vel­kou nad­sáz­kou) mino­rit­něj­ších. Především pro­to­že se týká jen České repub­li­ky, kte­rá, řek­ně­me si upřím­ně, niko­ho moc neza­jí­ma­la… Jediný kdo tedy má zájem zhos­tit se téma­tu, kte­ré má Čechům nasta­vit zrca­dlo, jsou prá­vě Češi. Ti, kte­ří svou his­to­ric­kou vin­nu nesou. A Kateřina Tučková tuto úlo­hu spl­ni­la na výbor­nou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Studuji žurnalistiku na Karlově univerzitě. Ve volném čase rád chodím do divadla, sleduji filmy a seriály, poslouchám hudbu, a píšu texty - od poezie až k publicistice.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45591 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69649 KB. | 05.12.2023 - 06:20:03