Kritiky.cz > Horory > Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003)

Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Shuya Nanahara pře­žil a vyhlá­sil vál­ku všem dospě­lým!

Uběhly tři roky od doby, kdy v tak­zva­né vzdě­lá­va­cí refor­mě tisí­ci­le­tí, jinak zva­né zákon Battle Royale zachrá­nil a ute­kl Shuya Nanahara s kama­rád­kou Norikou. Předtím ovšem zemře­la celá jejich tří­da 9.E. Nyní je z Nanahary obá­va­ný „tero­ris­ta‘‘, kte­rý vyhlá­sil vál­ku svě­tu dospě­lých. Společně se svou sku­pi­nou vzbou­řen­ců (hnu­tí Divoká sedma) žijí na dale­kém, opuš­tě­ném ost­ro­vě ze kte­ré­ho vyrá­ží na své akce. Japonská vlá­da tomu chce udě­lat už jed­nou pro­vždy pří­trž a tak vytvo­ří nový pro­gram nazva­ný BR 2. Unese opět tří­du mla­dých stu­den­tů z řad chudých a opuš­tě­ných dětí. Po důklad­né před­náš­ce o tom co je čeká dosta­nou nedob­ro­vol­ně uni­for­my a zbra­ně a vyra­zí do akce. Jejich úko­lem je zabít Shuyu Nanaharu.

Český název: Battle Royale II : Requiem
Režie: Kenta Fukasaku, Kinji Fukasaku
Rok výro­by: 2003
Délka: 134 min
Země: Japonsko

Hrají:
Tatsuya Fujiwara ... ( Shuya Nanahara)
Ai Maeda ... ( Shiori Kitano)
Shûgo Oshinari ... ( Takuma Aoi)
Ayana Sakai ... ( Nao Asakura)
Haruka Suenaga ... ( Haruka Kuze)
...a dal­ší

Studenti tak musí vyra­zit do bitvy, ale „tero­ris­ti‘‘ nejsou jedi­nou hroz­bou, kte­rá může ohro­zit jejich život. Jde pře­de­vším o oboj­ky, kte­ré mají na krku a kte­ré jsou pro­po­je­né z dal­ším spo­lu­žá­kem. Pokud jeden z nich zemře nebo se vzdá­lí na 50 met­rů vybuch­nou. Začíná tak vynu­ce­ný boj, kte­rý nabe­re obrát­ky poté, co na sebe obě sku­pi­ny dětí nara­zí. Jsou oprav­du čle­no­vé hnu­tí Divoké sed­my hor­ší, než vět­ši­na dospě­lých? Sledujte pokra­čo­vá­ní fil­mu, kte­rý se řadí mezi jed­ny z nej­lep­ších japon­ských vyvraž­do­va­ček.

Film pochá­zí od stej­né­ho reži­sé­ra jako jed­nič­ka, ale bohu­žel nedo­sa­hu­je jeho kva­lit. Zatímco jed­nič­ka před­sta­vi­la nedob­ro­vol­ný boj spo­lu­žá­ků, kte­ří ješ­tě ráno byli kama­rá­di, ale večer se bez roz­mýš­le­ní zača­li vyvraž­ďo­vat., dvoj­ka je spí­še akč­ní stří­leč­kou, plnou krve, výbuchů a od prv­ní­ho dílu se liší snad ve všem. Z hlav­ní­ho hrdi­ny Shuy Nanahary, kte­rý byl pla­chým stu­den­tem jenž na začát­ku nechtěl vůbec bojo­vat a důle­ži­té pro něj bylo jen přá­tel­ství, se stal nelí­tost­ný zabi­ják, kte­rý vyhlá­sil vál­ku svě­tu dospě­lých. Chce se tak pomstít za smrt svých spo­lu­žá­ků a přá­tel.

Nová par­tič­ka stu­den­tů už vůbec není tak zají­ma­vá jako ti před­tím. Připadali mi jako retar­do­vá­ní, neu­stá­le jen ječí­cí sprat­ci, kte­ří by asi oprav­du spo­leč­nos­ti nechy­bě­li. Vždyť je vlast­ně hned na začát­ku polo­vi­nu zabi­li. Ani se scé­náris­tům nedi­vím, pro­to­že pra­co­vat s tako­vým mate­ri­á­lem by se mi hnusi­lo taky. I ten­to­krát je ško­lil jejich uči­tel, ale skvě­lé­ho Kitanu, ten­to­krát nahra­dil herec Riki Takeuchi, kte­rý mi byl veli­ce nesym­pa­tic­ký a odpor­ný. Mezi nový­mi stu­den­ty mě zau­ja­li jen dvě oso­by. Shiori Kitano, dce­ra uči­te­le z prv­ní­ho dílu, kte­rá se sama při­hlá­si­la, aby pomsti­la smrt své­ho otce a mla­dík Takuma Aoi, kte­rý je tako­vým vůd­cem stu­den­tů. Nakonec sta­ne po boku samot­né­ho Nanahary.

Kouzlo prv­ní­ho dílu se sko­ro úpl­ně vytra­ti­lo, a to je asi nej­vět­ším mínu­sem toho­to pokra­čo­vá­ní. Původní myš­len­ka psy­cho­lo­gic­ké­ho nátla­ku na nevin­né stu­den­ty, kte­ří pod tíhou okol­nos­tí jsou nuce­ni bojo­vat a zabí­jet se mezi sebou vyšumě­la do prázd­na. Tehdy se roz­to­mi­lé dív­ky změ­ni­ly v krve­žíz­ni­vé bes­tie, kte­ré nezna­li sli­to­vá­ní a z tříd­ních špr­tů vra­ho­vé drs­ňá­ků. Tentokrát šlo jen o samé stří­le­ní, výbuchy, nepře­hled­né umí­rá­ní stu­den­tů, kte­ré jste ani pořád­ně nero­ze­zna­li a mnoh­dy neu­mí­ra­li po jed­nom, ale ve sku­pi­nách. Další blbos­tí jsou oboj­ky z výbuš­ni­nou. Zatímco v jed­nič­ce byly spí­še na loka­li­zo­vá­ní jejich pozic, tady se sta­li nej­čas­těj­ším způ­so­bem smr­ti. Nevím na co tam tedy ty děc­ka posí­la­li, když vybucho­va­li jeden za dru­hým jen pro­to, že byli z někým napo­je­ní. Zřejmě se fil­ma­ři necha­li inspi­ro­vat fil­mem Deadlock s Haurem v hlav­ní roli.

Další kra­vi­nou byli vojá­ci, kte­ří při­šli ost­rov vyčis­tit. Jestli tohle má být japon­ská armá­da, tak já jsem pánbůh. Přišli mi jako úpl­ní „ama­té­ři‘‘, kte­ří od těch děcek dostá­va­li pěk­ně na zadek. Navíc, když se vylo­di­li děc­ka, byl na pobře­ží rachot, ale když vojá­ci, bylo ticho.

Podle mě byla blbost vydá­vat ten­to film jako pokra­čo­vá­ní, pro­to­že pokud by seda­lo o samo­stat­ný film, měl by jis­tě vět­ší ohlas. Takhle jen těžil ze jmé­na prv­ní­ho dílu. Když ale pomi­nu název fil­mu, musím říct, že jako celek se mi film líbil. Bylo tam všech­no, co na fil­mu hle­dám. Trochu dra­ma­tu, akč­ní atmo­sfé­ra a spous­ta krve. Bohužel do horo­ro­vých vod ten­to sní­mek moc neza­pa­dá, přes­to dou­fám, že tuto recen­zi s při­vře­ním oka při­jme­te.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dirty Dancing (Hříšný tanec) - Deleted Scenes25. srpna 2015 Dirty Dancing (Hříšný tanec) - Deleted Scenes Další smazané scény. Tentokrát z Hříšného tance. https://www.youtube.com/watch?v=B5WADtVQD5s Posted in Smazané scény
  • Rychle a zběsile: Tokijská jízda - The Fast and the Furious: Tokyo Drift28. prosince 2006 Rychle a zběsile: Tokijská jízda - The Fast and the Furious: Tokyo Drift Všichni fanoušci vytuněných aut začněte opět uslintávat. Je tu třetí díl série Rychle a zběsile, ve které je příběh nedůležitý a fyzika zbytečná. Hlavní jsou tu drsní řidiči, extrémně sexy […] Posted in Filmové recenze
  • Euforie - The Theater and It's Double21. února 2022 Euforie - The Theater and It's Double Čtu tady, jak jsme se v epizodě nic nedozvěděli a nikam jsme se neposunuli. To druhé může být sice na první pohled pravda, ale musíme se podívat hlouběji. Hlavní hvězdou dnes byla Lexi […] Posted in Krátké recenze
  • Neplnočelná nahota28. dubna 2020 Neplnočelná nahota Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Speed Racer3. listopadu 2022 Speed Racer Když jsem jednoho krásného dne viděl první obrázky z nového filmového projektu režisérské dvojice Larry a Andy Wachowskych, upřímně, byl jsem docela zaskočen a v šoku. Taková škála […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bournův mýtus29. září 2023 Bournův mýtus Po Doughu Limanovi, který mistrně zrežíroval první díl, převzal otěže Paul Greengrass. Tomu se povedlo nejen udržet atmosféru a tempo již zmiňované jedničky, ale povýšil tímto dílem […] Posted in Krátké recenze
  • #1912: Terka a její jednorožec prostě válí! - 45 %12. února 2019 #1912: Terka a její jednorožec prostě válí! - 45 % Terka a její jednorožec prostě válí! (Phoebe and Her Unicorn: Unicorn on a Roll)Vydalo nakladatelství CPress v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Phoebe and Her Unicorn: […] Posted in Recenze komiksů
  • Vikaren (2007)19. srpna 2023 Vikaren (2007) Nová učitelka na dánském venkově vzbudí pozdvižení nejen u dětí, ale i jejich rodičů…V malém dánském městečku nastupuje do tamní školy na záskok nová učitelka Ulla, která […] Posted in Horory
  • Tajemná místa pohanů – po stopách předků8. září 2019 Tajemná místa pohanů – po stopách předků Doba pravěku a raného středověku nás fascinuje mimo jiné proto, že o ní příliš mnoho nevíme a většina informací tak zůstává opředena tajemstvím. Pravěk a raný středověk tvoří nejdelší […] Posted in Recenze knih
  • Tusk (2014)19. dubna 2015 Tusk (2014) Máte rádi mrože? Tak si dávejte dobrý pozor, aby jej z vás někdo nechtěl udělat! Podcaster Wallace se vydává do Kanady, aby zde pořídil interview s mladíkem, jehož video […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43427 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71835 KB. | 23.07.2024 - 14:36:25