Kritiky.cz > Horory > Winchester (2018)

Winchester (2018)

rp Winchester 2018.png
rp Winchester 2018.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prolitá krev z jejich zbra­ní si žádá odpla­tu!


Správní rada zbro­jař­ské­ho impé­ria rodu Winchesterů, hod­lá nechat pře­zkou­mat pří­čet­nost dědič­ky Sarah, kte­rá dle jejich míně­ní již není kom­pe­tent­ní, aby nadá­le vyko­ná­va­la svou funk­ci. Tento úkol dosta­ne na sta­rost dok­tor Eric Price, kte­rý ihned odjíž­dí do honos­né­ho síd­la, kde se setká­vá nejen s vdo­vou ale i zbyt­kem její rodi­ny. Tajemný dům na něj udě­lá sku­teč­ně dojem a jak vid­no je obe­střen nejed­ním tajem­stvím. Je neu­stá­le pře­sta­vo­ván, vět­ši­na dve­ří je uza­vře­na tři­nác­ti hře­by a údaj­ně se v něm pohy­bu­jí ducho­vé, kte­ří jsou s rodi­nou spo­je­ni krva­vou his­to­rií (zabi­ti jejich vyhlá­še­ný­mi opa­ko­va­cí­mi puš­ka­mi). Doktor Price zpr­vu sku­teč­ně pochy­bu­je o psy­chic­kém zdra­ví sta­ré dámy a sna­ží se ke vše­mu při­stu­po­vat raci­o­nál­ním (sel­ským) rozu­mem, ale brzy sám pocí­tí na vlast­ní kůži, že toto mís­to i rod Winchesterů musí být oprav­du pro­kle­tý…


Český název: Winchester: Sídlo démo­nů

Režie: Michael Spierig, Peter Spierig
Rok výro­by: 2018
Délka: 99 min
Země: USA / Austrálie
Alternativní název: Winchester: The House That Ghosts Built
Hrají:
Helen Mirren...(Sarah Winchester)
Jason Clarke...(Dr. Eric Price)
Sarah Snook...(Marion Marriott)
Finn Scicluna-O’Prey...(Henry Marriott)
Eamon Farren...(Ben Block)
...a dal­ší


Nečekal jsem od toho mno­ho, pro­to­že fil­mů o pro­kle­tých domech exis­tu­je už celá řada a toto téma mi není zrov­na dva­krát pochu­ti, nicmé­ně jsem byl nako­nec vcel­ku spo­ko­je­ný. Režisérské duo už něko­li­krát před­ved­lo, že fil­my točit umí a ani ten­to­krát nezkla­ma­lo. Navíc scé­nář ale­spoň čás­teč­ně koke­to­val se sku­teč­ný­mi udá­lost­mi (tím mám na mys­li samot­ný dům, kte­rý má v Americe doo­prav­dy podiv­nou minu­lost a dodnes o něm kolu­jí nej­růz­něj­ší pověs­ti. Navíc pat­ří mezi čas­to navště­vo­va­né mís­ta v USA).
Samotné poje­tí toho­to fil­mu taky není špat­né. Hlavně tedy v jeho prv­ní polo­vi­ně. Tvůrcům se mís­ty poda­ři­la vytvo­řit zají­ma­vá ponu­rá atmo­sfé­ra, oko­ře­ně­ná o něko­lik leka­cích scén (ty sice neby­ly žád­ná bom­ba), ale samot­né pro­stře­dí domu bylo parád­ní, stej­ně jako herec­ké výko­ny obou hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Jak Helen Mirren tak i Jason Clarke odved­li sluš­nou prá­ci, někte­ré efek­ty rov­něž neby­li vůbec špat­né a nebýt toho až „pohád­ko­vé­ho“ závě­ru, byl bych asi spo­ko­je­ný mno­hem více.
Winchester si tak urči­tě své pří­z­niv­ce najde, ale ostří­le­ní horo­ro­ví fan­do­vé z něj asi moc „na vět­vi“ nebu­dou. Pár svět­lých oka­mži­ků se tu našlo, laby­rint cho­deb i sle­pých uli­ček by někte­rým mohl při­vést i srdeč­ní sla­bost, ale nena­šel jsem tu za celou dobu žád­nou pořád­nou leka­cí scé­nu, kvů­li kte­ré bych na ten­to film zase rych­le neza­po­mněl. Což je cel­kem ško­da. Nicméně jsem ten­to film urči­tě nevi­děl napo­sle­dy. Jen to chtě­lo více ori­gi­na­li­ty a méně kopí­ro­vá­ní. Takže v koneč­ném zúčto­vá­ní to vidím spí­še na kla­sic­ký prů­měr.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23221 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72257 KB. | 23.05.2024 - 14:13:24