Kritiky.cz > Horory > Unsane (2018)

Unsane (2018)

rp Unsane 2018.png
rp Unsane 2018.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dostat se nedob­ro­vol­ně do psy­chi­at­ric­ké­ho zaří­ze­ní by asi nechtěl nikdo z vás. Mnohem hor­ší však je, když je tam s vámi pří­to­men i otrav­ný stal­ker, kvů­li kte­ré­mu ty psy­chic­ké pro­blémy máte…


Sawyer Valentini je mla­dou ženou, kte­rá zrov­na dosta­la novou prá­ci v ban­ce, ovšem tíží ji nepří­jem­né vzpo­mín­ky z minu­los­ti. Před časem si totiž odnes­la trau­ma­tic­ký záži­tek s otrav­ným stal­ke­rem a od té doby má psy­chic­ké pro­blémy. Rozhodne se pro­to vydat do psy­chi­at­ric­ké­ho zaří­ze­ní a požá­dat o radu či kon­zul­ta­ci, jak se s tou­to nepří­jem­nou situ­a­cí vyrov­nat. Během poho­vo­ru však vypl­ní jis­té for­mu­lá­ře, kte­ré si pořád­ně nepře­čte a dostá­vá se do mno­hem nepří­jem­něj­ší situ­a­ce. Rázem se z ní totiž nedob­ro­vol­ně stá­vá paci­ent­ka toho­to zaří­ze­ní s vel­mi přís­ným reži­mem. Ven se z něj dá dostat jen po úspěš­ně zvlád­nu­té pro­ce­du­ře a bra­ní vše­mož­ných léků. Jakákoliv nepo­sluš­nost se tres­tá! Jak to celé pře­žít mezi oprav­do­vý­mi bláz­ny a zvláš­tě když záhy zjis­tí­te, že onen stal­ker zde pra­cu­je jako dozor­ce?


Český název: Nepříčetná
Režie: Steven Soderbergh
Rok výro­by: 2018
Délka: 98 min
Země: USA
Hrají:
Claire Foy...(Sawyer Valentini)
Joshua Leonard...(David Strine)
Jay Pharoah...(Nate Hoffman)
Juno Temple...(Violet)
Amy Irving...(Angela Valentini)
...a dal­ší


Filmy ode­hrá­va­jí­cí se v psy­chi­at­ric­kých léčeb­nách či zaří­ze­ních mi nikdy nějak zásad­ně neva­di­li, tak­že jsem byl na ten­to kou­sek i doce­la zvě­da­vý. Zvláště když jej má na svě­do­mí doce­la uzná­va­ný reži­sér Steven Soderbergh, od kte­ré­ho už jsem pár kous­ků viděl. K mému pře­kva­pe­ní jsem však záhy zjis­til, že celý film je natá­če­ný for­mou, kte­rá mi zrov­na moc po chu­ti není. Režisér však uká­zal, že se dá nato­čit jakž­takž sluš­ný film i na iPhone 7 Plus a s nepří­liš vel­kým roz­poč­tem.

Nějakou dobu mi trva­lo, než jsem tuto sku­teč­nost s mobi­lem vydý­chá­val, ale dokon­ce fil­mu jsem si na to zvy­kl. Psychothriller s let­mým dote­kem horo­ro­vé­ho žán­ru nám mís­ty nabíd­ne cel­kem zají­ma­vě zpra­co­va­nou atmo­sfé­ru, ale už jsem viděl mno­hem lep­ší kous­ky na podob­né téma (nedob­ro­vol­ní paci­en­ti, oběť pro­ná­sle­do­va­ná stal­ke­rem do blá­zin­ce či věze­ní taky není zrov­na ori­gi­nál­ním poči­nem). Soderbergh však vše vsa­dil hlav­ně na jed­nu kar­tu a ta mu v rám­ci mož­nos­tí vyšla. Tím esem v ruká­vu bylo obsa­ze­ní Claire Foy, kte­rá si neved­la vůbec špat­ně, no a celé to stá­lo hlav­ně na jejím dob­rém herec­kém výko­nu.
Byla jen ško­da, že se tu věno­va­lo hlav­ně psy­cho­lo­gic­ké pod­sta­tě pří­bě­hu (když už se tohle počí­tá i do horo­ro­vé­ho žán­ru) a nedo­šlo i na více bru­ta­li­ty. Když už se totiž ke slo­vu při­hlá­si­lo i něja­ké to nási­lí, neby­lo to vůbec špat­ně pro­ve­de­né. V nepo­sled­ní řadě urči­tě potě­ši­la i krát­ká pří­tom­nost tako­vé hvězdy, jakou Matt Damon beze­spo­ru je. Sice šlo v jeho pří­pa­dě jen o tako­vý „štěk“, ale někte­ří divá­ci budou jis­tě rádi i za tako­vou malič­kost. Nepříčetná tak sice není žád­ným zázra­kem, ale jako prů­měr­ná zále­ži­tost taky není úpl­ně k zaho­ze­ní. Podívat se na ten­to film urči­tě dá!


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03377 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71601 KB. | 18.06.2024 - 10:42:13