Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Chyť mě, když to dokážeš - Přehlížený snímek Spielberga.

Chyť mě, když to dokážeš - Přehlížený snímek Spielberga.

ChytmeJestliToDokazes
ChytmeJestliToDokazes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ještě než dosá­hl plno­le­tos­ti, tedy jeden­a­dva­ce­ti let, pát­ra­la po Franku W. Abignailovi (Leonardo DiCaprio) poli­cie bez­má­la tři­ce­ti stá­tů a pro agen­ta FBI Carla Hanrattyho (Tom Hanks) byl doslo­va noč­ní můrou. V šest­nác­ti se Frank od svých vrs­tev­ní­ků pří­liš neli­šil. Ale pak se jeho rodi­če (Christopher Walken, Nathalie Baye) roz­ved­li a on měl pocit , že zůstal sám, pro­ti celé­mu svě­tu a musí se brá­nit ze všech sil. Dělal to způ­so­bem, kte­rý bere dech a záro­veň svěd­čí o jeho zce­la mimo­řád­ných schop­nos­tech. Vyrobit si dokla­dy a udě­lat se star­ším byla hrač­ka. Dokázal však pro­nik­nout i do řad pilo­tů jed­né z nej­vět­ších letec­kých spo­leč­nos­tí, aniž by slo­žil jaké­ko­li zkouš­ky. Diplom práv­ní­ka, jak jinak než zfal­šo­va­ný, mu ote­vřel ces­tu stát se obháj­cem a něja­ký čas půso­bil i jako dět­ský lékař na kli­ni­ce. Žil v luxus­ních hote­lech a pro­ces­to­val kus svě­ta, pro­to­že byl navíc i jedi­neč­ným padě­la­te­lem šeků...

Chyť mě, když to doká­žeš je jeden z těch fil­mu Stevena Spielberga, kte­rý je ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi zná­mý­mi fil­mo­vý­mi kle­no­ty jako Čelisti, série Indiana Jones, Schindlerův seznam, Jurský park nebo Zachraňte vojí­na Ryana tro­chu pře­hlí­že­ná a přes­to pat­ří Catch Me If You Can mezi jeho nej­vět­ší pec­ky, kte­rá kaž­dým dal­ším vidě­ním zra­je jako víno a před­vá­dí dost mož­ná jeden z nej­lep­ších Coming-of-age fil­mů všech dob, kdy Frank W. Abignail na svém dob­ro­druž­ství vyspě­je a na kon­ci se defi­ni­tiv­ně stá­vá tím dospě­lým mužem na kte­ré­ho si celou tu dobu pou­ze hrál.

Chyť mě, když to doká­žeš sice není širo­kou veřej­nos­tí jako Coming-of age film- tedy film, kte­rý pojed­ná­vá o pře­ro­du mla­dé­ho člo­vě­ka v dospělého- brán a moje zave­de­ní do téhle kolon­ky je jis­tě tak tro­chu kon­tro­verz­ní. Jenomže hlav­ním hrdi­nou toho­hle bra­vur­ní­ho odleh­če­né­ho sním­ku je vyspě­lý chla­pec, kte­rý v zlo­mo­vém oka­mži­ku své­ho živo­ta vyu­ži­je talen­tů, kte­ré­ho ho nau­čil jeho otec, inspi­ru­je se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny jako je James Bond nebo Flash a ve věku pou­hých 16 let se sta­ne dodnes dost mož­ná nej­ú­spěš­něj­ším padě­la­te­lem šeků všech dob. Steven Spielberg už byl tou dobou pro­slu­lý jako fil­mař, kte­rý si čas­to vybí­rá zají­ma­vé a kuri­óz­ní pří­běhy, kte­ré napsal sám život a více či méně se jimi inspi­ru­je a násled­ně nato­čí vrchol­ný fil­mo­vý záži­tek, kte­rý je kaž­dým zhléd­nu­tím čím dál tím více zábav­něj­ší a řadí se sku­teč­ně mezi Spielbergovy vrcho­ly.

Chyť mě, když to doká­žeš je ten film, kte­rý vás obto­čí svou geni­ál­ní režií, skvě­lým scé­ná­řem (Jeff Nathanson, kte­rý před­tím stál tře­ba za Křižovatkou smr­ti 2 pře­kva­pil) a parád­ní ústřed­ní herec­kou dvo­ji­cí. Jde o dobu, kdy Leonardo DiCaprio odmí­tl role Spider-Mana nebo Anakina Skywalkera ve Star Wars a po Titanicu se sna­žil pře­de­vším spo­lu­pra­co­vat s nej­ta­len­to­va­něj­ší­mi a nej­lep­ší­mi reži­sé­ry Hollywoodu. Tehdy 28-letý DiCaprio do role pořád v pod­sta­tě puber­tál­ní­ho Franka W. Abignaila jed­no­du­še skvě­le pad­nul a defi­ni­tiv­ně teh­dy doká­zal, že o něm ješ­tě prá­vem usly­ší­me. Jako jeho pro­tiv­ní­ka z FBI Carla Hanrattyho poté Spielberg zvo­lil Tom Hankse a i přes­to, že se jed­ná o jed­nu z těch méně zapa­ma­to­va­tel­ných Hanksových rolí, Hanks je bra­vur­ním Abignailovým pro­ti­kla­dem, jejich che­mie ať už při reál­né kon­fron­ta­ci nebo pou­hé skrz tele­fon­ní hovo­ry je skvě­lá a pře­de­vším mezi nimi sku­teč­ně začí­ná fun­go­vat bra­vur­ní hra na koč­ku a myš a něco co vzdá­le­ně pře­ce jen při­po­mí­ná vzdá­le­ný respekt.

Christopher Walken je tu napros­to úžas­ný a v roli Franka W. Abignaila Sr. před­vá­dí jeden ze svých nej­cha­rizma­tič­těj­ších a pře­de­vším nej­lep­ších výko­nů, kte­rý doká­že, že Frank své maný­ry pře­ce jen od své­ho otce tro­chu odkou­kal a pře­de­vším uká­že, Frank sku­teč­ně vyrůs­tal v milu­jí­cí rodi­ně a veš­ke­rá nena­dá­lá situ­a­ce teda ztros­ko­ta­la jenom na pří­liš­né cit­li­vos­ti Juniora, kte­rá i přes jeho men­tál­ní vyspě­lost bohu­žel jeho život vysta­vi­la jis­tým smě­rem. Je tu také vel­mi dob­rý Martin Sheen, prv­ní výraz­něj­ší roli zde dosta­la Amy Adams, Nathalie Baye i přes­to, že nemá tolik pro­sto­ru jako Frank W. Abignail Sr. doká­že tu něž­nou polo­vič­ku z rodi­čů Franka W. Abignaila Jr. před­vést s par excellen­ce.

Jak je u Spielberga zvy­kem se Chyť mě, když to doká­žeš nevy­dá­vá smě­rem doslov­né­ho pře­pi­su reál­ných udá­los­tí a někte­ré zásad­ní momen­ty Franka W. Abignaila zásad­ně mění. Právě tyto změ­ny ale ješ­tě lépe vykres­lu­jí Abignailův cha­rak­ter a sku­teč­ně před­vá­dí, že je to maza­ný lišák, kte­rý svou vyso­kou inte­li­gen­ci uto­pil jen a pou­ze v padě­lá­ní šeků a do věku 21 se sti­hl stát pilo­tem, dok­to­rem a práv­ní­kem. Abignail je ale vlast­ně pořád celou dobu jenom mla­dý kluk, kte­rý se sna­ží být stej­ně cool jako James Bond, čehož se sna­ží docí­lit i díky kou­pe­ní Bondovského oble­ku a Aston Martinu. Abignailův bio­pic ve Spielberově režii občas dokon­ce při­po­mí­ná film Martina Scorseseho (DiCaprio si ve 13 let poz­dě­ji ve Scorseseově Vlku z Wall Street zahrál dal­ší­ho chla­pí­ka, kte­rý při­šel skr­ze pod­vo­dy k obrov­ské sumě peněz) a přes­to se neztra­tí ta Spielbergovská atmo­sfé­ra. Ta čis­tá radost z vyprá­vě­ní tak zají­ma­vé­ho pří­bě­hu, do detai­lu vypipla­ná audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka, vlast­ně pořád nesku­teč­ně vlast­ně straš­ně fajn atmo­sfé­ra a pře­de­vším vlast­ně pořád ten více­mé­ně pohád­ko­vý nádech. Spielberg zde opět nato­čil emo­ci­o­nál­ně sil­ný záži­tek, kte­rý navíc sku­teč­ně půso­bí pří­jem­nou old-school atmo­sfé­rou (čer­pa­jí­cí pře­de­vším z dobo­vé atmo­sfé­ry) a vlast­ně i sku­teč­ně božím kome­di­ál­ním náde­chem.

U Spielberga se po vzo­ru kolo­vrát­ku musí též pořád chvá­lit soun­d­track Johna Williamse (už bra­vur­ní úvod­ní titul­ky s Williamsovým dopro­vo­dem vás nalá­ka­jí na něco nesku­teč­né­ho), kame­ra Janusze Kaminskiho a pře­de­vším sku­teč­ně pocit, že se kou­ká­te na vrcho­lo­vý fil­mo­vý kus. A co na tom, že film sku­teč­ně není doslov­ným pře­vy­prá­vě­ním reál­ných udá­los­ti, ty změ­ny totiž při­šli v uží­tek co nej­lep­ší­ho fil­mo­vé­ho pří­bě­hu. A líp ho snad sku­teč­ně pros­tě nato­čit nešlo. A i pro­to je ten­to sní­mek v rám­ci Spielbergovy kari­é­ry tak tro­chu neprá­vem pře­hlí­že­ný.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2002 Dreamworks Pictures


Podívejte se na hodnocení Chyť mě, když to dokážeš na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16737 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72019 KB. | 23.07.2024 - 15:52:24