Kritiky.cz > Horory > Witch, The (2015)

Witch, The (2015)

rp Witch2C The 28201529.jpg
rp Witch2C The 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Chtěli si vybu­do­vat nový lep­ší domov, ale v těch­to tem­ných kon­či­nách na ně čeká jenom ZLO.  
V polo­vi­ně 17. sto­le­tí vyčle­ní oby­va­te­lé puri­tán­ské kolo­nie ze své­ho stře­du sed­mi­člen­nou rodi­nu. William se tedy roz­hod­ne opus­tit bez­pe­čí osa­dy a vydá se vstříc nebez­peč­né divo­či­ně. Po dlou­hém puto­vá­ní se s rodi­nou roz­hod­ne usa­dit neda­le­ko tem­ných lesů a začít nový život. Bohužel se jim neda­ří pod­le jeho před­stav a brzy jeho rodi­na oku­sí nepří­zeň osu­du na vlast­ní kůži. Slabá úro­da, nedo­sta­tek zvě­ře a zmi­ze­ní jeho nejmlad­ší­ho syna, všech­ny uvrh­ne do sví­zel­né situ­a­ce. Čeká je těž­ká zkouš­ka jejich víry v Pána, ale vše se začne ješ­tě více zhor­šo­vat. Rodinné vzta­hy se roz­pa­da­jí, jed­na pohro­ma stří­dá dru­hou a v lese na ně číhá cosi zlo­věst­né­ho…

Český název: Čarodějnice
Režie: Robert Eggers
Rok výro­by: 2015
Délka: 92 min
Země: USA / Kanada / Velká Británie / Brazílie
Alternativní název: The VVitch: A New-England Folktale
Hrají:
Anya Taylor-Joy...(Thomasin)
Ralph Ineson...(William)
Kate Dickie...(Katherine)
Harvey Scrimshaw...(Caleb)
Ellie Grainger...(Mercy)
Lucas Dawson...(Jonas)
...a dal­ší
Ještě hod­ně dlou­ho po skon­če­ní závě­reč­ných titu­lek, jsem ten­to film musel roz­dý­chá­vat. Příznivci toho­to kous­ku mě budou chtít nej­spíš uka­me­no­vat, ale já si nemo­hu pomo­ci. Viděl jsem už oprav­du ledasco, ale tak­to pohno­je­ný scé­nář (kte­rý měl mimo­cho­dem vel­kou šan­ci stát se jed­ním z nej­lep­ších za posled­ních cca 5 let), jsem jen vel­mi těž­ce pře­kou­sá­val. Do prde­le prá­ce, to si Eggers vytřel posled­ní stra­nou scé­ná­ře řiť, když mu došel toa­let­ní papír, nebo co? Jinak si nedo­ká­žu před­sta­vit, jak moh­lo dojít k tako­vé­mu zmr­še­ní - rozuz­le­ní solid­ní záplet­ky.
Nepotřeboval jsem žád­ná krva­vá jat­ka, on způ­sob pre­sen­ta­ce kte­rá nás dopro­vá­zí napříč celým fil­mem se mi líbi­la (mnoh­dy sta­čí si hrát jen s pou­hý­mi názna­ky pří­tom­nos­ti zla – tohle bylo jas­ným důka­zem), ale zvo­le­né zakon­če­ní se mi pros­tě nelí­bi­lo. Stejně tak mě nesku­teč­ně vytá­če­li ty pobož­né kecy, jeli­kož jsem nevě­ří­cí. Chápu však, že v té době byla vět­ši­na lidí sil­ně nábo­žen­sky zalo­že­ných – tak­že já bych tam neměl sebe­men­ší šan­ci dlou­ho pře­žít. Jenomže na můj vkus se tam mod­li­lo a pobož­ně keca­lo až moc. Dopomohlo to však k vytvo­ře­ní uni­kát­ní atmo­sfé­ry, kte­rá nás neo­pus­tí téměř po celou dobu. Zvláště pak po psy­cho­lo­gic­ké strán­ce si může autor fil­mu poplá­cat po rame­nou (zaslou­že­ně). Ta byla oprav­du vyni­ka­jí­cí a postup­ný roz­pad rodin­ných hod­not rov­něž tak. Hodně vel­kým dílem k tomu dopo­moh­li výko­ny dět­ských pro­ta­go­nis­tů, kte­ří zce­la před­či­li své dospě­lé kole­gy.
Závěrem bych se chtěl ješ­tě vrá­tit k horo­ro­vé pod­sta­tě fil­mu. Ono ztvár­ně­ní ZLA má v Čarodějnici mno­ho podob a to se mi na tom líbi­lo asi nej­víc. Lidský strach, utr­pe­ní, ztrá­ta dítě­te a ona pře­mí­ra lás­ky v boha doká­že z lid­mi dost zaclou­mat. Ovšem Ďábel má mno­ho podob a něko­lik z nich nám tu i uká­že. Ohyzdná čaro­děj­ni­ce totiž není jedi­ná, kdo tou­ží po lid­ské krvi. Byla jen vel­ká ško­da, že nám scé­nu s úto­čí­cím koz­lem nena­bíd­la kame­ra z lep­ší­ho a hlav­ně detail­něj­ší­ho pohle­du. Mohla být ješ­tě lep­ší sran­da. Ten sta­rý kozel byl totiž oprav­du luxus­ní. The Witch tak beze­spo­ru pat­ří mezi nad­prů­měr­né kous­ky, ale já pros­tě musím sra­zit body za ten závěr (kte­rý se mi vůbec nelí­bil).
Hodnocení:
65% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89220 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72176 KB. | 18.05.2024 - 08:02:53