Kritiky.cz > Horory > Disturbia (2007)

Disturbia (2007)

rp Disturbia 28200729.jpg
rp Disturbia 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Špehovat sou­se­dy se nemá! Nikdy totiž neví­te, jest­li se mezi nimi neskrý­vá něja­ký psy­cho­pat či séri­o­vý vrah, kte­ré­mu se to nemu­sí vůbec líbit a začne jed­nat…
Kale se ješ­tě nevzpa­ma­to­val z tra­gic­ké auto­ne­ho­dy, při kte­ré zemřel jeho otec a už lítá v dal­ším prů­švi­hu. Z kdy­si bez­pro­blé­mo­vé­ho chlap­ce se stal mla­dist­vý delik­vent, se kte­rým si nyní mat­ka neví rady. Naposledy napa­dl během vyu­čo­vá­ní své­ho uči­te­le, za což dostal tří­mě­síč­ní domá­cí věze­ní. Je pod neu­stá­lým poli­cej­ním dozo­rem, díky zaří­ze­ní kte­ré musí nosit při­pev­ně­né ke kot­ní­ku. Poté co ho mat­ka „odstřih­ne“ od inter­ne­tu, se sna­ží vše­mož­ně zaba­vit a tak začne špe­ho­vat dale­ko­hle­dem sou­se­dy. Jeho hlav­ním zájmem se stá­vá mla­dá sou­sed­ka Ashley, kte­rá se nedáv­no při­stě­ho­va­la s rodi­či. Jenomže není jedi­ná, kte­rou sle­du­je. Tím dal­ším je jis­tý pan Turner, kte­rý se cho­vá veli­ce podiv­ně a Kyle začne být pře­svěd­če­ný, že musí jít o hle­da­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha. Jenže jak mu to doká­zat, když se nesmí hnout z domu. Rozhodne se pro­to do vše­ho zasvě­tit jak Ashley, tak i své­ho spo­lu­žá­ka Ronnieho. Nemají však ani tuše­ní, s kým si zahrá­va­jí…

Režie: D. J. Caruso
Rok výro­by: 2007
Délka: 105 min
Země: USA
Hrají:
Shia LaBeouf...(Kale)
Sarah Roemer...(Ashley)
David Morse...(Turner)
Carrie-Anne Moss...(Julie)
Aaron Yoo...(Ronnie)
...a dal­ší
Mám rád tyto psy­cho­lo­gic­ky ladě­né thrille­ry, tak­že jsem Disturbii při­ví­tal s ote­vře­nou náru­čí. Ani mi moc neva­di­lo, že samot­ná záplet­ka není zrov­na dva­krát ori­gi­nál­ní, pro­to­že reži­sér Caruso se své­ho úko­lu zhos­til s oprav­do­vou grá­cií. Samotný začá­tek sice spí­še při­po­mí­ná kla­sic­kou teen kome­dii o mla­dí­ko­vi, kte­rý se zami­lu­je do své sou­sed­ky, ale všech­no pod­stat­né mělo ješ­tě svůj čas. Divák si tak může vychut­nat lehce ztřeš­tě­né cho­vá­ní obou puber­ťá­ků (Kyle, Ronnie) a jejich počá­teč­ní šmí­ro­vá­ní sou­se­dů. Kdybych z oken neču­čel do lesí­ka před bará­kem, mož­ná bych taky rád pozo­ro­val, co se děje u sousedů...Úsměvné je i počí­ná­ní malých klu­ků, kte­ří si z Kylea pořád uta­hu­jí.
Potom však na řadu při­šla tem­ná strán­ka toho­to pří­bě­hu a divák ihned pocí­tí pří­jem­nou změ­nu atmo­sfé­ry. Pomalu se roze­hra­je psy­cho­lo­gic­ká hra tvůr­ců s divá­ky, kdy si nej­me vůbec jis­tí, zda je sou­sed sku­teč­ně séri­o­vým vra­hem, nebo jde jen o jeho buj­nou fan­tasii. Musíme si vysta­čit jen s názna­ky, ale napě­tí se začne stup­ňo­vat kaž­dou dal­ší minu­tou. Vše pak vyvr­cho­lí oprav­du pove­de­ným závě­rem, kte­rý se mi hod­ně líbil. Nebudu vše pro­zra­zo­vat, ale posled­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka je nej­lep­ší z celé­ho fil­mu a na své si koneč­ně při­jdou i milov­ní­ci horo­ro­vé­ho žán­ru.
Co se týká herec­ké­ho obsa­ze­ní, tak tady jsem byl veli­ce spo­ko­je­ný. Většina zúčast­ně­ných poda­la oprav­du dob­ré výko­ny. Shia LaBeouf se tepr­ve rozkou­ká­val ve své kari­é­ře, ale pat­řil k jas­ným tahou­nům celé­ho fil­mu a uká­zal, že ho čeká záři­vá herec­ká drá­ha. Trošku mě ovšem mrze­lo, že Carrie-Anne Moss tu nedo­sta­la moc pro­sto­ru, pro­to­že já se těšil hlav­ně na ní. Za ženy však sta­teč­ně bojo­va­la Sarah Roemer (kte­rou jsem do té doby vůbec neznal) a ani ona si neved­la vůbec špat­ně. To David Morse coby tajem­ný sou­sed se pořád­ně rozohnil až v samot­ném závě­ru, ale to musí­me při­číst na vrub scé­ná­ři. Disturbia však spl­ni­la má oče­ká­vá­ní a roz­hod­ně si jí zařa­dím mezi nad­prů­měr­né fil­my, kte­ré jsem nevi­děl urči­tě napo­sle­dy. 
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19334 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71992 KB. | 21.04.2024 - 20:32:30