Kritiky.cz > Horory > Blade 2 (2002)

Blade 2 (2002)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blade je zpát­ky, ale ten­to­krát jeho pro­tiv­ní­ky nebu­dou oby­čej­ní upí­ři, nýbrž jejich zmu­to­va­né ver­ze. Možná i pro­to si nedob­ro­vol­ně vez­me na pomoc zvlášt­ní upí­ří koman­do.

Po ztrá­tě Whistlera se Blade roz­ho­dl, že ho musí stůj co stůj najít, osvo­bo­dit a pokud v něm ješ­tě zby­lo něco lid­ské­ho, tak i zachrá­nit. To se mu nako­nec i poda­ří a sta­ří přá­te­lé jsou zase pohro­ma­dě. Netrvá to však moc dlou­ho a do jejich úkry­tu vnik­nou upí­ři, kte­ří s Bladem chtě­jí uzavřít mír a doho­du. V hlav­ním síd­le upí­rů se Blade, Whistler a jejich mla­dý pomoc­ník Scud dozví od vlád­ce upí­rů, že exis­tu­je nový druh upí­rů (nazva­ný smr­ťák), kte­rý vzni­kl pomo­cí blí­že neu­r­če­né­ho viru, je odol­ný vůči stří­b­ru i česne­ku a dokon­ce se roz­ho­dl, že vyhla­dí všech­ny upí­ry a z lid­ské rasy si udě­lá slu­žeb­ní­ky (ehm potra­vu). Přenašečem viru je jis­tý Nomak, kte­rý již začal řádit v uli­cích Prahy. Blade dosta­ne jako výpo­moc upí­ří koman­do, kte­ré bylo původ­ně vycvi­če­no, aby zabi­lo prá­vě jeho. S toto novou sebran­kou a věr­ným Whistlerem po boku vyrá­ží do akce. Jenže může Blade věřit bytos­tem, kte­ré čeka­jí jen na pří­le­ži­tost, aby ho moh­ly zabít?

Režie: Guillermo del Toro
Rok výro­by: 2002
Délka: 117 min
Země: USA / Německo / Česká repub­li­ka

Hrají:
Wesley Snipes ... (Blade)
Kris Kristofferson ... (Whistler)
Luke Goss ... (Nomak)
Thomas Kretschmann ...(Damaskinos)
Leonor Varela ... (Nyssa)
Ron Perlman ... (Reinhardt)
Karel Roden ... (Kounen)
... a dal­ší

Čtyři roky uply­nu­ly od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­řil legen­dár­ní upí­ří akč­ní horor Blade. Po celou tu dobu si vět­ši­na fanouš­ků po celém svě­tě přá­la, aby jejich komik­so­vý hrdi­na opět vstou­pil na tele­viz­ní obra­zov­ky. Teprve mexic­ký reži­sér Guillermo del Toro (v té době ješ­tě nepří­liš zná­mý) se roz­ho­dl, že jim to přá­ní spl­ní. V té době měl již za sebou úspěš­ně nato­če­né tři fil­my, kte­ré nedo­pad­li zrov­na nej­hůře. Jednalo se o Cronos, Mimic a The Devil’s Backbone. Jeho posed­lost spe­ci­ál­ní­mi efek­ty před­ur­či­la ten­to díl, že by „měl“ být ve všem úspěš­něj­ší než jeho před­chůd­ce. To slo­víč­ko (měl) je však vel­mi důle­ži­té, pro­to­že se občas sta­ne, že čím více, tím hůře. A prá­vě ten­to film tak dopa­dl.

Samotný scé­nář fil­mu je o něco hor­ší než jeho před­chůd­ce. Smysl a zvo­le­ná ces­ta hlav­ní­ho hrdi­ny zůsta­la zacho­vá­na, ale ten­to­krát máme mož­nost vidět Bladea i z tro­chu odliš­né stra­ny. Ve fil­mu je na krát­ký oka­mžik scé­na z jeho mlá­dí, kdy se naro­dí a poz­dě­ji sezná­mí s Whistlerem. Tentokrát se jeho pro­tiv­ní­ky stá­va­jí nejen kla­sič­tí upí­ři, kte­ří se ten­to­krát nau­či­li i umě­ní nin­ju­t­su a jsou kose­ni po desít­kách, ale i jejich zmu­to­va­ní pří­buz­ní, jež mají poně­kud odliš­ný způ­sob sání krve svých obě­tí. Tito tvo­ro­vé jsou odol­něj­ší, rych­lej­ší a hlav­ně chytřej­ší. Stříbro a česnek jsou už pasé, a tak musí Blade vymys­let něco nové­ho. Od toho je zde posta­va Scuda, kte­rý vymýš­lí důmy­sl­něj­ší zbra­ně než pře­stár­lý Whistler. My tak máme šan­ci vidět vylep­še­né střel­né zbra­ně, či svě­tel­né gra­ná­ty, kte­ré mají niči­vý efekt.

Taky je zde více akč­ních scén jenž jsou bohu­žel už moc pře­u­měl­ko­va­né a vel­ké množ­ství efek­tů, kte­ré tyto scé­ny dopl­ňu­jí jsou spí­še na obtíž. Protože se z toho sta­ly kre­a­ce ala Matrix a digi­tál­ní pohy­by spo­leč­ně se špat­ným stři­hem z toho udě­la­ly hod­ně prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá abso­lut­ně nedo­sa­hu­je kva­lit prv­ní­ho dílu. Navíc pohyb postav, kte­ré v poho­dě utí­ka­ly i po stro­pě či před­vá­dě­ly artis­tic­ká čís­la ve vzdu­chu, spí­še hopsá­ní spi­der­ma­na než léta­jí­cí­ho upí­ra. Jasným důka­zem je i sou­boj v díl­ně, kdy se Blade setká se dvě­ma upí­ry. Přišlo mi to, jako bych viděl asij­ské fil­my o samu­ra­jích. S nábo­ji se zde tak­též nešet­ři­lo a stří­le­lo se o sto šest. Samotné efek­ty roz­pa­da­ní upí­rů mi při­šly doce­la v nor­má­lu a nej­víc se mi asi líbi­la roman­ti­ka při vychá­ze­ní slun­ce. Dále pak nesmím opo­me­nout uni­kát­ní pitvu, kte­rá mi dost při­po­mně­la jiný zná­mý horor.

Hudební dopro­vod je tak­též slab­ší a kva­lit své­ho před­chůd­ce nedo­sa­hu­je ani omy­lem. Zatímco v jed­nič­ce je ten­to prvek na vrcho­lu hod­no­ce­ní, tak zde to pro mě je jen jed­no z vět­ších zkla­má­ní. Výběr pís­ní či melo­dií se mi moc nelí­bil a moc se k prá­vě pro­bí­ha­jí­cím scé­nám nelí­bil. Zato krve jsme si uži­li ažaž. Krvavá jat­ka na nás pro­du­cen­ti vyva­li­li hlav­ně v podo­bě rudých jezí­rek, ve kte­rých si upí­ři dobí­je­li bater­ky.

Dalším význam­ným prv­kem fil­mu je upí­ří koman­do. Po del­ší době jsem opět vidět par­tič­ku nej­růz­něj­ších kre­a­tur, jaké je jen mož­né vidět. Najdeme zde něko­lik výraz­něj­ších postav jako tře­ba Reinhardta, Chupu či týp­ka z vel­kým kla­di­vem, jehož účel jsem moc nepo­cho­pil. Alespoň, že se na chví­li obje­vil ost­rý hrot jinak nevím, jaké by pro­ti upí­rům mělo uplat­ně­ní. Dalším zají­ma­vým prv­kem je oble­če­ní, kte­ré je mělo chrá­nit před slu­neč­ní­mi paprsky. Jednotka S.W.A.T by moh­la jen tiše závi­dět.

V hlav­ní roli se opět obje­vil Wesley Snipes, pro kte­ré­ho je Blade život­ní rolí. Pro mne osob­ně bude navždy spo­jo­ván s tou­to posta­vou. Bezesporu prá­vě ten­to herec je nej­vět­ším tahou­nem celé­ho fil­mu. Vynikající výkon a pro­jev z něj udě­la­li jed­nič­ku v potrav­ním řetěz­ci všech fanouš­ku tri­lo­gie Bladea. Vidět jste ho moh­li ve fil­mech Demolition Man, U.S. Marshals, Undisputed.

Další výraz­nou posta­vou je herec Kris Kristofferson, kte­rý si zno­vu zahrál Whistlera, což jis­tě potě­ši­lo vět­ši­nu fanouš­ků, kte­ří ho po shléd­nu­tí jed­nič­ky již pohřbi­li. Tentokrát to však není on, kdo se sta­rá o novou výba­vu Bladea, ale herec Norman Reedus, kte­ré­ho si pama­tu­ji jen z fil­mu Octane (2003). Docela mě pře­kva­pi­la účast Luke Gosse (Nomak) jenž v mé pamě­ti zůstal zaška­tul­ko­ván jako pod­prů­měr­ný herec, hlav­ně díky fil­mu Cold and Dark. Nicméně po zhléd­nu­tí Hellboye musím uznat, že hrát oprav­du umí. No a v nepo­sled­ní řadě nesmím zapo­me­nout na skvě­lé­ho Rona Perlmana (The Adventures of Huck Finn, Hellboy, Absolon).

My máme to „štěs­tí“, že jsme moh­li vidět v akci i něko­lik čes­kých her­ců. Nejznámější jsou Karel Roden, kte­rý si zahrál posta­vu upí­ří­ho práv­ní­ka, dok­to­ra a Marek Vašut, na jehož dvě spros­tá slo­va na začát­ku fil­mu asi nikdy neza­po­me­nu (to podá­ní je pros­tě tref­né).

Hodnocení:
Jedná se o lehce nad­prů­měr­ný film, kte­rý těží hlav­ně ze sluš­ných efek­tů a vyni­ka­jí­cích výko­nů někte­rých her­ců. Jinak musím ale říct, že na prv­ní díl nemá ani omy­lem. Platí zde totiž pra­vi­dlo, že někdy je pře­mí­ra akč­ních prv­ků na úkor horo­ru spí­še na ško­du. Pomalu začí­nám lito­vat, že jsem dal jed­nič­ce pou­ze 70%, pro­to­že si zaslou­ží víc. Tento díl vidím na něco mezi 50-60%. Na závěr bych chtěl říct, že máme mož­nost sly­šet pěk­nou pře­hlíd­ku sprostých slov, kte­rý­mi je film oprav­du pře­sy­cen. Někdy je to doce­la tref­né, jin­dy zase nemíst­né.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Arabela9. ledna 2004 Arabela Úspěšný televizní seriál pro celou rodinu, ve kterém vás jeho autoři - Miloš Macourek a Václav Vorlíček - nepřestanou udivovat svou pozoruhodnou fantazií, s níž vyprávějí o tom, jak se […] Posted in TV Recenze
  • Zombies & Cigarettes (2009)25. prosince 2011 Zombies & Cigarettes (2009) Po skvělém [REC], přichází na řadu tento krátkometrážní snímek. Španělé prostě ví, co dokáže diváka zaujmout. Xavi se vydává do velkého obchodního domu, aby se zde setkal se svou […] Posted in Horory
  • Pot a krev - 60 %12. července 2021 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Retro filmové recenze
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška15. srpna 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška Stříbrná puška z roku 1896 představuje zrovna tak perkusní dvouhlavňovou ručnici, ovšem se vzadu ležícími zámky. Plech zámků ukazuje stylizovaný list jako rytinu. Zadní zámky tohoto druhu […] Posted in Zajímavosti
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 %13. listopadu 2015 Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 % Husí kůže je původně nesmírně populární série hororových knížek pro děti od amerického spisovatele Roberta Lawrence Stinea, o jejíž adaptování na filmové plátno se pokoušel před rokem 2000 […] Posted in Filmové recenze
  • Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode4. prosince 2018 Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode Ve velkofilmu Jan Žižka se to doslova hemží světově uznávanými hereckými osobnostmi. Producent a režisér Petr Jákl prozradil, komu byla svěřena role krále Zikmunda, přezdívaného „liška […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass?17. června 2012 Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass? Nebudeme si nič nahovárať,Kick Ass bolo milé prekvapenie a strašne vydarený film.No v kinách to hit nebol,zarobil na náklady,plus nejaký ten dolár navyše.Pri rozpočte 30 miliónov zarobil […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Euforie - Série 212. června 2022 Euforie - Série 2 2. série: 85 % Nevím, jestli je se mnou něco špatně, anebo už jsem si na ten shit vybudoval toleranci, ale mě se to docela líbilo. Samozřejmě stejně jako minule uznávám všechny přední […] Posted in Krátké recenze
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41087 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72035 KB. | 25.04.2024 - 04:27:39