Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bojovník (2011) - 60%

Bojovník (2011) - 60%

warrior2
warrior2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

warrior

Tak jsem vidě­la Bojovníka. Film, kte­rý udu­pal za krát­kou dobu svo­jí exis­ten­ce obrov­ské ever­gre­e­ny a umís­til se na 8. mís­tě v žeb­říč­ku nej­lep­ších fil­mů na nej­znám­něj­ším ser­ve­ru fil­mo­vých data­bá­zí. Nevím, jest­li si za to můžu sama, pro­to­že jsem se necha­la ovliv­nit úžas­ný­mi ohla­sy a čeka­la napros­tou fil­mo­vou bom­bu, nebo jsem pros­tě jen div­ná - řek­la bych, že se nej­spíš bude jed­nat o kom­bi­na­ci obo­jí­ho - kaž­do­pád­ně toli­ko opě­vo­va­ný film mne cel­kem zkla­mal.

Bojovník vyprá­ví pří­běh dvou bra­trů, kte­ří se vinou otce alko­ho­li­ka (Nick Nolte) roz­dě­li­li, a zatím­co jeden (Tommy - Tom Hardy) se odstě­ho­val i s nemoc­nou mat­kou, o níž se sta­ral až do její smr­ti, dru­hý (Brendan - Joel Edgerton) zůstal a ože­nil se se svou stu­dent­skou lás­kou ( Jennifer Morrison - nej­vět­ší fanyn­ka
Dr. House), s níž splo­dil dva potom­ky. Mladší Tommy nená­vi­dí své­ho star­ší­ho bra­t­ra za to, že se na něho vykaš­lal. Oba mají ale taky svor­ně pif­ku na tatíč­ka, kte­rý ať se sna­ží, jak se sna­ží, neda­ří se mu zís­kat zpět lás­ku svých synů, i když, šikul­ka, absti­nu­je už 1 000 dní.

Nejsilnějšími momen­ty celé­ho fil­mu pro mne byly napros­to doko­na­lé zábě­ry z rin­gu, oba brat­ři - jak už napo­ví název fil­mu - jsou totiž bojov­ní­ci ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních. Ty jsou oprav­du famóz­ní. Ale samot­ný děj mi už kolem polo­vi­ny začal při­pa­dat pře­hna­ný a čím víc se film blí­žil ke své­mu kon­ci, tím mi to při­šlo všech­no víc a víc při­ta­že­né za vla­sy.

Zarputilejší z obou bra­trů Tommy, kte­rý je nebe­tyč­ný drs­ňák a i když kámen by se ustr­nul nad jeho otcem a poslé­ze i bra­t­rem, kte­ří pro­sí o jeho pří­zeň, on ne. Milující man­žel­ka Brandona, kte­rá, než aby svůj krás­ný zade­ček pře­mís­ti­la z nové­ho domu do star­ší­ho bytu, nechá man­žíl­ka ris­ko­vat život s mno­hem lep­ší­mi sou­pe­ři v rin­gu. Dobrá, ze začát­ku sice tvr­dí něco o tom, že to není nej­lep­ší nápad, ale s prv­ní výhrou s nej­slab­ším sou­pe­řem a vidi­nou pěti mili­o­nů rych­le obrá­tí. Pravý ame­ric­ký hrdi­na Tommy, kte­rý v Iráku holý­ma ruka­ma vyrvá­vá dve­ře z tan­ků a zachra­ňu­je živo­ty, což se ale poté jako pra­vý geroi sna­ží uta­jit. A nej­lep­ší ze všech je star­ší z obou bra­trů Brandon, kte­rý pra­cu­je jako uči­tel fyzi­ky a kte­rý sice napo­sle­dy tré­no­val boj někdy před dese­ti lety, ale přes­to téměř bez pro­blé­mu pora­zí svě­to­vé špič­ky včet­ně nej­vět­ší­ho šam­pi­o­na a dosta­ne se do finále...A hádej­te, kdo v něm pro­ti němu nastou­pí...

Snímek navíc skon­čí pří­šer­ně kýčo­vi­tým hap­pyen­dem, kdy všech­no nej­líp dopad­ne, všich­ni si s plá­čem pad­nou do náru­če a pohád­ky je konec. Já nevím, nějak to na mě nepů­so­bi­lo. To tako­vý Wrestler (2008)
Mickey Rourkem v hlav­ní roli se mi líbil dale­ko víc, byl mno­hem rea­lis­tič­těj­ší a uvě­ři­tel­něj­ší.

A teď mě kame­nuj­te 🙂


Podívejte se na hodnocení Bojovník na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,99405 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71513 KB. | 24.06.2024 - 06:15:39