Kritiky.cz > Horory > Burning, The (1981)

Burning, The (1981)

rp Burning2C The 28198129.jpg
rp Burning2C The 28198129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z těch sla­she­rů, kte­rý je již řadu let zby­teč­ně pře­hlí­žen a téměř zapo­me­nut. Přestože se jed­ná o sluš­nou podí­va­nou…


Letní tábor Blackfoot se pro vět­ši­nu dětí jeví jako nej­hor­ší mís­to, kde moh­li trá­vit prázd­ni­ny. Tamní tábo­ro­vý správ­ce Cropsy je totiž opi­lec a tyran, kte­rý neu­stá­le všech­ny šika­nu­je a nahá­ní dětem hrů­zu. Jednoho veče­ra se sku­pi­na chlap­ců roz­hod­ne, že se mu pomstí a při­pra­ví si pro něj „kanad­ský žer­tík“ na kte­rý nemá jen tak zapo­me­nout. Jenže ten se změ­ní v hoto­vou tragé­dii, při kte­ré se správ­ce nejen vydě­sí k smr­ti, ale pro­mě­ní se v cho­dí­cí pocho­deň a jen zázra­kem pře­ži­je. Je však ošk­li­vě popá­len a nadosmr­ti zohyzděn. Šílený Crospy pro­ží­val pět let v nemoc­ni­ci hoto­vá muka a když je koneč­ně pro­puš­těn, jedi­né po čem tou­ží, je krva­vá odpla­ta. Vyhlédne si pro­to nový tábor Stonewater, kte­rý byl posta­ven neda­le­ko toho, kde se ode­hrá­la ona osu­do­vá tragé­die, vez­me zahrad­nic­ké nůž­ky a hod­lá roz­pou­tat oprav­do­vý krva­vý masa­kr, aby ale­spoň někdo zapla­til za bolest, kte­rou musel vytr­pět. Až dosud se totiž u tábo­ro­vých ohňů vyprá­věl jeho pří­běh, jako stra­ši­del­ná his­tor­ka, kte­rá měla slou­žit hlav­ně k vystra­še­ní zlo­bi­vých dětí. A ON jim tu hrů­zu dopře­je ten­to­krát doo­prav­dy…

Český název: Žár

Režie: Tony Maylam
Rok výro­by: 1981
Délka: 91 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Brian Matthews...(Todd)
Leah Ayres...(Michelle)
Brian Backer...(Alfred)
Larry Joshua...(Glazer)
Carrick Glenn...(Sally)
Carolyn Houlihan...(Karen)
Lou David...(Cropsy)
...a dal­ší


Po úspě­ších Halloweenu (1978) a Friday the 13th (1980) se sla­sher coby horo­ro­vý sub­žánr oci­tl rázem na samot­ném vrcho­lu popu­la­ri­ty a spus­ti­la se hoto­vá lavi­na jejich násle­dov­ní­ků, kte­ří si chtě­li rov­něž odkro­jit kus z pomy­sl­né­ho kolá­če divác­ké příz­ně a někte­rým se to sku­teč­ně poved­lo i díky sluš­ným scé­ná­řům a hlav­ně neza­po­me­nu­tel­ným krva­vým scé­nám. Našla se však i řada dost laci­ných napo­do­bo­va­te­lů, kte­ří po krát­ké době upad­li v zapo­mně­ní. Tento kou­sek sice mezi ně nepat­ří (ale­spoň co se pro­s­to­du­ché­ho napo­do­bo­vá­ní svých slav­něj­ších kole­gů týče), ale kýže­né slá­vy a uzná­ní se mu taky nikdy nedo­sta­lo. Což je doce­la ško­da, pro­to­že roz­hod­ně nejde o špat­nou podí­va­nou.
Slibný úvod se váž­ně vyve­dl, ovšem potom nastal men­ší útlum, hlav­ně tedy co se atmo­sfé­ry týče. Ani se moc nedi­vím, že to mno­hým neby­lo zrov­na moc po chu­ti. Seznamování s omla­di­nou – hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty byl dost zdlou­ha­vý a horo­ro­vá strán­ka fil­mu byla odsu­nu­ta do poza­dí. Vrah jen obchá­zel kolem, sem tam nakou­kl do oken a děj se sou­stře­dil hlav­ně na prv­ky, kte­ré spí­še pat­ří do jiné­ho fil­mo­vé­ho odvět­ví. Šmírování v dív­čích sprchách, flir­to­vá­ní nadr­že­ných tee­nage­rů, šika­no­vá­ní slab­ších jedin­ců – což vyús­ti­lo jen v řadu sexu­ál­ních nará­žek, troš­ku té naho­ty a po něčem oprav­du děsi­vém ani vidu ani sle­chu.
Vše se však změ­ní odjez­dem star­ších děcek s dvě­ma vedou­cí­mi na kánoích. Crospy se koneč­ně pus­tí do prá­ce, pro­to­že do té doby měl na svě­do­mí jen jed­nu pro­sti­tut­ku – což byla cel­kem sla­bo­ta. Tenhle popá­le­ný par­chant to však násled­ně cel­kem sluš­ně roz­ba­lí a hlav­ní úlo­hu zde sehra­jí pře­de­vším jeho zahrad­nic­ké nůž­ky. Počet mrtvých se z minu­ty na minu­ty rapid­ně zvý­ší a někte­ré mor­dy byli oprav­du pove­de­né. Nebude chy­bět ani tro­š­ka toho potřeb­né­ho gore a umě­lé krve. No a samo­zřej­mě ani naho­ta. Bez té by to pros­tě nešlo. Cenzura muse­la obra­cet oči v sloup, ale dob­ře jí tak. Co se herec­kých výko­nů týče, tak to sice neby­la žád­ná hit­pa­rá­da, ale v rám­ci sne­si­tel­nos­ti se to dalo pře­žít ve zdra­ví. Především bych pak chtěl oce­nit tvůr­čí roz­váž­nost v tom, že nám dopře­jí pohled na zne­tvo­ře­nou správ­co­vu tvář až v samot­ném závě­ru. Díky tomu dosta­li divá­ci mož­nost roz­ví­jet svou vlast­ní před­sta­vi­vost dost dlou­ho na to, aby neby­li ve finá­le zkla­má­ni. The Burning tak sice už asi nikdy nebu­de pat­řit mezi TOP ve svém odvět­ví, ale i tak je ško­da, že je (byl) mno­hý­mi zby­teč­ně pře­hlí­žen. Přece jenom jde pořád o lehce nad­prů­měr­nou podí­va­nou.


Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55257 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71719 KB. | 17.07.2024 - 17:49:30