Kritiky.cz > Horory > Gojira (1984)

Gojira (1984)

rp Godzilla 1984.jpg
rp Godzilla 1984.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už bylo na čase vrá­tit se k původ­ní myš­len­ce. Nová série nám sebou kro­mě vylep­še­né­ho vzhle­du Gojiry při­ná­ší ponu­řej­ší atmo­sfé­ru a pře­de­vším potřeb­ný nádech zká­zy a smr­ti…

Reportér Goro nalez­ne při plav­bě na své lodi na prv­ní pohled opuš­tě­né a pře­de­vším dost poško­ze­né rybář­ské pla­vi­dlo. Při jeho prů­zku­mu nejen­že nalez­ne jedi­né­ho pře­ži­vší­ho čle­na posád­ky mla­dí­ka Hiroshiho, ale je násled­ně napa­den obřím moř­ským para­zi­tem. Po návra­tu na pev­ni­nu Hiroshi začne vyšet­řo­va­te­lům vyprá­vět, jak na jejich loď zaú­to­či­la Gojira, kte­rou pova­žo­va­la veřej­nost za mrt­vou. Vláda se sna­ží vše ututlat, ale jen do doby než je zni­če­na rus­ká ponor­ka. Na nátlak rus­ké i ame­ric­ké stra­ny nako­nec pre­mi­ér Mitamura musí jít s prav­dou ven a co víc, je oka­mži­tě potře­ba Gojiru zni­čit, jinak Rusové pro­ti ní pou­ži­jí své ato­mo­vé zbra­ně. Dopomoci by k tomu moh­la nová „super­zbraň“ SUPER X…

Režie: Koji Hashimoto, R. J. Kizer
Rok výro­by: 1984
Délka: 103. min (87. min ame­ric­ká ver­ze)
Země: Japonsko
Alternativní název: The Return of Godzilla
Hrají:
Ken Tanaka ………………….(Goro Maki)
Yasuko Sawaguchi …………..(Naoko Okumura)
Yosuke Natsuki ………………(Dr. Hayashida)
Shin Takuma ………………….(Hiroshi Okumura)
Keiju Kobayashi ………………(pre­mi­ér Mitamura)
…a dal­ší

K pří­le­ži­tos­ti 30. výro­čí od fil­mo­vé­ho zro­du Gojiry (1954) se stu­dio Toho roz­hod­lo nato­čit dal­ší film a díky němu odstar­to­vat novou sérii. Po deví­ti letech od pro­za­tím posled­ní­ho sním­ku Mekagojira no gya­kushu (1975), tak vlast­ně nastal totál­ní restart vše­ho, co jsme pro­za­tím s Gojirou pro­ži­li. Tento film se totiž pří­bě­ho­vě vra­cí rov­nou tam, kde skon­čil ten původ­ní. K mé rados­ti se díky tomu vrá­ti­la i prvot­ní tvůr­čí myš­len­ka a koneč­ně jsem se zase dočkal té ponu­ré Gojiry, kte­rá nebu­de svět zachra­ňo­vat, ale ničit a to ten­to­krát v oprav­du vel­kém sty­lu. Naštěstí mám ve svém vlast­nic­tví japon­skou neo­ře­za­nou ver­zi, kte­rá je na roz­díl od té ame­ric­ké del­ší.
Díky novým tech­no­lo­giím, kte­ré šly hod­ně dopře­du, se tu dočká­me i zají­ma­vých efek­tů a vylep­še­né­ho vzhle­du mon­stra. Samozřejmě se celá tato show neo­be­jde bez sta­rých zná­mých papun­de­klo­vých baráč­ků a nej­růz­něj­ších mode­lů aut, tan­ků, vrtu­l­ní­ků – kte­ré budou niče­ny po desít­kách – tak jako za sta­rých časů. Tvůrci při­da­li na efek­tiv­nos­ti a jed­na destruk­ce stří­dá dru­hou. Bohužel ani zde se nezba­ví­me ono­ho dětin­ské­ho vzhle­du těch­to situ­a­cí, kdy při pohle­du sesho­ra vypa­dá vše směš­ně. Ono to bez toho vlast­ně ani nejde, pro­to­že by jinak vypr­cha­lo ono oso­bi­té „kouz­lo“. Jediné co mi vadi­lo, byly opa­ko­va­né scé­ny z před­cho­zích dílů (viz útok na vlak). Jinak se tu ovšem dost při­tvr­di­lo, což dopo­moh­lo vytvo­řit (mís­ty) oprav­du ponu­rou atmo­sfé­ru – bez­moc­nost a hro­ma­da mrtvých (to se jen tak v před­cho­zích dílech nevi­dě­lo).
V pořa­dí již šest­nác­tý díl začal veli­ce slib­ně a scé­na z pod­pa­lu­bí rybář­ské lodi pří­jem­ně navna­dí. Onen moř­ský para­zit je na inter­ne­tu vede­ný jako „veš“ a klid­ně bych si doká­zal před­sta­vit, kdy­by byl nato­če­ný film jen o tom­to mon­st­ru. My si však bude­me muset počkat na její­ho hos­ti­te­le dobrou půl­ho­din­ku, kdy se Gojira koneč­ně urá­čí obje­vit na obra­zov­ce a rov­nou si jde „dobít“ bater­ky. Zlatý hřeb veče­ra při­chá­zí s niče­ním Tokia, kdy nezů­sta­ne stát kámen na kame­ni. Tento film se sice nese­tkal s tak vel­kým ohla­sem, jak Toho čeka­lo, ale fan­do­vé této série jej vza­li jako pří­slib k lep­ším zítř­kům (dal­ším dílům). 
Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37665 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72188 KB. | 21.05.2024 - 21:24:26