Kritiky.cz > Recenze her > Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars

Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars

Foto: Respawn Entertainment & Electronic Arts
Foto: Respawn Entertainment & Electronic Arts
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

EA pat­ří mezi vyda­va­te­le, kte­rým se v posled­ních letech spí­še neda­ří, ale­spoň co se kva­li­ty vyda­ných titu­lů týče. Dostáváme od nich tak pou­ze bugy pro­rost­lé nedo­dě­la­né titu­ly bez nápa­du (ano mys­lím tím hroz­ný Battlefield 2042), titu­ly pro­rost­lé mik­ro­trans­ak­ce­mi (všech­ny EA SPORTS hry, SW Battlefront 2…) nebo rov­nou sna­hu poto­pit celé oblí­be­né vývo­jář­ské stu­dio, když chtě­li těžit z úspě­chu ostat­ních (Anthem jim pros­tě nikdy neod­pus­tím). Co mají tyto neú­spěš­né titu­ly spo­leč­né­ho? Snahu o snad­ný pro­fit vyda­va­te­le skr­ze mul­tipla­yer. Jenže mul­tipla­ye­ro­vý trh je zkrát­ka pře­hl­cen kva­lit­ní­mi titu­ly a hrá­či tak nera­di kaž­dý rok mění svůj oblí­be­ný titul, obzvlášť když při­ná­ší pou­ze pochyb­né novin­ky. Proto jsem rád, že dali zele­nou vývo­já­řům z Respawn Entertainment pro vytvo­ře­ní Fallen Order, pro­to­že ač má ten­to rádo­by souls like titul něja­ké mou­chy, jed­ná se o vel­mi dobrou sin­gle pla­yer hru ze svě­ta Star Wars.

Fallen Order je dob­ro­druž­nou adven­tu­rou s prv­ky RPG jejímž hlav­ním pro­ta­go­nis­tou je Cal Kestis. Cal je jedis­ký pada­wan, kte­rý se po Order 66 ukrý­vá na pla­ne­tě Bracca. Pro záchra­nu pří­te­le je nucen pou­žít Sílu, a tím pádem na sebe i upou­tá pozor­nost císař­ské inkvi­zi­ce, kte­ré má za úkol najít zby­lé Jedi. Calovi se poda­ří z pla­ne­ty uté­ci, ale návra­tem k síle se z něho stá­vá posled­ní žijí­cí Jedi a on tak sto­jí před úko­lem poku­sit se obno­vit řád Jedi, nebo rukou inkvi­zi­ce zemřít.

Sázka na nové­ho sym­pa­tic­ké­ho hrdi­nu se vypla­ti­la

Nutno podotknout že Cal při­ná­ší do svě­ta SW rela­tiv­ně čer­s­tvý vánek. Je to mla­dý Jedi, kte­rý v prv­ní řadě není roz­hod­nut u svém novém poslá­ní a ces­tu k Síle a řádu Jedi si po celou hru hle­dá. Zároveň se hra vyhý­bá zaje­té­mu SW klišé mezi vol­bou tem­nou a světlou stra­nou síly – zejmé­na tím, že roz­ho­do­vá­ní ve hře vůbec není, ale nechy­bí. Calovo cho­vá­ní je vět­ši­nou uvě­ři­tel­né a jako hlav­ní pro­ta­go­nis­ta snad­no obsto­jí. Vedlejší posta­vy v podo­bě býva­lé mis­try­ně Jedi Cere Junda, pilo­ta Greeze Drituse a dal­ších, nejsou zář­ným pří­kla­dem scé­náris­tic­ké­ho umu, ale neu­ra­zí. Zejména jed­na posta­va vylo­že­ně půso­bí jako na sílu vlo­že­ný filler, s dal­ší má opro­ti tomu Cal úžas­nou che­mii, že už se těším, kam to auto­ři pove­dou v dal­ším díle.

Foto: Electronic Arts

Podobná situ­a­ce jako s ved­lej­ší­mi posta­va­mi je i s bossy. Na to, že hra koke­tu­je se souls like hra­mi, a na nej­těž­ší obtíž­nost hráč musí oprav­du načíst cho­vá­ní bos­sů, tak vět­ši­na ze sou­bo­jů nijak nevy­ční­vá a v hla­vě mi zůstal snad jen pře­rostlí neto­pýr (a to jen z toho­to důvo­du). Jeden boss­fi­ght si ode­hra­je­te rov­nou tři­krát… Jasně, auto­ři nemu­se­li vymýš­let vše­mož­né pří­še­ry, ale moh­li vymys­let zají­ma­vé aré­ny, neče­ka­né zvra­ty, ori­gi­nál­ní úto­ky nepřá­tel nebo způ­so­by, jak nepří­te­le zlik­vi­do­vat. O až trap­ně půso­bí­cích naho­di­lých bos­sech v podo­bě žol­dá­ků ani není důvod psát.

Mnoho nevy­u­ži­tých pří­le­ži­tos­tí

Jak jsem zmí­nil výše, jed­ná se v pod­sta­tě o souls like hru. To spo­čí­vá zejmé­na v respa­w­nech vaší posta­vy po smr­ti. Ty pro­bí­ha­jí na chec­kpoin­tech a po smr­ti ztrá­cí­te část vaších zku­še­nos­tí. Ty po úspěš­ném zása­hu nepří­te­le, kte­rý vás zabil zís­ká­te zpět. Podobné je to i se sou­bo­ji, kdy vám povět­ši­nou nesta­čí pou­hé kli­ká­ní myši ale, zejmé­na na vyš­ších obtíž­nos­tech, musí­te načíst pohy­by nepřá­tel a rea­go­vat na ně. Nechybí tak per­fekt­ní par­ry nebo dod­ge. V hra­tel­nos­ti mi ale chy­bí vari­a­ce. Můžete sice pou­ží­vat sólo meč nebo tyč (dva meče ne), ale postrá­dám mož­nost pou­ží­vá­ní jiných zbra­ní ve sty­lu Jedi Knight: Jedi Outcast/Academy. Dále je ve hře pomá­lu schop­nos­tí, kte­rý­mi Cal dis­po­nu­je.

Foto: Electronic Arts

Ve hře se ocit­ne­te na něko­li­ka pla­ne­tách, z nichž nej­vý­raz­něj­ší je pro fanouš­ky SW sta­rý zná­mý Kashyyyk, nebo pro mě veli­ce frustru­jí­cí Dathomir. Lokace jsou ve směs pěk­ně zpra­co­va­né, ač auto­ři nevy­u­ži­li neko­neč­né mož­nos­ti pře­da­le­ké gala­xie, a tak kro­mě dvou výše zmí­ně­ných půso­bí tuc­to­vě. Autoři bohu­žel odflák­li tex­tu­ry vzdá­le­ných pro­stor, a tak ve chví­lích kdy nad pla­ne­tou pře­lé­tá­te a máte výhled kte­rý měl mít WOW efekt, má to spí­še efekt WTF. Největším kame­nem úra­zu je ale absen­ce fast tra­ve­lu což při kori­do­ro­vém sty­lu pro­chá­ze­ní loka­ce­mi v pod­sta­tě eli­mi­nu­je opě­tov­ný prů­chod loka­ce­mi. Komu by se chtě­lo půl hodi­ny pro­chá­zet loka­cí tam a zpět jen pro­to, aby zís­kal novou bar­vu pon­ča?

Fallen Order má mou­chy, z davu vyční­vá v pod­sta­tě pou­ze tím, že je to hra ze svě­ta SW. Ale je to dob­rá hra, kte­rá sice neo­sl­ní pří­bě­hem, posta­va­mi, ani hra­tel­nos­tí, ale přes­to to do sebe všech­no tak nějak dob­ře zapa­dá. A hlav­ně potě­ší, pro­to­že při­ná­ší to, co hrá­či chtě­li – dobrou SP hru se svě­tel­ný­mi meči. Za to EA děku­ji a dou­fám že mou­chy auto­ři z Respawnu ve Star Wars Jedi: Survival vychy­ta­jí a doda­jí nám dal­ší pec­ku.

70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22100 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72073 KB. | 23.04.2024 - 18:42:12