Kritiky.cz > Recenze her > Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?

Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?

mcr
mcr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nedávno, v rám­ci batt­le­pas­su od Xboxu jsem měl tu mož­nost vyzkou­šet Minecraft tro­chu jinak. A víte co? Moc mile mě to pře­kva­pi­lo, nadchlo a zača­lo bavit. Mohu to jen vře­le dopo­ru­čit a jak už je zvy­kem tak Vám hru tro­chu při­blí­žím. Nutno dodat že na Xbox PC Gamepass stá­le běží akce 3 měsí­ců za 29 Kč – a to se vypla­tí Horste! Prohlížel sem si tak hry co bych mohl otes­to­vat a tato mě zau­ja­la cel­kem níz­kým náro­kem na mís­to a tudíž jsem jí měl i sta­že­nou během chví­le.

Prvních pár misí jsem ozkou­šel v rám­ci single-playeru – není to vůbec na ško­du a i samot­né­ho doká­že hra poba­vit. Ale poté jsem dopo­ru­čil akci na xbo­xu kama­rá­do­vi a zku­si­li jsme hru spo­lu. On byl tedy hod­ně skep­tic­ký a se slo­vy : „mám tu hru vůbec sta­ho­vat?“ jsem ho nako­nec pře­svěd­čil. Odjeli jsme prv­ní dvě mise a byl veli­ce pří­jem­ně nad­šen, a to není žád­ný vel­ký fanou­šek MC a vždy když jsme ho hrá­li tak byl otrá­ve­nej a půl­ku hry pro­spal. Ale tato hra nás tak nadchla že se od ní nedo­ká­že­me odtrh­nout.

Jako prv­ní si zvo­lí­te posta­vu – jde pou­ze o vizu­ál a nemá to žád­ný vliv na cel­ko­vou hru. Poté už se ocit­ne­te ve vlast­ním kem­pu kde bude­te postup­ně ode­my­kat obchod­ní­ky a mož­nos­ti kem­pu. Také je zde stůl kde bude­te volit mise. A svě­te div se, už v základ­ní hře je jich cel­kem dost. A poté co si peč­li­vě pro­hléd­ne­te kemp může­te vyra­zit na prv­ní dob­ro­druž­ství. Svět misí je roz­dě­len do něko­li­ka svě­tů, při­čemž prv­ní je obsa­hem základ­ní hry a dal­ší mise může­te dokou­pit pomo­cí DLC. Tuto mož­nost jsme zatím nečer­pa­li, pro­to­že jsme zatím nedo­kon­či­li základ­ní ver­zi hry. Proto nemo­hu DLC, jejich kva­li­tu a game­ti­me nijak hod­no­tit, ale­spoň pro­za­tím.

Mechanika hry je cel­kem intu­i­tiv­ní a během prv­ních pár misí a jed­not­li­vých úko­lů Vám lehce dojde, o co ve hře vlast­ně jde. Procházíte mise, plní­te úko­ly a zabí­jí­te mob­ky, ALE! Během zabí­je­ní vám pada­jí urči­té před­mě­ty, sbí­rá­te leve­ly a postup­ně se zlep­šu­je­te. Levely slou­ží k enchant poin­tům, kte­ré pak apli­ku­je­te na vyba­ve­ní a zbra­ně. Každý enchant nabí­zí něco jiné­ho, u luku napří­klad mul­tishot, u oble­če­ní doda­teč­ný armor a nebo zapá­le­ní nepřá­tel u zbra­ní na blíz­ko, je jich tam celá šká­la a vy si tak může­te per­fekt­ně posta­vit equip tak, aby vám vyho­vo­val a cíti­li jste se sil­ní. Dále máte k dis­po­zi­ci 3 aktiv­ní arte­fak­ty – něco jako kouz­la. Tím si může­te vyvo­lat pomoc­ní­ka, štít, uzdra­vo­vá­ní nebo tře­ba rych­lej­ší pohyb. Celkově pros­tě sle­du­je­te sta­tis­ti­ky před­mě­tů a sta­ví­te si je pod­le Vašeho uvá­že­ní. Systém není moc slo­ži­tý a neob­sa­hu­je mno­ho atri­bu­tů, což je za mě dob­ře pro­to­že se ve hře skvě­le ori­en­tu­je i občas­ný hráč.

Procházením leve­lů postup­ně obje­vu­je­te nové mob­ky s růz­ný­mi schop­nost­mi ale také bos­se, kte­ří jsou někdy veli­ce slo­ži­tí na zabi­tí a někdy je to brn­kač­ka. V poz­děj­ší fázi hry je tře­ba zvo­lit správ­né vyba­ve­ní a tak­ti­ku na jed­not­li­vé bos­se tak, aby jste je moh­li zdo­lat. Někdy to dá pěk­ně zabrat a bude­te potře­bo­vat veli­ce sil­ný gear. Celková ovla­da­tel­nost je vlast­ně vel­mi jed­no­du­chá – cho­dí­te, pou­ží­vá­te 3 aktiv­ní ite­my (pozor! My jsme si muse­li v nasta­ve­ní pře­bin­do­vat tla­čít­ka pro­to­že v rám­ci CZ/EN klá­ves­ni­ce nám default­ně nasta­ve­né nefun­go­va­li.) A myší úto­čí­te buď na blíz­ko, a nebo na dál­ku pomo­cí šípů – ty bude­te běž­ně nachá­zet dro­pem z mobek a vět­ši­nou kaž­dý level obsa­hu­je mini­mál­ně jed­nu sup­plies cra­te – kde dosta­ne­te regen jíd­lo a k tomu něja­ké ty šípy.

Vendoři nebo také obchod­ní­ci jsou vel­mi čas­to někde ukry­tí v rám­ci vaší mise a je potře­ba je najít a osvo­bo­dit. Pokud si nebu­de­te vědět rady tak mi věř­te, že za pár minut na Google na to nako­nec při­jde­te. Hlavní pla­teb­ní měnou jsou zde zele­né dra­ho­ka­my, kte­rý­mi pla­tí­te pře­váž­ně u obchod­ní­ků. První obchod­ník není nic moc, ale napří­klad luxu­ry ven­dor už nabí­zí cel­kem super věci i v poz­děj­ší fázi hry.

Graficky nemu­sím cho­dit dlou­ho oko­lo hor­ké kaše, všich­ni gra­fi­ku Minecraftu zná­me. Ale mapy jsou krás­ně vytvo­ře­ny a neo­mr­zí ani poté, co jí pro­chá­zí­te něko­li­krát. K lep­ší ori­en­ta­ci slou­ží mapa a také nápo­vě­da ve for­mě šip­ky, když náho­dou nebu­de­te vědět kudy se dát.

Mohl bych se tu oprav­du dlou­ze roze­psat, co vše hra nabí­zí, jaké jsou mož­nos­ti, zbra­ně, nepřá­te­lé a tak dále. Ale to bych už nene­chal žád­né pře­kváp­ko pro vás, kdy­by Vás hra zau­ja­la a chtě­li jste si jí vyzkou­šet. Ale jak je u mě zvy­kem, jed­nu věc bych pře­ci jen vytknout mohl. A to je chy­bě­jí­cí cloud-save. Postava i postup jsou ulo­že­ny lokál­ně a z jiné­ho počí­ta­če tak bude­te hrát jinou hru, na inter­ne­tu najde­te mož­nos­ti, jak si pře­nést daný svět z jed­no­ho PC do dru­hé­ho, avšak je to otra­va. U tako­vé hry, kde si může­te vytvo­řit více postav bych tuto mož­nost čekal ba i dokon­ce bral jako nut­nost.  Celkově dávám hod­no­ce­ní 90% nebo také 9/10. Děkuji za vaší pozor­nost, hru urči­tě dopo­ru­ču­ji na vyzkou­še­ní – v rám­ci batt­le­pas­su jsou to drob­né, kte­ré není ško­da inves­to­vat. Kostkám zdar!


Foto: Mojang Studios, ‪Double Eleven, Xbox Game Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95140 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72099 KB. | 22.04.2024 - 15:46:57