Kritiky.cz > Recenze her > Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)

Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)

Foto: Perun Creative
Foto: Perun Creative
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 3,33 z 5)
Loading...

Hobo: Tough Life je vyso­ce návy­ko­vý simu­lá­tor bez­do­mov­ce. Česká Indie 1st per­son Hra je pří­jem­ně low­cost s mini­ma­lis­tic­kým čes­kým dabin­gem, kte­rý oči­vid­ně pro­vo­zo­va­li neher­ci a obsa­hem hry Survival v té nej­vyš­ší mož­né míře. Nikdy by mě nena­padlo že defe­ko­vat v moder­ním svě­tě může být až tako­vý pro­blém, ale ve hře je tomu sku­teč­ně tak. Za osob­ní challen­ge jsem si tedy dal ihned zpo­čát­ku se pří­jem­ně vysrat, což stá­lo vel­ké úsi­lí a nespo­čet smr­tí se zne­čiš­tě­ný­mi gatě­mi. Na veřej­né záchod­ky mě nejdřív hajzl­bá­ba nechtě­la pus­tit, pro­to­že jsem zapáchal, poté jí nesta­či­lo 19 Kč co jsem měl v kap­se.

Peníze ve fik­tiv­ním měs­tě Praslav zís­ká­vá­te loo­to­vá­ním auto­ma­tů, žeb­rá­ním, sbě­rem vrat­ných lah­ví, (což jsem sám pro­vo­zo­val i ve sku­teč­ném živo­tě, tak­že vel­mi fee­lu­ju) a pokud jste machři, zajde­te si na úřad prá­ce na bri­gád­ku výko­po­vých pra­cí, ale bude to chtít pár ener­gy drin­ků a mícha­ných kafí, aby to s váma neseklo. Případně na sběr odpad­ků, což je tro­chu ener­gic­ky méně nároč­né. A když se bude­te paní úřed­ni­ci (tím­to zdra­vím svou ex, sleč­nu Janu) sku­teč­ně líbit, začne­te i roz­ná­šet piz­zu!

Foto: Perun Creative

V tom­to hard­co­re RPG je bohu­žel až nepří­jem­né množ­ství nedo­děl­ků. Postavy mizí a zase se obje­vu­jí v budo­vách, ani­ma­ce ote­ví­ra­jí­cích se dve­ří nee­xis­tu­jí, je sly­šet tram­va­jo­vá a auto­mo­bi­lo­vá dopra­va, ale gra­fic­ké zná­zor­ně­ní pro­vo­zu nee­xis­tu­je. Ve hře je met­ro, ale pro­jet se ním nemů­že­te. Logika věci, „ok, když už se dosta­nu do věze­ní, tak se tam aspoň ohřeju“ pokul­há­vá. Ve věze­ní se neo­hře­je­te, spíš tam bíd­ně zhy­ne­te. Vězení ský­tá pou­ze prázd­nou celu se zácho­dem, (kde se aspoň může­te úspěš­ně vyká­let) a prázd­nou chod­bu. Taktéž je na věze­ní nepří­jem­né, že jaký­ko­liv bojo­vý pro­stře­dek je vám zaba­ven, (ale aspoň osob­ní věci včet­ně mrtvých koček a mrtvých krys vrá­ce­ny.)

Hra zkrát­ka zavá­ní (jako ten nej­cha­risma­tič­těj­ší bez­ďák) vel­ký­mi ambi­ce­mi ale zasta­ve­ním vývo­jo­vé­ho pro­ce­su kde­si na půli ces­ty.

To je ale nako­nec úpl­ně jed­no, pro­to­že po nespočtu smr­tí a opa­ko­va­ných deho­ne­stu­jí­cích poká­le­ních se začne­te v game­se ori­en­to­vat, odstar­tu­je­te ji úpl­ně od začát­ku a už bude­te vědět co máte dělat. Tzn.: Sehnat si tep­lé oble­če­ní. Sehnat si stra­vu. Sehnat si toa­le­ťák a mýdla. Sehnat si kom­buchu, když je člo­věk moc ožra­lej. Chodit do cha­ri­ty. Probírat co nej­víc popel­ni­ce bez poško­ze­ní odě­vu, nau­čit se krást a žeb­rat. Umět si vyro­bit čůčo pro posí­le­ní sebe­vě­do­mí, a pře­de­vším tep­la při mra­zi­vých Praslavských nocích. Sehnat si base­ballo­vou pál­ku (nebo jinou smr­to­nos­nou zbraň) a zajít si k tre­né­ro­vi Grznárovi pro posí­le­ní Vašeho úto­ku a obra­ny.

Foto: Perun Creative

Určitě musím nut­ně zmí­nit, že Město Praslav je napros­to nád­her­ná slou­če­ni­na Prahy, Ostravy, a pře­de­vším Olomouce. V obchod­ním domě bez­peč­ně pozná­te olo­mouc­kou loka­li­tu „U sv. Mořice“ a hra oplý­vá mno­ha dal­ší­mi loka­li­ta­mi, a konec­kon­ců i dabin­go­vým náře­čím, kte­ré vám dají ten správ­ný pocit: „Zde jsem fakin doma. Zde jsem bez­do­mov­cem.“

Gamesa si na nic nehra­je v množ­ství pou­ži­tých vul­ga­ris­mů, dia­lo­zích a cel­ko­vé syro­vos­ti oprav­do­vé­ho bez­do­mo­vec­ké­ho živo­ta. Velmi mě tudíž potě­ši­lo počas­to­vá­ní  nepřá­tel­ské hajzl­bá­by slo­vy „Kundo vymr­da­ná“ když mě popr­vé nepus­ti­la na záchod, pří­pad­ně suges­tiv­ní „au“ „kur­va“ a „do piče“ při pří­liš neob­rat­ném loo­to­vá­ní popel­nic.

I když je gra­fi­ka okol­ních npc poměr­ně otřes­ná, jejich dabing až trap­ně ama­tér­ský, a gra­fi­ka nedo­dě­la­ná, ze hry zkrát­ka dýchá život a oprav­do­vá atmo­sfé­ra neu­tě­še­né­ho měst­ské­ho laj­fu, kte­rý se může při­ho­dit kaž­dé­mu z nás.

Spoustu situ­a­cí ve hře je ovšem vel­mi komic­kých, hra­tel­nost má v sobě nad­hled a humor, pro­to mi vel­mi nese­dě­la hud­ba, kte­rá se téměř výhrad­ně sestá­vá z tkli­vých kla­vír­ních tónů a smyč­ců, sly­ši­tel­ně děla­ných v lev­ném PC, kte­ré navíc zní, že je nemohl dělat nikdo s hudeb­ní zku­še­nos­tí del­ší než půl roku, a už vůbec ony základ­ní tóny nemohl dělat nikdo s hudeb­ní prů­pra­vou. Hudba je oprav­du vel­mi pate­tic­ká, nepro­myš­le­ná a do hry se neho­dí.

Foto: Perun Creative

I to ale může nako­nec být her­ní účel. Vše je zde nato­lik low­cost, nato­lik na kole­ně udě­la­né a „trap­né“ až vás to bru­tál­ně chyt­ne za srd­ce. Chytne a nepus­tí. Aspoň dokud se úspěš­ně neu­brá­ní­te „gau­ne­ro­vi“ kte­rý se Vás hlav­ně v oko­lí hlav­ní­ho nádra­ží sna­ží neu­stá­le obrat o pení­ze, a dokud bru­tál­ně nezmlá­tí­te pál­kou bez­do­mov­ce Montyho a obe­re­te ho tak úspěš­ně o 500 korun čes­kých.

S pocti­vos­tí totiž nejdřív pojdeš, a v kari­é­ře bez­do­mov­ce to pla­tí troj­ná­sob. Za toto život­ní pou­če­ní, cen­né rady do živo­ta a famóz­ní návy­ko­vost udě­lu­ji hře 10 bodů z dese­ti, a nyní mě omluv­te - jdu opět vra­cet vrat­né lah­ve a pro­bí­rat auto­ma­ty kvů­li drob­ným.

Plusy:

+ Opravdový měst­ský čes­ký sur­vi­val

Brutální návy­ko­vost 

+ Vysoká Challenge neu­mřít na uli­ci nebo se aspoň nepo­ká­let

+ Lootování a sběr před­mě­tů

+ Rozmanité úko­ly typu „postav si postel“ nebo „zís­kej Perk „kuráž“ aby ses mohl vysrat i na uli­ci.

Mínusy:

- hud­ba. („Hudba“ ve hře je něco straš­ný­ho.)

- dabing

- nedo­děl­ky ani­ma­cí

- prázd­né měs­to, ve kte­rém nejez­dí ani tram­va­je, ačko­liv jejich zvuk exis­tu­je

- může bejt mínu­sů kolik chce, ale pořád je to fakt zábav­ný.

N a s r a t.

Foto: Perun Creative
Foto: Perun Creative

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl12. července 2022 Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl Dílo H. P. Lovecrafta již dlouhá léta inspiruje mnohé videoherní vývojáře. Můžeme vzpomenout např. na Darkwood, sérii Sunless, nebo perfektní hororovou sérii Amnesia, která svým […] Posted in Recenze her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • Motor Town: Behind The Wheel20. prosince 2021 Motor Town: Behind The Wheel Parádní oddechový simulátor s volným světem a trochu "jinou" grafikou, která mi ale nevadí, protože to dorovnává obsah hry. Můžete dělat taxikáře svým, nebo vypůjčeným vozem (kde ale […] Posted in Recenze her
  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95387 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72083 KB. | 18.04.2024 - 04:12:06