Kritiky.cz >

Město 44 - Postavy

STEFAN (Józef Pawłowski) – není napo­jen na pol­ský odboj; po smr­ti své­ho otce, pol­ské­ho důstoj­ní­ka v roce 1939 se Stefan musí sta­rat o svou rodi­nu - mat­ku, kdy­si popu­lár­ní hereč­ku a své­ho mlad­ší­ho... Read more »

Město 44 - Varšavské povstání

Varšavské povstá­ní bylo nej­vět­ší ozbro­je­né povstá­ní ze všech evrop­ských odbo­jo­vých hnu­tí během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Začalo 1. srp­na 1944 a pro­ved­la ho Zemská armá­da (Armia Krajowa - AK), aby osvo­bo­di­la Varšavu... Read more »

Město 44 - Synopse

Město 44 je pří­bě­hem mla­dých Varšavanů plných živo­ta a váš­ně. Žijí své živo­ty jako by kaž­dý den měl být jejich posled­ním. Není to díky jejich sta­teč­nos­ti nebo leh­ko­váž­nos­ti - ten­to... Read more »

Město 44 - O filmu

Město 44 není his­to­ric­ký film nebo doku­ment o Varšavském povstá­ní. I když je zasa­zen do vál­kou zni­če­né­ho měs­ta, vyprá­ví pří­běh o lidech, ne o vojen­ských oddí­lech nebo bari­ká­dách. Město 44 není dal­ším argu­men­tem... Read more »
Stránka načtena za 2,44909 s | počet dotazů: 177 | paměť: 46683 KB. | 16.06.2024 - 04:11:42