Kritiky.cz >

Nová kapitola v životě Ivety Bartošové

Tvůrčí tým pod vede­ním reži­sé­ra a sce­náris­ty Michala Samira zakon­čil posled­ní klap­kou tří­le­tou živo­to­pis­nou ságu o jed­né z nej­vý­raz­něj­ších postav tuzem­ské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová série nás zave­de do dra­ma­tic­ké­ho obdo­bí,... Read more »

Karlos – Recenze – 50 %

Karlos Vémola je čes­ký MMA zápas­ník (tedy bojov­ník ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních), kte­rý se jako prv­ní Čech dostal do pres­tiž­ní­ho ame­ric­ké­ho sdru­že­ní „Ultimate Fighting Championship“, jenž je nej­vět­ší MMA... Read more »

Karlos: Za světlem reflektorů a za kulisami reality

Celovečerní doku­ment o jed­nom z feno­mé­nů dneška Karlosovi Vémolovi. Zápasy MMA se pohy­bu­jí na pome­zí spor­tu a zába­vy, fas­ci­nu­jí davy lidí, při­ta­hu­jí pozor­nost a plní strán­ky novin. Vémola je tím, kdo u nás pomá­hal tuto... Read more »

Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru

Buď chlap! je nová čes­ká kome­die reži­sé­ra Michala Samira, kte­rá se ode­hrá­vá v nád­her­né pří­ro­dě Vysokých Tater. Hlavní posta­vou je Pavel (Jakub Prachař), kte­rý se cítí nedo­spě­lý a nešťast­ný ve svém... Read more »
Stránka načtena za 2,57609 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47812 KB. | 25.05.2024 - 23:26:44