Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Karlos – Recenze – 50 %

Karlos – Recenze – 50 %

Photo © Silkfilms
Photo © Silkfilms
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karlos Vémola je čes­ký MMA zápas­ník (tedy bojov­ník ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních), kte­rý se jako prv­ní Čech dostal do pres­tiž­ní­ho ame­ric­ké­ho sdru­že­ní „Ultimate Fighting Championship“, jenž je nej­vět­ší MMA orga­ni­za­cí na svě­tě. Dokument o Vémolovi začal natá­čet fil­mař Michal Samir (Hany, Buď chlap!, seri­ál Iveta) už v roce 2009, kdy Karlos pra­co­val v Londýně jako vyha­zo­vač v taneč­ním klu­bu a v pro­stře­dí zápa­sů v kle­ci se pohy­bo­val zatím jen jako pou­hý nová­ček. Tehdy nikdo nemohl tušit, že se Vémola časem sta­ne celebri­tou, jejíž jmé­no budou i díky řadě kon­tro­ver­zí a bul­vár­ních tex­tů znát i ti, kte­ré bojo­vé spor­ty ani za mák neza­jí­ma­jí.

Karlos – Recenze
Photo © Silkfilms

 

Z cel­kem 600 hodin poří­ze­né­ho doku­men­tár­ní­ho mate­ri­á­lu Michal Samir vytvo­řil ani ne hodi­nu a půl dlou­hý sní­mek, na jehož finál­ní rea­li­za­ci si při­zval dal­ší fil­ma­ře, kte­ří měli s tvor­bou stři­ho­vých doku­men­tů své vlast­ní zku­še­nos­ti. Režijního a sce­náris­tic­ké­ho spo­leč­ní­ka mu dělal Šimon Šafránek a střih zaští­til Šimon Hájek. Oba před­tím spo­lu­pra­co­va­li už na doku­men­tu Meky o zpě­vá­ko­vi Miroslavu Žbirkovi a na sním­ku King Skate, jenž mapo­val his­to­rii ska­te­bo­ar­din­gu v Československu. Šimon měl kro­mě toho za sebou i řadu fre­ne­tic­ky stří­ha­ných hra­ných fil­mů typu Párty Hárd nebo BANGER. Výsledkem jejich spo­leč­né prá­ce na fil­mu Karlos je povr­cho­vě efekt­ní podí­va­ná, kte­rá v mno­ha aspek­tech sice doká­že zaujmout, leč hlav­ní­mu pro­ta­go­nis­to­vi se pod kůži pří­liš nedo­sta­la.

Cílem doku­men­ta­ris­tů neby­lo vytvo­řit oslav­ný medai­lo­nek, jenž by nabí­dl prů­řez Vémolovou zápas­nic­kou kari­é­rou. Ze samot­ných zápa­sů je ve fil­mu vidět napros­té mini­mum. Mnohem více zábě­rů zachy­cu­je spí­še vyčer­pá­va­jí­cí pří­pra­vu na zápa­sy a nároč­ný tré­nink, nej­ví­ce času ale sní­mek věnu­je Vémolovu osob­ní­mu živo­tu a jeho vyprá­vě­ní o minu­los­ti, kte­ré dává nahléd­nout pod poklič­ku jeho prvot­ních úspě­chů a násled­né­ho vze­stu­pu. Michal Samir měl díky dlou­ho­le­té­mu přá­tel­ství s Vémolou šan­ci zachy­tit i poměr­ně intim­ní situ­a­ce v jeho živo­tě, jako tře­ba žádost o ruku, taj­nou svat­bu, vánoč­ní veče­ři s rodi­nou nebo osla­vu naro­ze­nin. O něja­kou vylo­že­ně hloub­ko­vou son­du do zápas­ní­ko­va sou­kro­mí se ale nejed­ná, všech­ny zábě­ry byly poři­zo­vá­ny zjev­ně se sou­hla­sem pro­ta­go­nis­tů a byť jsou mno­hé z nich uni­kát­ní, tak neod­ha­lu­jí nic zásad­ní­ho, co by se o Vémolovi nevě­dě­lo už dáv­no.

Karlos – Recenze
Photo © Silkfilms

 

Z nato­če­ných scén vyplý­vá pře­de­vším to, že Karlos Vémola je muž vel­ké­ho ega, jehož život se točí kolem tou­hy vítě­zit, a je odhod­la­ný tomu mno­ho obě­to­vat a hod­ně dřít, čas­to na hra­ni­ci fyzic­kých mož­nos­tí. Krom toho je ale také mis­tr v budo­vá­ní vlast­ní­ho obra­zu, věhla­su a kul­tu osob­nos­ti, co se obklo­pu­je luxu­sem a zaklá­dá si na co nej­vět­ší majestát­nos­ti a mega­lo­ma­nii. Film se sice skr­ze růz­né fil­mař­ské postu­py a styl vyprá­vě­ní sna­ží mír­nit sen­zač­nost své­ho námě­tu, záro­veň ale chce být divác­ky atrak­tiv­ní, tak­že do urči­té míry pře­bí­rá Vémolovu bom­bas­tič­nost, prvo­plá­no­vou úder­nost, zamě­ře­ní na povrch­ní pozlát­ko a schop­nost účin­né sebe-propagace.

Na jed­nu stra­nu láká divá­ky na film epic­ký pla­kát, na němž sedí Vémola v zápas­nic­kém úbo­ru na zla­tém trů­nu, kolem sebe má sochy lvů, tygrů a kro­ko­dý­lů a v poza­dí dlí antič­tí váleč­ní­ci. Na stra­nu dru­hou fil­ma­ři iro­ni­zu­jí mno­hé scé­ny z Vémolova živo­ta pomo­cí tema­tic­ky zvo­le­né­ho hudeb­ní­ho pod­kre­su (pís­ně „Chtěl jsem mít“ od kape­ly Turbo a „Zůstanu svůj“ od Karla Gotta), legrač­ních exis­ten­ci­ál­ních komen­tá­řů z GPS navi­ga­ce („Sjel jste z ces­ty, otoč­te se.“) nebo kon­trast­ní­ho stři­hu (tře­ba když Karlos oblé­ká ště­ňát­ko do sve­tří­ku a hned v násle­du­jí­cí vte­ři­ně udí­lí pro­tiv­ní­ko­vi rány do zkr­va­ve­né­ho obli­če­je). Všechny tyto vol­by balan­cu­jí na hra­ně mezi záměr­nou pod­vrat­nos­tí a autor­skou schi­zofre­nií.

Karlos – Recenze
Photo © Silkfilms

 

Struktura fil­mu je hod­ně těka­vá, jak se mís­ty až nepře­hled­ně pře­pí­ná mezi růz­ný­mi moti­vy, aniž by byl někte­rý z nich dosta­teč­ně vytě­žen. O vel­ké množ­ství témat, kte­rá by teo­re­tic­ky moh­la roz­d­mý­chat kon­tro­ver­zi nebo nějak ublí­žit pověs­ti hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty, se sní­mek pou­ze let­mo otí­rá, ať už se jed­ná o Karlosův půlroč­ní pobyt v brit­ském věze­ní, pro­ble­ma­tic­ký vztah s otcem, nemé­ně pro­ble­ma­tic­ký vztah s mlad­ším bra­t­rem, přá­tel­ské pou­to s nechval­ně pro­slu­lým pod­ni­ka­te­lem Ivem Rittigem nebo coko­li jiné­ho. Film pokaž­dé radě­ji utí­ká do bez­peč­něj­ších vod a opa­ko­va­ně se vra­cí k archiv­ním zábě­rům, v nichž Vémola před­vá­dí sva­ly coby pro­fe­si­o­nál­ní kul­tu­ris­ta nebo při­chá­zí do bojo­vé aré­ny s mas­kou Terminátora, jenž defi­no­val jeho pře­zdív­ku. Výraznější ote­vře­nost od doku­men­tu toho­to typu bohu­žel čekat nelze, a upřím­nost jen v rám­ci mezí.

Karlos je tak nepře­kva­pi­vě doku­men­tem urče­ným pře­de­vším pro fanouš­ky Karlose Vémoly a pro pří­z­niv­ce MMA. Pro ostat­ní (i pro zvě­dav­ce, kte­ří zápas­ní­ka zna­jí pou­ze z titul­ků bul­vár­ních plát­ků jako extra­va­gant­ní­ho bohá­če a cho­va­te­le exo­tic­ké zvě­ře) bude doku­ment pře­de­vším zábav­ným náhle­dem do lehce bizar­ní­ho panop­ti­ka výstřed­ní­ho život­ní­ho sty­lu určo­va­né­ho mužem, co si libu­je ve zla­té bar­vě, v obý­va­cím poko­ji má akvá­ri­um se žra­lo­ky a život­ní part­ner­ky si vybí­rá pod­le toho, aby co nej­víc při­po­mí­na­ly blon­ďa­tou sili­ko­no­vou model­ku Pamelu Anderson. Boj o něja­ké nos­něj­ší téma ale sní­mek pro­hrá­vá, jeli­kož o feno­mé­nu MMA toho řek­ne pra­má­lo a u titul­ní­ho Karlose se nako­nec ome­zu­je jen na nepří­liš objev­ný (byť jis­tě obdi­vu­hod­ný) pří­běh o schop­ném spor­tov­ci, kte­rý to dotá­hl mezi svě­to­vou špič­ku.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34709 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72162 KB. | 18.04.2024 - 03:52:03