Kritiky.cz >

Třída plná nápadů - celoroční program pro MŠ

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Třída plná nápa­dů, jejíž autor­kou je Petra... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Jak mož­ná víte, část naše­ho mapo­vé­ho týmu se věno­va­la pře­pra­co­vá­ní Německa, aby odpo­ví­da­lo našim sou­čas­ným mapo­vým stan­dar­dům. Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o zají­ma­vý pro­jekt, na kte­rém jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li... Read more »

ŠACH MAT

Pokud jste si oblí­bi­li kni­hy, ve kte­rých není o žha­vá poku­še­ní nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media... Read more »

SNOUBENKY SMRTI

Toužíte-li si pře­číst kni­hu, jejíž ústřed­ním téma­tem je šílen­ství, kte­ré nezná hra­nic a ode­hrá­vá se na poza­dí nacis­tic­ké­ho Německa před vypuk­nu­tím dru­hé svě­to­vé vál­ky, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Snoubenky smr­ti“ od... Read more »

Svět objevů a vynálezů – celoroční projekt do mateřské školy

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce? Máte rádi obje­vy a vyná­le­zy? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha od Vladimíry Ottomanské s názvem Svět obje­vů a vyná­le­zů. Sedmiletá dvoj­ča­ta Anička a Honzík Navrátilovi vás pro­ve­dou... Read more »

CD Projekt Red po třech letech spolupráce na Cyberpunk 2077...

CD Projekt Red po třech letech spo­lu­prá­ce na Cyberpunk 2077 zís­ká­vá kanad­ské stu­dio Digital Scapes. Obratem na to ho pře­jme­no­vá­vá na CD Projekt Red Vancouver. Studio Digital Scapes tvo­ří vete­rá­ni,... Read more »

Soubory Epic Games Store odhalily, že CD Projekt Red v...

Soubory Epic Games Store odha­li­ly, že CD Projekt Red v násle­du­jí­cích letech vydá 10 bez­plat­ných DLC, z toho 3 pla­ce­ná. Read more »

EA zrušilo projekt s názvem Gaia od studia Motive. Bloomberg...

EA zru­ši­lo pro­jekt s názvem Gaia od stu­dia Motive. Bloomberg uvá­dí, že EA se roz­hod­lo pro­jekt zru­šit ze stej­né­ho důvo­du jako Anthem Next. Hra byla ve vývo­ji dlou­hých šest let. Read more »

Bezplatné DLC pro Cyberpunk 2077 nedorazí ze začátku...

Bezplatné DLC pro Cyberpunk 2077 nedo­ra­zí ze začát­ku letoš­ní­ho roku ale až v násle­du­jí­cích měsí­cích. CD Projekt Red pře­psal pro­mu­jí­cí ban­ner na svém webu pro chys­ta­ný doda­teč­ný obsah. Read more »

CD Projekt Red zveřenil harmonogram oprav, vydání...

CD Projekt Red zve­ře­nil har­mo­no­gram oprav, vydá­ní bez­plat­né­ho DLC a next-gen upda­tu pro Cyberpunk 2077. Read more »

Ambiciózní Minecraft Earth končí. Můžou za to omezení...

Ambiciózní Minecraft Earth kon­čí. Můžou za to ome­ze­ní spo­je­ná s pan­de­mií. Servery budou vypnu­ty na kon­ci červ­na. Projekt měl kon­ku­ro­vat Pokémon GO. Read more »

Netflix prý připravuje seriál na motivy úspěšné herní...

Netflix prý při­pra­vu­je seri­ál na moti­vy úspěš­né her­ní série The Elder Scrolls. Insider Daniel Richtman jenž se zprá­vou při­šel na svém Patreonu při­rov­ná­vá pro­jekt k veli­kos­ti Zaklínače. Read more »

Cyberpunk 2077 má za sebou další milník. Prodal přes 13...

Cyberpunk 2077 má za sebou dal­ší mil­ník. Prodal přes 13 mili­o­nů kopií. V pro­de­jích jsou zahr­nu­ty i vrá­ce­né kopie. CD Projekt Red chce zprá­vou uklid­nit inves­to­ry. Read more »

CD Projekt Red potvrzuje, že na next-gen aktualizaci pro...

CD Projekt Red potvr­zu­je, že na next-gen aktu­a­li­za­ci pro Cyberpunk 2077 nebu­de­me čekat dlou­ho. Read more »

Polský horor The Medium se odkládá z 10. prosince na 28....

Polský horor The Medium se odklá­dá z 10. pro­sin­ce na 28. led­na 2021. Polský Bloober Team tak uči­nil v návaz­nos­ti na to, že CD Projekt pře­su­nul svůj Cyberpunk 2077 z 28. lis­to­pa­du na 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho... Read more »

V Kojima Productions v těchto dnech komponují hudbu pro svůj...

V Kojima Productions v těch­to dnech kom­po­nu­jí hud­bu pro svůj zce­la nový nepřed­sta­ve­ný pro­jekt, pochlu­bil se na soci­ál­ní síti Ludvig Forssell (Death Stranding), skla­da­tel a zvu­ko­vý reži­sér stu­dia. Read more »

V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku 1977,...

V Cyberpunk 2077 se obje­ví sto­le­té Porsche 911 z roku 1977, kte­ré bude řídit Johnny Silverhand aka Keanu Reeves. Dle posled­ní Night City Wire pre­zen­ta­ce jsme se také dozvě­dě­li, že... Read more »

V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku z roku...

V Cyberpunk 2077 se obje­ví sto­le­té Porsche 911 z roku z roku 1977, kte­ré bude řídit Johnny Silverhand aka Keanu Reeves. Dle posled­ní Night City Wire pre­zen­ta­ce jsme se také dozvě­dě­li,... Read more »

King Arthur: Knight’s Tale je next-gen strategie ve stylu...

King Arthur: Knight’s Tale je next-gen stra­te­gie ve sty­lu X-COM. Vývíjí ji maďar­ské stu­dio NeocoreGames, kte­ré na ní v těch­to dnech na Kickstarter vybí­rá $150.000 (3 481 292 Kč). Pokud by se vám... Read more »

Stále více populárnější GOG klient od CD Projekt slaví...

Stále více popu­lár­něj­ší GOG kli­ent od CD Projekt sla­ví své 12. naro­ze­ni­ny a nabí­zí až 90% sle­vy na hry Read more »

Starfield na kterém usilovně pracují v Bethesda Softworks...

Starfield na kte­rém usi­lov­ně pra­cu­jí v Bethesda Softworks (Doom, Fallout, The Elder Scrolls) oprav­du exis­tu­je a na inter­ne­tu se obje­vi­ly prv­ní obráz­ky. Očekávaný pro­jekt má dora­zit ješ­tě před The Elder Scrolls... Read more »

Hidetaka Miyazaki uklidňuje, Elden Ring je stále ve vývoji a...

Hidetaka Miyazaki uklid­ňu­je, Elden Ring je stá­le ve vývo­ji a s vývo­jem stu­diu FromSoftware (Bloodborne, Demon’s Souls, Sekiro: Shadows Die Twice) pomá­ha­jí tvůr­ci seri­á­lu Hra o trů­ny. Jde zda­le­ka o nej­vět­ší pro­jekt, se... Read more »

CD Projekt Red oznámí požadavky pro hraní Cyberpunk 2077 ve...

CD Projekt Red ozná­mí poža­dav­ky pro hra­ní Cyberpunk 2077 ve 4K pár dní před vydá­ním Read more »

Fiskální výsledky společnosti CD Projekt přinesly nové...

Fiskální výsled­ky spo­leč­nos­ti CD Projekt při­nes­ly nové infor­ma­ce. Jednak, spo­leč­nos­ti se v minu­lém čtvrt­le­tí veli­ce daři­lo, mezi­roč­ně si polep­ši­la o 70%. Hojně se pro­dá­val Zaklínač 3, hlav­ně port na Nintendo Switch... Read more »

V Hello Games (No Man’s Sky) po dokončení hříčky The...

V Hello Games (No Man’s Sky) po dokon­če­ní hříč­ky The Last Campfire pra­cu­jí na nové vel­ké hře. Sean Murray dou­fá, že se jejich budou­cí pro­jekt nese­tká se stej­ným pro­ble­ma­tic­kým vývo­jem... Read more »

Cyberpunk 2077 nebude mít 200 GB, dementuje studio CD Projekt...

Cyberpunk 2077 nebu­de mít 200 GB, demen­tu­je stu­dio CD Projekt Red Read more »
Stránka načtena za 2,91831 s | počet dotazů: 229 | paměť: 48103 KB. | 13.06.2024 - 23:11:15