Kritiky.cz > Recenze knih > Svět objevů a vynálezů – celoroční projekt do mateřské školy

Svět objevů a vynálezů – celoroční projekt do mateřské školy

9788026219637
9788026219637
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce? Máte rádi obje­vy a vyná­le­zy? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha od Vladimíry Ottomanské s názvem Svět obje­vů a vyná­le­zů.

Sedmiletá dvoj­ča­ta Anička a Honzík Navrátilovi vás pro­ve­dou vše­mi uve­de­ný­mi vyná­le­zy. Možná jste se s nimi sezná­mi­li v kni­ze Rok stro­mů od stej­no­jmen­né autor­ky Vladimíry Ottomanské. Tentokrát trá­ví své prázd­ni­ny u babič­ky v Suchoticích, kde najdou úžas­ný bada­tel­ský deník dědeč­ko­va bra­t­ra Ferdinanda a vyda­jí se na dob­ro­druž­nou ces­tu za růz­ný­mi obje­vy a vyná­le­zy. Čeká je cel­kem 10 vyná­le­zů – obje­ve­ní kola, písma, knih­tis­ku, hodi­nek, mik­ro­sko­pu, dale­ko­hle­du, par­ní­ho stro­je, tele­fo­nu, elektři­ny a auto­mo­bi­lu. Součástí kni­hy je pří­běh Aničky a Honzíka, dále bás­nič­ky, námě­ty na spo­leč­né poví­dá­ní, tvo­ře­ní, hudeb­ní i logo­pe­dic­kou pre­ven­ci, pohy­bo­vé a rela­xač­ní hry. 

Také námě­ty, tipy na kni­hy, kte­ré může­te dále vyu­ží­vat s dět­mi, poku­sy, úko­ly pro chyt­ré hla­vič­ky, ale i nová slo­va, se kte­rý­mi se díky růz­ným vyná­le­zům sezná­mí­te. Nechybí názvy knih, kte­ré lze k dané­mu téma­tu vyu­ží­vat.

Co si díky těm­to akti­vi­tám děti pro­cvi­čí? Především slov­ní záso­bu, hru­bou i jem­nou moto­ri­ku, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní a mno­ho dal­ších doved­nos­tí.

Na kon­ci meto­dic­ké pří­ruč­ky je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, ze kte­ré může­te dále čer­pat.

Ferdinand svo­je ces­to­vá­ní zahá­jil přes­ně 1.září 1962 a na cestách byl celých deset měsí­ců – jed­not­li­vé kapi­to­ly tak kopí­ru­jí celý škol­ní rok.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je napros­to báječ­ná. Hned, co jsem ji ote­vře­la, jsem se do ní zami­lo­va­la. Trošku mně to při­po­mně­lo seri­ál Křeček v noč­ní koši­li, kte­rý jsem jako dítě moc ráda sle­do­va­la. Svět obje­vů a vyná­le­zů je mně roz­hod­ně blíz­ký, jeli­kož letos nás celý rok v mateř­ské ško­le čeká pro­jekt s názvem „Technologie v čase“. Různé obje­vy a vyná­le­zy nás budou pro­vá­zet celý rok a tato pub­li­ka­ce mně bude roz­hod­ně vel­kým pří­no­sem.

Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s mno­ha zají­ma­vý­mi nápa­dy na růz­né akti­vi­ty, tvo­ře­ní i pohy­bo­vé čin­nos­ti. V poza­dí těch­to vyná­le­zů je zají­ma­vý pří­běh sed­mi­le­tých dvoj­čat Aničky a Honzíka, kte­ří se sna­ží při­jít na kloub řadě vyná­le­zů a obje­vů. Přitom zaži­jí mno­ho dob­ro­druž­ství.

Publikaci dopo­ru­čím všem uči­tel­kám mateř­ských škol, prv­ních roč­ních základ­ních škol i vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, kte­ré ji mohou vyu­žít pro celo­roč­ní pro­jekt s dět­mi ve ško­le i dru­ži­ně.

Ukázka z kni­hy:

Zaujala mě tato humor­ná bás­nič­ka:

Bádal, zkou­mal, dřel a dřel,

až tele­fon vymys­lel,

 slav­ný skot­ský vyná­lez­ce Alexander Bell!

Také mě zau­jal ten­to pokus a moc ráda ho s dět­mi vyzkou­ším.

Barevné mlé­ko

Pomůcky: hlu­bo­ký talíř, pro­stře­dek na mytí nádo­bí, mlé­ko, vato­vé tyčin­ky, potra­vi­nář­ské bar­vi­vo

Postup:

Do talí­ře nali­je­me skle­nič­ku mlé­ka a při­dá­me něko­lik kapek potra­vi­nář­ské­ho bar­vi­va.

Vatovou tyčin­ku namo­čí­me do mycí­ho pro­střed­ku.

Opakovaně pak vato­vý­mi tyčin­ka­mi vklá­dá­me do talí­ře s barev­ným mlé­kem.

Pozorujeme, co se s mlé­kem v talí­ři děje.

Několik slov o autor­ce:

Vladimíra Ottomanská je ředi­tel­kou mateř­ské ško­ly, lek­tor­kou jógy a autor­kou vel­mi úspěš­ných knih pro mateř­ské ško­ly. V Portále vyšly její titu­ly Když se řek­ne roz­cvič­ka, Rok stro­mů nebo Jógové pohád­ky.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Sára Koubská

Sára je stu­dent­kou Učitelství pro prv­ní stu­peň základ­ní ško­ly na Pedagogické fakul­tě Univerzity Karlovy. Zároveň je spolu-vedoucí skaut­ské dru­ži­ny Concordia v Kutné Hoře, kde fun­gu­je jako výtvar­ný člen týmu. Když není mezi dět­mi, svůj vol­ný čas věnu­je hra­ní na kla­vír, kres­le­ní, malo­vá­ní nebo mode­lo­vá­ní. Dva roky stu­do­va­la v Anglii na ško­le Alcester Grammar School, kde matu­ro­va­la z před­mě­tů Art, Photography a Psychology.

Autorka: Vladimíra Ottomanská

Ilustrace: Sára Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 132

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba

ISBN: 978-80-262-1963-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82094 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71746 KB. | 14.07.2024 - 06:11:15