Kritiky.cz > Recenze knih > SNOUBENKY SMRTI

SNOUBENKY SMRTI

317722264 10220912323109940 4639179570510985553 n
317722264 10220912323109940 4639179570510985553 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toužíte-li si pře­číst kni­hu, jejíž ústřed­ním téma­tem je šílen­ství, kte­ré nezná hra­nic a ode­hrá­vá se na poza­dí nacis­tic­ké­ho Německa před vypuk­nu­tím dru­hé svě­to­vé vál­ky, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Snoubenky smr­ti“ od Jean-Christophera Grangého, jež vyda­lo Nakladatelství XYZ.

Hlavními hrdi­ny je nesou­ro­dá tro­ji­ce lidí tj. neor­to­dox­ní psy­cho­a­na­ly­tik a gigo­lo v jed­né oso­bě Simon Kraus, boha­tá dědič­ka s šlech­tic­kým titu­lem Minna von Hassel a nave­nek nemi­lo­srd­ný gesta­pák Franz Beewen, jež poma­lu a jis­tě začí­ná měkk­nout.

Jsou to tři lidé, ze tří růz­ných svě­tů, kte­ré dohro­ma­dy sved­la série bru­tál­ních vražd krás­ných a bez­sta­rost­ných man­že­lek nacis­tic­kých špi­ček Německé říše. Všichni tři se spo­leč­ný­mi sila­mi pouš­tě­jí do vyšet­řo­vá­ní spácha­ných zlo­či­nů a pát­ra­jí na vlast­ní pěst po bes­ti­ál­ním vra­ho­vi krás­ných a boha­tých pani­ček.

Kdo a hlav­ně proč vraž­dí tyto dámy, jež se zda­jí na prv­ní pohled zce­la bez­sta­rost­né, uží­va­jí­cí si kaž­do­den­ní­ho luxu­su v podo­bě schá­ze­ní se v ber­lín­ském hote­lu Adlon u sklen­ky šam­paň­ské­ho?

Nebo skrý­va­jí něja­ké tem­né tajem­ství? A co když pod tím zla­tým pozlát­kem se scho­vá­vá něco mno­hem víc zka­že­né­ho a pro­hni­lé­ho, co nemě­lo nikdy spat­řit svět­lo svě­ta?

Na povrch vyplou­va­jí vel­mi děsi­vé sku­teč­nos­ti, kte­ré se v této době ode­hrá­va­li v nacis­tic­kém Německu. Okrajově jsme svěd­ky vyhla­zo­vá­ní židov­ské­ho oby­va­tel­stva, ste­ri­li­za­ce ciká­nů, ale i vel­ké­ho množ­ství pro­jek­tů, jež mají za násle­dek odstra­ně­ní nežá­dou­cích osob v podo­bě nemoc­ných, nemo­hou­cích a posti­že­ných lidech. Říkali tomu smrt ze sou­ci­tu či milo­srd­ná smrt.

Okrajově nahlí­ží­me do tábo­rů, kde se pro­vá­dě­li nej­růz­něj­ší poku­sy na lidech, ne jako na lid­ských bytos­tech, ale jako na sběr­ném mate­ri­á­lu pro vědec­ké úče­ly, kde niko­mu nezá­le­že­lo na tom, jak moc tito lidé trpí. A v nepo­sled­ní řadě nahlí­ží­me pod rouš­ku toho, jak se pro­střed­nic­tvím fana­tis­mu zdo­ko­na­lu­je „roze­ní“ doko­na­lých bytos­tí....

Ulicemi Berlína se nyní potu­lo­val sku­teč­ný vrah a zabí­jel man­žel­ky vyso­ce posta­ve­ných nacis­tů. Jak moh­ly tako­vé vraž­dy něko­mu pro­jít? Pro Německo to byl neod­pus­ti­tel­ný útok vede­ný pro­ti man­žel­kám její eli­ty. Tenhle pří­pad byl vel­mi  nebez­peč­ný. Mnohem nebez­peč­něj­ší, než by se moh­lo zdát....

Dnes máme Německo pod kon­t­ro­lou. Myšlenka, že by si někdo tak zrůd­ný mohl v Říši dělat, co chce, je nepři­ja­tel­ná. Jsme sil­ný a doko­na­lý národ. Nemáme prá­vo dělat chy­by. Musíme tenhle pro­blém tedy vyře­šit dřív, než se dosta­ne na veřej­nost...

Všichni tři - Simon, Minna a Franz - navzá­jem sklá­da­li jed­not­li­vé indi­cie do sebe, sna­ži­li se vytvo­řit motiv, před­klá­da­li si jed­not­li­vé hypo­té­zy, a to vše ve sna­ze dopad­nout vra­ha.

Postupem času se zača­li nevě­dom­ky navzá­jem pod­po­ro­vat, být si styč­ný­mi slou­py a podr­žet se i v těch nej­těž­ších chví­lích, kdy se s nimi osud zrov­na dva­krát nemaz­lil, a chtě nechtě se mezi nimi zro­di­lo vel­ké pou­to přá­tel­ství.... jež ani vzdá­le­nost a roky neu­ťa­lo. Podaří se jim nako­nec vra­ha dopad­nout?

Kniha je skvě­le napsa­ná a neza­mě­řu­je se pou­ze na pří­běh vraž­dě­ní krás­ných žen nacis­tic­kých pohla­vá­rů, ale bra­vur­ně popi­su­je nejen atmo­sfé­ru té doby, ale i v názna­cích se zmi­ňu­je i o jed­not­li­vých nacis­tic­kých zlo­či­nech, kte­ré i po těch desít­kách let nás nene­cha­jí chlad­ný­mi a donu­tí se nás nad tím vším se více zamys­let. 

Snoubenky smr­ti mají sice vel­ký roz­sah co do počtu stran, ale na skvě­le napsa­ném pří­bě­hu s nevšed­ním téma­tem to na kva­li­tě neu­bí­rá, prá­vě nao­pak. Dokresluje nejen cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav, pohnu­tek a činů, ale „naku­su­je“ spous­tu zásad­ních témat, nad kte­rý­mi bude­te po dočte­ní kni­hy ješ­tě dlou­ho pře­mýš­let.

 

SNOUBENKY SMRTI

Napsal: Jean-Christophe Grangé

Přeložil: Jiří Žák

Vydalo Nakladatelství XYZ v Praze roku 2022 ve spo­leč­nos­ti QAlbartros Media a.s.

Vydání prv­ní

Praha 2022

Počet stran 614

ISBN: 978-80-7683-172-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Múzy za ostnatým drátem3. března 2023 Múzy za ostnatým drátem Čas od času ráda zabloudím ke knihám, které se odehrávají v období druhé světové války, a výjimkou není ani kniha s příznačným názvem Múzy za ostnatým drátem od skvělého spisovatele J. C. […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • MRTVÝ V KOSTELE1. října 2023 MRTVÝ V KOSTELE Pokud jste zatoužili začíst se do thrilleru, který se vám doslova dostane pod kůži, tak určitě sáhněte po knize "Mrtvý v kostele" od spisovatelky a právničky Nadine Mathesonové. ... […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • ÚNIK Z OSVĚTIMI1. srpna 2023 ÚNIK Z OSVĚTIMI Mám ráda příběhy, které napsal sám život a skutečně se staly, nebo alespoň částečně vycházejí ze vzpomínek hlavních protagonistů. I tahle kniha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43088 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72182 KB. | 22.04.2024 - 12:52:08