Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strašidla – Recenze – 30%

Strašidla – Recenze – 30%

Stras
Stras
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebýt Nejkrásnější hádan­ky, tak je rodin­ná pohád­ko­vá kome­die s názvem Strašidla roz­hod­ně nej­lep­ším poči­nem ve fil­mo­gra­fii Zdeňka Trošky za posled­ních pat­náct let. Což není nijak zvlášť sil­né tvr­ze­ní, pomyslíme-li na to, že v těch­to letech Zdeněk Troška natá­čel hlav­ně úděs­né KameňákyBabovřesky, a i sním­ky jako Doktor od jeze­ra hro­chů nebo Čertova nevěs­ta byly de fac­to straš­né. Avšak přes­to­že jsou Strašidla o něko­lik kva­li­ta­tiv­ních úrov­ní výš, pořád to nezna­me­ná, že by šlo o film, kte­rý by bylo mož­né s kli­dem dopo­ru­čit.

Strašidla – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz
 V blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ném malo­měs­tě žije ve starém honos­ném domě rodi­na stra­ši­del. Hejkal Hugo (Bronislav Kotiš) a jeho man­žel­ka, čaro­děj­ni­ce Patricie (Tereza Kostková), její čaro­děj­nic­ká mamin­ka Žofie (Carmen Mayerová), dvě nepo­sed­né děti Ester a Eleonor (Nelly Řehořová a Petr Šimčák), éte­ric­ká víla Jitřenka (Sara Sandeva) a vod­ník Bubla (Jiří Dvořák). Jednoho dne je navští­ví pra­cov­ník měst­ské­ho úřa­du Jindra (Vladimír Polívka), aby jim ozná­mil, že jimi obý­va­ná nemo­vi­tost pat­ří měs­tu, a že pokud chtě­jí zůstat, muse­jí začít pla­tit nájem. Strašidla, kte­rá kro­mě stra­še­ní nikdy nic jiné­ho nedě­la­la, a pení­ze si vykouz­lit nedo­ve­dou, se tudíž musí zapo­jit do pra­cov­ní­ho pro­ce­su a děti jsou nuce­ny začít cho­dit do ško­ly.
Patricie s Žofií lid­ské povo­lá­ní odmí­ta­jí, leč vod­ník Bubla seže­ne mís­to pomoc­ní­ka v prá­del­ně, víla Jitřenka zís­ká hlav­ní roli v diva­dle (sho­dou okol­nos­tí roli víly) a hej­kal Hugo je v témže diva­dle v téže hře obsa­zen do role ved­lej­ší (sho­dou okol­nos­tí do role hej­ka­la). Děti ve ško­le před­ve­dou své leti­té vědo­mos­ti a rych­le zapad­nou do kolek­ti­vu. Všechno se tím pádem vyře­ší během zhru­ba půl­ho­di­ny. No a Strašidla mají hodi­ny dvě.
Zbytek fil­mu je tudíž po celý zby­tek sto­pá­že ze všech sil nata­ho­ván a pro­ta­ho­ván dal­ší­mi ved­lej­ší­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi, kte­ré se roz­pa­da­jí do izo­lo­va­ných scé­nek, více či méně humor­ných. Nějakou cel­ko­vou řídí­cí záplet­ku ale film nemá žád­nou, a pokud ano, tak se tato začne řešit při­bliž­ně půl hodi­ny před kon­cem, kdy se Patricie roz­hod­ne taj­ně utéct od své­ho muže za svým milencem-upírem, aniž by o tom komu­ko­li řek­la, a její mat­ka, kte­rá se o tom náho­dou dozví, pak tuto sku­teč­nost před Hugem tají a dokon­ce ho oča­ru­je, aby se nemohl vydat Patricii hle­dat, a začne při­pra­vo­vat lek­tvar, díky němuž by měl Hugo na svou ženu zapo­me­nout (!), což je tak neu­vě­ři­tel­ně dement­ní a nemo­rál­ní cho­vá­ní, že se tomu nechce věřit.
Strašidla – Recenze

Vedlejší záplet­ky spo­čí­va­jí v tom, že úřed­ník Jindra si začne namlou­vat vílu Jitřenku, nad níž slin­tá i chlíp­ný diva­del­ní reži­sér (Matěj Hádek) a žár­lí na ni v diva­dle kole­gy­ně. Vodník se zas v prá­del­ně zami­lu­je do své zaměst­na­va­tel­ky (Tereza Bebarová). Bohužel všech­ny zami­lo­va­né dia­lo­gy obsa­hu­jí­cí lás­ky­pl­né dvo­ře­ní jsou straš­ně kostr­ba­té, nevě­ro­hod­né a nepři­ro­ze­né.
Čarodějnici Žofii, kte­rá se čas­to pře­mě­ňu­je v koč­ku, zas obsko­čí tou­la­vý kocour, což ona při­jde nahlá­sit na poli­cii jako zná­sil­ně­ní, a když se jí poli­cajt Aleš Háma vysmě­je, tak udě­lá kocou­ra z něj (a film kon­čí, aniž by ho pře­mě­ni­la zpát­ky a aniž by kdo­ko­li ve fil­mu řešil, kam se ten poli­cajt poděl). Otázka pak zní, jest­li je správ­né tahat do fil­mu urče­né­ho hlav­ně rodi­čům s malý­mi dět­mi záplet­ku točí­cí se kolem zná­sil­ně­ní. Nebo zda do něj zahr­nout i las­civ­ní prů­po­víd­ky, jako když si Patricie kouz­lem mění svou vizáž, aby při­po­mí­na­la růz­né slav­né hereč­ky, a ptá se Huga, jakou by ji chtěl mít ten­to­krát v poste­li.
To jsou ale v pod­sta­tě drob­nos­ti a mno­hem vět­ší pro­blém spo­čí­vá v tom, že vět­ši­na těch pod­zá­ple­tek vlast­ně nemá moc opod­stat­ně­ní. Například alotria dětí ve ško­le. Ester se ska­ma­rá­dí se spo­lu­žač­kou, kte­rá je tro­šič­ku při těle, a roz­hod­ne se jí pomoct zhub­nout díky kou­zel­né­mu lek­tva­ru, tak­že si jí pak začne díky její štíh­los­ti vší­mat jeden spo­lu­žák, kte­rý se jí vždyc­ky líbil, ale vůbec si jí nevší­mal, dokud měla sil­něj­ší posta­vu. Tahle pří­bě­ho­vá odbočka, kro­mě toho, že může půso­bit na kde­ko­ho tro­chu uráž­li­vě, nemá nic spo­leč­né­ho s čím­ko­li dal­ším ve fil­mu, a kdy­by tam neby­la, nic by se nesta­lo.
Ze stej­né­ho soud­ku jsou neple­chy Eleonora, jenž na sebe bere podo­by jiných lidí, tak­že pak po ško­le pobí­ha­jí dva ředi­te­lo­vé (Václav Postránecký), dvě stej­né uči­tel­ky (Anna Polívková) nebo dva iden­tič­tí žáci. Je to ale vždy jen o tom, že jeden z té dvo­ji­ce vyku­lí oči, když spat­ří sám sebe, a omdlí nebo něco vykřik­ne a je konec. Není to zdro­jem žád­né­ho humo­ru, nijak to nepo­sou­vá děj, nemá to žád­nou dra­ma­tic­kou funk­ci, jen se tím pro­dlu­žu­je dél­ka fil­mu. Kdyby se úpl­ně vystři­h­ly obě ty děti a všech­no kolem nich, tak by byl film krat­ší o něja­kých tři­cet minut, což by mu roz­hod­ně pro­spě­lo, a na pří­bě­hu by se nemu­se­lo nic měnit.
Strašidla – Recenze

Václav Postránecký kaž­do­pád­ně díky své­mu kome­di­ál­ní­mu talen­tu ale­spoň sem tam doká­že pro­tla­čit do fil­mu něja­ký vtip­ný výraz, a když má tře­ba hrát dva­nác­ti­le­té­ho klu­ka, tak je to poměr­ně zda­ři­lé a roz­to­mi­lé (opro­ti tomu Anna Polívková je se svým škle­be­ním ve stej­né úlo­ze zce­la mimo). Ostrůvkem v moři herec­ké­ho pod­prů­mě­ru je i Petr Nárožný coby ředi­tel diva­dla, jemuž jedi­né­mu se dá u jeho komic­kých čísel smát nahlas. (Mimochodem, v jed­nu chví­li během zkouš­ky v diva­dle řek­ne diva­del­ní­mu reži­sé­ro­vi: „To bude hit. Ta hra je tak dob­rá, že ji nedo­ká­že zka­zit ani reži­sér,“ což je zce­la nesmy­sl­ná věta a hlav­ně není důvod, proč by ji měl říkat zrov­na diva­del­ní­mu reži­sé­ro­vi, tak­že se bude jed­nat prav­dě­po­dob­ně o něja­kou Troškovu naráž­ku na scé­nář fil­mu a na jeho vlast­ní reží­ro­vá­ní. Možná.)
Z ostat­ních her­ců doká­zal ze své role vydo­lo­vat něja­kou vtip­nost pou­ze Bronislav Kotiš, Jiří Dvořák zas doká­zal být v rám­ci mož­nos­tí sym­pa­tic­ky při­ro­ze­ný. Všichni ostat­ní jsou však zou­fa­le lape­ni v rolích před­sta­vu­jí­cích kari­ka­tu­ry a ste­re­o­typ­ní figur­ky, se kte­rý­mi si nedo­ká­ží pora­dit navzdo­ry svým herec­kým schop­nos­tem. Carmen Mayerová hra­je čaro­děj­nic­kou seme­t­ri­ku, Vladimír Polívka nesmě­lé­ho mlá­den­ce, úlo­ha Sary Sandevy zas spo­čí­vá jen v roz­to­mi­lém úsmě­vu, lad­ných taneč­ních pohy­bech a chi­cho­tá­ní se. Tereza Kostková hra­je nejmé­ně sym­pa­tic­kou posta­vu, kte­rá během před­vá­dě­ní tea­trál­ních kre­a­cí pod­vá­dí své­ho muže, lže mu, mani­pu­lu­je jím a pře­tva­řu­je se, což má být zřej­mě omlu­ve­no tím, že je roze­rva­ná mezi svým man­že­lem a milen­cem a neví, co chce. Výkon Terezy Bebarové se zas ztrá­cí pod náno­sem kře­čo­vi­té­ho křepče­ní. Většina dět­ských her­ců v epi­zod­ních úlo­hách spo­lu­žá­ků bru­tál­ně pře­hrá­vá.
Leckterá žena by se moh­la při sle­do­vá­ní fil­mu ura­zit, nejen kvů­li té mini-zápletce s nad­vá­hou, ale i v závě­ru fil­mu, kdy ředi­tel pro­je­ví svou náklon­nost k uči­tel­ce až poté, co zjis­tí, že „není žád­ná blon­dý­na“. Občas dojde i k prů­po­víd­ce typu: „Sama jsem to zvlád­la, a to jsem jenom žen­ská!“ (u zapí­ná­ní prač­ky). Velmi nepo­da­ře­né jsou i poměr­ně počet­né naráž­ky zesměšňu­jí­cí poli­ti­ky („Dneska se víc než stra­ši­del lidé bojí poli­ti­ků.“ „Být poli­tik je lep­ší než pra­co­vat“). Nejde o to, že by si fil­ma­ři nemoh­li dělat legra­ci z poli­ti­ků, ale tohle je pře­ci jen dost laci­né a pri­mi­tiv­ní. Viz také tato scén­ka z pra­cov­ní­ho úřa­du:
„Dobrý den, já hle­dám něja­ké pocti­vé zaměst­ná­ní, abych nebyl jako poli­tik.“
„A co umí­te?“
„Strašit.“
„To dneska už umí všich­ni poli­ti­ci.“
Kromě toho je film straš­li­vě doslov­ný, tak­že někte­ré posta­vy jsou před­sta­ve­ny rov­nou dva­krát, a na kon­ci, když je na pohled zce­la evi­dent­ní, kte­ré posta­vy se mezi sebou spá­ro­va­ly, tak to ješ­tě Hejkal zno­vu shr­ne pro ty nej­po­ma­lej­ší.
Strašidla – Recenze


Podívejte se na hodnocení Strašidla na Kinoboxu.

Přitom se poda­ří i něko­lik kva­lit­ních vti­pů a dob­rých nápa­dů (tře­ba léta­jí­cí čaro­děj­nic­ké koš­tě s při­mon­to­va­ným table­tem s navi­ga­cí), sem tam fun­gu­je hud­ba a stra­ši­del­né zvu­ky a občas se někte­ré­mu her­ci poda­ří zahrát něja­kou scén­ku vel­mi sym­pa­tic­ky, ale je to všech­no pře­kry­to vrst­vou nekon­zis­tent­nos­ti, kdy např. není pří­liš jas­ně defi­no­vá­no, jak by měly růz­né posta­vy na exis­ten­ci stra­ši­del v našem reál­ném svě­tě rea­go­vat (udi­ve­ný výraz je maxi­mum). Děti nema­jí defi­no­va­ný roz­sah svých schop­nos­tí, tak­že jen kra­dou mámě lek­tva­ry (při­čemž ale čaro­vat umě­jí) a tře­ba Vodníkova pří­šer­ně faleš­ná hra na hous­le, kolem kte­ré se točí pár scén, vede poměr­ně nepo­cho­pi­tel­ně do sle­pé ulič­ky, když najed­nou dotyč­ný začne hrát zni­če­ho­nic vel­mi obstoj­ně.
Celkově Strašidla svou kva­li­tou pocho­pi­tel­ně ční vyso­ko nad Troškovou ostat­ní nedáv­nou tvor­bou, neb ten­to­krát nepřed­sta­vu­jí ani zda­le­ka něja­ký divác­ky teror, a jsou lep­ší i než Čertova nevěs­ta, pro­to­že na roz­díl od ní se v nich ale­spoň něco děje a jsou pří­bě­ho­vě nacpa­něj­ší (zas ale bylo víc pří­le­ži­tos­tí, co zka­zit). Na star­ší Troškovy fil­my, a to zejmé­na pohád­ky, jako bylo Z pek­la štěs­tí nebo Princezna ze mlej­na, však Strašidla pořád dost ztrá­cí, a to zejmé­na kvů­li sla­bé­mu a mizer­ně sesta­ve­né­mu ději, jenž trpí záro­veň pře­lid­ně­nos­tí a pře­kom­bi­no­va­nos­tí a záro­veň pří­liš­ným důra­zem na jed­no­du­chost a pri­mi­tiv­nost, aby se nikdo neměl šan­ci ztra­tit.
Na vině jsou i leckte­ré herec­ké výko­ny, kte­ré ale mož­ná měly půso­bit tak pitvo­ři­vě a stro­je­ně schvál­ně, pro­to­že posled­ní dobou zřej­mě Troška záměr­ně vede her­ce tím­to sty­lem snad ve všech svých fil­mech. Vtipy pro dospě­lé by se zas v rodin­ných fil­mech nut­ně nemu­se­ly točit kolem lech­ti­vých témat (což byl i pro­blém Čertovy nevěs­ty), nehle­dě na to, že jsou sla­bé a málo inten­ziv­ní a těž­ko se jim kvů­li tomu dá smát, tak­že pak půso­bí pou­ze nevhod­ně a trap­ně (což byl i pro­blém Babovřesk). A ty vtíp­ky poten­ci­ál­ně urá­že­jí­cí ženy, to je jako kdy­by si pan reži­sér dob­ro­vol­ně sám házel klac­ky pod nohy.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Petr

Nejhorší film-pro děti nevj­od­né
pro dospě­lé NUDA jako pra­se

  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […] Posted in Speciály
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […] Posted in Speciály
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09229 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72387 KB. | 12.04.2024 - 20:08:54