Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > 80. výročí popravy Federica Garcíi Lorcy

80. výročí popravy Federica Garcíi Lorcy

lorca portrait full
lorca portrait full
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Před osm­de­sá­ti lety byl popra­ven jeden z nej­vět­ších špa­něl­ských uměl­ců všech dob, bás­ník a dra­ma­tik Federico García Lorca. Byl jed­nou z mno­ha obě­tí začát­ku Španělské občan­ské vál­ky, a také tou nej­slav­něj­ší.
Lorca se naro­dil 5. červ­na 1898 v malé obci Fuente Vaqueros blíz­ko Granady. Jeho otec byl stat­kář a mat­ka uči­tel­ka. Po matu­ri­tě, kte­rou slo­žil v roce 1915, se při­hlá­sil na gra­nad­skou uni­ver­zi­tu, kde stu­do­val filo­zo­fii a prá­va. Na dal­ší stu­dia se ode­bral do Madridu, kte­rý byl teh­dy cen­t­rem umě­lec­ky nada­ných stu­den­tů. Zde se spřá­te­lil napří­klad se Salvádorem Dalím nebo Luisem Buňuelem. V Madridu pobý­val mezi lety 1918-1928. První bás­nic­ká sbír­ka, kte­rá mu vyšla byla Kniha bás­ní z roku 1921. V roce 1929 odjel do USA na Kolumbijskou uni­ver­zi­tu, kde napsal jed­nu ze svých nezj­ná­měj­ších sbí­rek Básník v New Yorku. Tou vůbec nej­zná­měj­ší sbír­kou Garcíi Lorky jsou však bez­po­chy­by Cíkánské roman­ce, vyda­né v roce 1928. Je auto­rem také něko­li­ka diva­del­ních her, z nichž nej­ná­měj­ší jsou asi Dům Bernardy Albové, či Krvavá svat­ba.
Ve tři­cá­tých letech se věno­val své­mu putov­ní­mu diva­dlu La Barraca. Ve zhor­šu­jí­cí se poli­tic­ké atmo­sfé­ře pod­po­ro­val repub­li­kán­skou vlá­du a sta­věl se za obra­nu demo­kra­cie. Vojenský puč Francisca Franca zasti­hl Lorcu v rod­né Granadě, byl zatčen a poz­dě­ji popra­ven. Sám Franco poté při­znal, že Lorca musel být kvů­li svým názo­rům a vel­ké popu­la­ri­tě uml­čen. Zprávy o Lorcově smr­ti oble­tě­ly svět a on se tak stal sym­bo­lem boje za demo­kra­cii a ukáz­kou toho, jak se tota­lit­ní reži­my bez­o­styš­ně zba­vu­jí těch nej­chop­něj­ších lidí. Jako my máme své­ho Vladislava Vančuru, Španělé mají Federica García Lorcu.
Lorca a Dalí
Zastavme se ješ­tě nachví­li u Lorcova díla. Čím je tak vyji­meč­né? Lorca byl vel­mi ovliv­něn kul­tu­rou své milo­va­né Andalusie. V jeho bás­ních je ten­to vliv vel­mi patr­ný, byl okouz­len tam­ní drs­nou pří­ro­dou i živo­tem anda­lů­ských ciká­nů. Tyto vli­vy však doká­zal snou­bit s náro­ky teh­dej­ší moder­ní poezie. Důkazem toho, že je ten­to autor stá­le živý, jsou stá­le nová a nová vydá­ní jeho sbí­rek, a také to, že i jeho diva­del­ní jsou stá­le hrá­ny.
Zdroje obráz­ků: poemsofgarcialorca.com, prezi.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09060 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71646 KB. | 20.06.2024 - 14:33:54