Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty show.

SK-41.epizóda

Hneď na zači­at­ku epi­zó­dy vidí­me deba­tu Xénie, Nicol a Chilli. Samozrejme sa tie dve Xénii líš­kajú ako sú šťast­né, že sa vrá­ti­la a spri­a­dajú plá­ny na vyho­de­nie Vladimíra. Mňa osob­ne prekva­pi­lo, že už spo­me­nu­li aj Johy v rám­ci nasa­de­nia do due­lu pro­ti Vladimírovi. Zjavne Johy nemá tak pev­né vzťa­hy s nimi ako si mys­le­la. Každopádne si mys­lím, že aj tak ak Xénia nevy­hrá imu­ni­tu tak pôjde do due­lu.

Chilli tam zno­va spo­mí­na ako ju Vláďa vydie­ral, že ak nedajú Xéniu, tak dá Nicol. Popravde rád by som videl záber, kde to hovorí, lebo kľud­ne to môže byť klam­stvo od Chilli, aby nejak doká­za­la odô­vod­niť hlas pre Xéniu a zdis­kre­di­to­vať Vláďu.

Následne sa nám otvo­ri­la Johy pri svo­jom život­nom prí­be­hu a poprav­de veľ­mi sa mi páči­lo to čo pove­da­la a urči­te u mňa zís­ka­la plu­so­vé body, lebo aj sám zastá­vam názor nevnu­co­vať, ale rešpek­to­vať. Po vyli­a­tom srd­ci Johy sme sa dosta­li k deba­te Braňa a Dominiky a musím pove­dať, že Braňa bolo v tej­to epi­zó­de vidieť omno­ho viac ako dote­raz a to je veľ­mi dob­ré. Myslím tým najmä her­nú strán­ku, keď začal roz­mý­šľať nad päť­kou on, Dominika, Xénia, Johy a Vláďa. Popravde taká­to ali­an­ca by sa mi aj páči­la, lebo by to zna­me­na­lo pod­raz voči ved­úcej sku­pi­ne oko­lo Nicol a Chilli.

Klasicky sa dostá­va­me k subo­ju o odme­nu, kde ten­to­krát odme­nou bola masáž, noc v hote­li, kúpe­le a samozrej­me veľa jed­la. Tie odme­ny sú fakt obrov­ské a som zve­da­vý čím to pre­ko­najú. Najprv však pre­be­hol zno­va súboj o kapi­tá­na, kto­rý vyhral Vladimír. Ako dru­hú kapi­tán­ku vybral Dominiku. Vladimír si vybral Johy, Veroniku, Veve a Nicol a Dominika si vybra­la Xéniu, Chilli a Braňa. Inak zase sme sa dočka­li zose­ká­va­né­ho Novotného, keď roz­prá­val o odme­ne. Jedna veta a po nej hud­ba a dra­ma­tic­ký záber na hrá­čov, potom ďal­šia veta a zase doo­ko­la. Toto sa veľ­mi kri­ti­zo­va­lo a čudu­jem sa, že sa nepo­u­či­li.

No poď­me už k odme­ne, kto­rá bola už kla­sic­ky na 7 bodov. Súťaž spo­čí­va­la v zasa­de­ní tote­mov z jed­né­ho mies­ta na dru­hé pomo­cou hojdač­ky. Páčilo sa mi, že to bolo tímo­vej­šie a nie naše kla­dic­ké 1 vs 1. Na Slovensku nám samozrej­me túto súťaž roz­se­ka­li a v uto­rok sme ju videli do sta­vu 3:3 a na zvy­šok sme si muse­li počkať do stre­dy.

SK-42.epizóda

V tej­to čas­ti sa dokon­či­la súťaž o odme­nu, ktorú nako­niec vyhral tím oko­lo Dominiky pome­rom 7:5. Zvyšok die­lu sa vie­zol na vlne odme­ny. Jediné čo môžem vypich­n­úť je to keď boli samé Veve, Veronika a Johy. Johy sa ich pýta­la, že ak vyhrá imu­ni­tu niek­to z nich, tak ako to vidia potom. Veronika s Veve hneď pove­da­li Braňa a Dominiku, tak­že zjav­ne dovte­dy sa s nimi nikto o vyhad­zo­ve Vláďu neba­vil a vid­no, že sú mimo hlav­nú ali­an­ciu. Johy nad­ho­di­la to, že do due­lu by dala Xéniu a Vláďu na čo Veve s Veronikou argu­men­to­va­li, že Vláďu potre­bujú na to, aby vyhrá­val imu­ni­ty. Čo je pre mňa skôr argu­ment pre­čo ho vyho­diť, než pre­čo si ho nechať.

Záver: Prvá časť epi­zó­dy bola cel­kom výživ­ná, no dru­há časť bola prak­tic­ky len o uží­va­ní si odme­ny a to ma až tak neba­vi­lo. Epizódu hod­no­tím na 5/10 a teším sa na tú ďal­šiu, kto­rá nám pon­úke súboj k imu­ni­tu, kme­ňo­vú radu a ďal­šie­ho vyl­úče­né­ho hrá­ča.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45783 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71615 KB. | 19.06.2024 - 18:45:47