Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kmotr III

Kmotr III

Kmotr3
Kmotr3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nyní šede­sá­ti­le­tý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovlá­dá pev­nou rukou své obchod­ní zájmy. Velmi usi­lov­ně se však sna­ží odpou­tat od vlast­ní kri­mi­nál­ní minu­los­ti a své obcho­dy lega­li­zo­vat. Jeho zájem se pře­su­nul od hazar­du k nemo­vi­tos­tem a inves­tič­ním ban­kám. A stal se z něho zbož­ný a vůči církvi nesmír­ně štěd­rý člo­věk, neboť pří­zeň Vatikánu, kde má něko­lik vyso­ce posta­ve­ných přá­tel, má v jeho pro­mě­ně v bez­ú­hon­né­ho byz­ny­s­me­na sehrát roz­ho­du­jí­cí úlo­hu. Jako své­ho nástup­ce jme­nu­je Vincenta Manciniho (Andy Garcia), nele­gi­tim­ní­ho potom­ka své­ho bra­t­ra Sonnyho Corleona. Násilí však z vlast­ní­ho živo­ta nelze jen tak jed­no­du­še vyma­zat a je jen otáz­kou času, kdy minu­lost začne pro­mlou­vat do pří­tom­nos­ti...

Kmotr I i Kmotr II nasta­vi­li lať­ku vel­mi, vel­mi vyso­ko. Po 15 letech čeká­ní a vyso­kých oče­ká­vá­ních se tak dá těž­ce divit tomu, že Kmotr III v době své­ho vydá­ní mno­ho lidí zkla­mal a i z dneš­ní­ho pohle­du se na něj nevzpo­mí­ná s tako­vou lás­kou jako na původ­ní dva fil­my. Francisu Fordu Coppolovi se ovšem musí nechat ale­spoň to, že v roce 1990 tri­lo­gii Kmotr zakon­čil důstoj­ně a Al Pacinovi ten­krát potře­tí a napo­sle­dy ute­kl Oscar za jeho život­ní roli. Laťka ovšem pře­ci jen zůsta­la nasta­ve­na vyso­ko, i přes nesku­teč­ný poten­ci­ál šel z Kmotra III již cítit leh­ký závan nasta­vo­va­né kaše a samot­ná záplet­ka není tak vta­hu­jí­cí, jako v pří­pa­dech prv­ních dvou fil­mů. Přesto to ovšem nezna­me­ná, že by Kmotr III neměl mno­ho kva­lit­ních aspek­tů.

Už závěr Kmotra II nazna­čil stezku poká­ní Michaela Corleoneho, Kmotr III v tom­to pří­pa­dě zašel o dost dál. 60-letý Michael Corleone s výčit­ka­mi za svou chlad­no­krev­nost a vraž­du své­ho vlast­ní­ho bra­t­ra se sna­ží o for­mu vykou­pe­ní a má mno­hem blí­že k tomu Michaelu Corleonovi, kte­rý kdy­si odmí­tal mít coko­liv spo­leč­né­ho s rodin­ným byz­ny­sem. Kmotr III tak v tomhle ohle­du může půso­bit jako cha­rak­ter­ní stu­die, k její­mu napros­té­mu pocho­pe­ní je ovšem potře­ba vidět oba před­cho­zí díly Kmotra, bez nich Kmotr III nemů­že fun­go­vat tak sil­ně.

Z Michaela Corleoneho se stal muž, kte­rý si defi­ni­tiv­ně uvě­do­mu­je své chy­by, scé­nář Francise Forda Coppoly a Maria Puza dohro­ma­dy utvá­ří pří­běh, kte­rý má něko­lik vel­mi sil­ných a půso­bi­vých momen­tů, kdy to celé je opět nesku­teč­ně půvab­né nato­če­né, hud­ba Carminea Coppoly výraz­ně napo­má­há emo­cím a pře­de­vším Al Pacino i potře­tí doká­že Michaela Corleoneho zahrát napros­to famóz­ně a zase tro­chu jinak. Právě fakt, že může­me tuto posta­vu sle­do­vat po del­ší době a sle­do­vat, jak se vyrov­nal s násled­ky závě­ru Kmotra II je jeden z těch důvo­dů, proč si Kmotr III doká­že obhá­jit svou exis­ten­ci. Kmotr II při­tom doká­že fun­go­vat sám o sobě a jeho finá­le samo o sobě doká­že napros­to vyznít men­tál­ní roz­po­lo­že­ní, ve kte­rém se v ten daný moment Michael Corleone nachá­zí, Kmotr III ovšem pře­ci jen zachá­zí tak tro­chu dál. A i díky sil­né­mu finá­le, kte­ré zakon­ču­je pří­běh jed­né z nej­tragič­těj­ších fil­mo­vých postav všech dob se Kmotra III v rám­ci mara­to­nů roz­hod­ně nevy­pla­tí igno­ro­vat.

Michael ovšem pře­de­vším potře­bo­val nástup­ce, pro­to musel při­jít na scé­nu Vincent Mancini, syn Sonnyho Corleona. Dle samot­né­ho Coppoly měl Vincent ztě­les­ňo­vat všech­ny stě­žej­ní vlast­nos­tí muž­ských pří­sluš­ní­ků Corleonovy rodi­ny. Vincent je díky tomu stej­ně lsti­vý jako jeho děde­ček Vito, chlad­no­krev­ný jako jeho strýc Michael, cit­li­vý jako jeho strýc Fredo, veskr­ze loa­jál­ní jako jeho strýc Tom Hagen i divo­ký jako jeho otec Sonny. Andy Garcia podal famóz­ní výkon (nomi­na­ce na Oscara teh­dy byla napros­to zaslou­že­ná) a pře­de­vším vytvo­řil posta­vu, kte­rá by bez pro­blé­mů moh­la utáh­nout dal­ší díly Kmotra. I pro­to zamr­zí, že na chys­ta­né­ho Kmotra IV (kde měl být život Vincenta inspi­ro­ván živo­tem Pablo Escobara, po vzo­ru Kmotra II poté mělo dojít na sepa­rát­ní pří­běh s mlad­ší ver­zi Vincentova otce Sonnyho v podá­ní Leonarda DiCapria) nedo­šlo kvů­li smr­ti Maria Puza v roce 1999. Kmotr III mož­ná smy­sl­ně uza­ví­rá pří­běh samot­né­ho Michaela Corleoneho, původ­ní plá­ny pro Kmotra IV ovšem moh­li s vel­mi tra­gic­kým náde­chem zakon­čit celý pří­běh rodi­ny Corleonů. I pro­to se dá o Kmotrovi IV mlu­vit jako o jed­nom z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů, kte­ré nikdy nevznik­li.

Nejvíce výtek v rám­ci Kmotra III šlo ovšem pře­ci jen na účet Sofie Coppoly, dce­ři reži­sé­ra Coppoly, kte­rá si ve fil­mu zahrá­la Mary Corleone, dce­ru Michaela Corleoneho. Nešlo při­tom o pro­tekč­ní cas­ting. Mary si původ­ně moh­la zahrát Julia Roberts, kte­rou násled­ně nahra­di­la Winona Ryder, ta ovšem na posled­ní chví­li pro­jekt opus­ti­la a Sofia Coppola tak v tom­to pří­pa­dě byla kra­bič­kou posled­ní záchra­ny. Její výkon při­tom sku­teč­ně není nej­sil­něj­ší, což zamr­zí pře­de­vším pro­to, že je posta­va Mary v celém pří­bě­hu Kmotra III i Michaela Corleoneho stě­žej­ní. Ani roman­ce mezi ní a jejím bra­tran­cem Vincentem při­tom dva­krát nefun­gu­je a to i přes­to, že základ pro umís­tě­ní této roman­ce do scé­ná­ře dává smy­sl. Alespoň se o pár let poz­dě­ji díky Ztraceno v pře­kla­du uká­za­lo, že je Sofia Coppola ale­spoň vel­mi dob­rá reži­sér­ka.

Stěžejní úlo­hu poté dosta­la Talia Shire (sest­ra Francise Forda Coppoly) jako Michaelova sest­ra Connie (Robert Duvall jako Tom Hagen úpl­ně chy­bí kvů­li vyso­kým náro­kům na hono­rář), před­sta­vil se zde Eli ´´ Tuco ´´ Wallach jako Don Altobello a svůj pro­stor i silou úlo­hu zde opět dostá­vá Diane Keaton jako Kay Adams. Právě i její účast dopo­má­há utvr­dit tragič­nost pří­bě­hu Michaela Corleoneho a doká­že ješ­tě více umoc­nit jeho výčit­ky.

Stěžejní je i infor­ma­ce, že v roce 2020 na počest 30. výro­čí Kmotra III vytvo­řil Francis Ford Coppola zce­la nový sestřih The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Ten je nejen o 10 minut krat­ší opro­ti původ­ní ver­zi (původ­ní ver­ze trvá 162 minut), ale před­sta­vu­je i nový úvod a závěr. Závěr poté titul­ní smrt Michaela Corleoneho pře­sou­vá do meta­fo­ric­ké rovi­ny, kdy Michael Corleone umí­rá vnitř­ně. Což se do jis­té míry dá odvo­dit i z celé­ho děje Kmotra III, kdy se Michael Corleone na sta­rá kole­na sna­ží svý­mi výčit­ka­mi vyrov­nat účty. Kmotr III je v souč­tu impo­nu­jí­cí prá­vě v tom, že je více­mé­ně odliš­ný od prv­ních dvou fil­mů, při­tom Coppolův um zůstá­vá prak­tic­ky nepo­změ­něn. Jen je bohu­žel prav­dou, že k doko­na­los­ti tomu ten­to­krát pře­ci jen něco chy­bí, záplet­ka je až pří­liš roz­ta­ha­ná a ten film pros­tě chy­by má. Přesto jako zakon­če­ní jed­né z nej­slav­něj­ších a nej­u­zná­va­něj­ších tri­lo­gií všech dob fun­gu­je důstoj­ně.

To, že se Kmotr III sem tam pořád obje­vu­je na sezna­mu nej­vět­ších zkla­má­ní v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie vlast­ně dává napros­tý smy­sl. Neznamená to ovšem, že by Kmotr III nebyl vel­mi kva­lit­ní film. Celé to napo­je­ní záplet­ky na cír­kev je mož­ná na pová­že­nou a na roz­díl od před­cho­zích dvou fil­mů je to celé až pří­liš roz­ta­ha­né a dlou­hé, kdy se to při­tom nemů­že chlu­bit tím, že by tem­po byla napros­to fas­ci­nu­jí­cí a doká­za­lo by si udr­žet pozor­nost po celou dobu. I kvů­li zdr­cu­jí­cí­mu finá­le a uvě­do­mě­ní si, jak fas­ci­nu­jí­cí pří­bě­ho­vou mozai­ku tri­lo­gie Kmotr jako celek tvo­ří si Kmotr III své uzná­ní napros­to zaslou­ží......

Trailer

Verdikt: 4 z 5


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Kmotr III na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kmotr III13. prosince 2022 Kmotr III Kmotr - část III je americký kriminální film z roku 1990, který natočil Francis Ford Coppola podle scénáře napsaného společně s Mariem Puzem. Ve filmu hrají Al Pacino, Diane Keaton, Talia […] Posted in Speciály
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • V tento den roku 1974 byl ve Spojených státech uveden do kin film "Kmotr, část II"20. prosince 2023 V tento den roku 1974 byl ve Spojených státech uveden do kin film "Kmotr, část II" Francis Ford Coppola, který byl několikrát málem vyhozen z prvního filmu, dostal od Paramount Pictures limuzínu Mercedes-Benz jako odměnu za rekordní úspěch "Kmotra" (1972) a pobídku k […] Posted in Zajímavosti
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kill Bill: Návrat hvězd a nečekané oživení kariér9. ledna 2024 Kill Bill: Návrat hvězd a nečekané oživení kariér Quentin Tarantino se vždy vyznačoval schopností znovuobjevovat herecké talenty, a jeho projekt, Kill Bill, není výjimkou. Už v první části filmu bylo zjevné, že režisér dává velký důraz na […] Posted in Zajímavosti
  • Diane Keaton: Cesta od Broadwaye k legendě filmového plátna a její nezapomenutelné role v dílech Woodyho Allena a Franca Coppoly5. ledna 2024 Diane Keaton: Cesta od Broadwaye k legendě filmového plátna a její nezapomenutelné role v dílech Woodyho Allena a Franca Coppoly Diane Hallová (která si změnila příjmení na dívčí jméno své matky Keatonové, protože jistá Diane Hallová již byla členkou herecké asociace) studovala herectví na Santa Ana College, ale pak […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74789 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72577 KB. | 22.02.2024 - 15:56:27