Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství Kremlu - 90 %

Tajemství Kremlu - 90 %

kreml
kreml
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kreml v rus­kém jazy­ce zna­me­ná pev­nost, nebo opev­ně­ní, i před cizí­ma oči­ma, což tak tro­chu napo­ví­dá i název kni­hy Tajemství Kremlu.

O Kremlu toho byla v novi­nách či ve zpra­vo­daj­ství řeče­no už hod­ně, a ve vět­ši­ně pří­pa­dů se zprá­vy z Kremlu neda­li ozna­čit za prav­di­vé či ově­ře­né. Proč tomu tak vždy bylo a nej­spíš asi i dál bude? Kreml - stí­no­vé diva­dlo, kde obchá­ze­jí stí­ny Lenina, Trockého, Stalina, Brežněva a v nepo­sled­ní řadě i Putina.

tk1

Století slá­vy, lží a hrů­zo­vlá­dy - tak jed­no­du­še shr­nul autor kni­hy Bernard Lecomte svůj pohled na sto­le­tí his­to­rie Kremlu, počí­ta­je od roku 1917 do roku 2000 kdy se stal Vladimír Putin rus­kým pre­zi­den­tem.

Kniha je roz­dě­le­na do 16 kapi­tol, kde se autor pokou­ší popi­su­je poli­tic­kou his­to­rii Sovětského sva­zu a odkrý­vá i někte­ré sku­teč­nos­ti, kte­ré měli být navždy uta­je­ný.

Popisuje osud car­ské rodi­ny Romanovců, kdy o jejich zmi­ze­ní a násled­né­ho zabi­tí se vyro­ji­lo spous­tu nejas­nos­tí, včet­ně faleš­ných pře­ži­vších, ale také jejich tajem­né­ho léči­te­le Rasputina, kte­rý na jejich vlád­nu­tí měl znač­ný vliv a byl tak ozna­čo­ván za nepří­te­le car­ské rusy. Nástup Lenina, kte­rý se po švý­car­ském exi­lu vra­cí jako vůd­ce bol­še­vi­ků, a po revo­lu­ci sesta­vu­je vlá­du a stá­vá se jejím před­se­dou. K moci se dostá­vá také Stalin, kte­rý má dvě tvá­ře a nikdo zpr­vu netu­ší jakých intrik se dopouš­tí, aby si svo­jí moc upev­nil. Když už se Sovětský svaz začí­ná sta­bi­li­zo­vat, hro­zí němec­ká inva­ze, kte­rou se Stalin sna­ží vyu­žít pro sebe a stá­vá se spo­jen­cem s Hitlerem...

Víte jak byli zabi­ti Romanovci, Rasputin a co tomu před­chá­ze­lo? Z jakým návrhem k vyře­še­ní hos­po­dář­ské kri­ze si pro­ti sobě Lenin poštval eli­tu? Proč chtěl Stalin zabít Trockého ? Víte kdo byl nástup­ce Brežněva, Jurij Andropov ? Jaké špi­o­náž­ní intri­ky měla KGB?

Autorem kni­hy je fran­couz­ský spi­so­va­tel a novi­nář Bernard Lecomte. Jeho zamě­ře­ním je fran­couz­ská poli­ti­ka, Vatikán a východ­ní Evropa. Několik let pra­co­val v Moskvě jako zahra­nič­ní redak­tor, kdy se ve své prá­ci sou­stře­dil hlav­ně na pád komu­nis­mu. Je drži­te­lem řádu čest­né legie a řádu za záslu­hy Polské repub­li­ky.

I když tahle kni­ha není asi jen tak pro kaž­dé­ho, tak čte­nář, ruso­fil, zájem­ce o his­to­rii si ji najde. O Rusko co by vděč­ném téma­tu toho byla napsá­no už hod­ně ze všech úhlů pohle­du a neji­nak je tomu i ten­to­krát, navíc se záru­kou toho, že býva­lý rus­ký zpra­vo­daj má jas­no ve spous­tě fak­tech, kte­ré popi­su­je. Kniha je čti­vá, pouč­ná, nároč­ná a někdy při­po­mí­ná thriller, což je smut­né v tom, že se vše oprav­du sta­lo.

  • Autor:Lecomte Bernard
  • vazba:pevná s pře­ba­lem
  • výška:205mm
  • šířka:135mm
  • hloubka:31mm
  • počet stran:304
  • jazyk:český
  • kód zboží:9788075435453

  • Fotka kni­hy: Alpress - kniž­ní dis­tri­buce s.r.o.
  • Náhledová fot­ka od Oleg ShakurovPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73005 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71677 KB. | 13.07.2024 - 02:01:48