Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství

Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pohádky o mašin­kách jsou neza­po­me­nu­tel­ným dílem čes­ké­ho auto­ra Pavla Naumana, kte­ré nás zavá­dí do kou­zel­né­ho svě­ta loko­mo­tiv a želez­ni­čá­řů. Tyto ori­gi­nál­ní pohád­ky oží­va­jí na praž­ském Smíchovském nádra­ží a okol­ních tra­tích, kde se ode­hrá­va­jí pří­běhy plné fan­ta­zie a dob­ro­druž­ství. Kniha popr­vé vyšla v roce 1942 v nakla­da­tel­ství Fr. Borový a od té doby zís­ka­la srd­ce čte­ná­řů ve více než deví­ti vydá­ních.

Hlavními posta­va­mi těch­to pohá­dek jsou loko­mo­ti­vy a želez­ni­čá­ři, kte­ří pro­ží­va­jí nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství. V jed­né z pohá­dek si nej­vyš­ší pan želez­ni­čář nechá posta­vit nej­vět­ší loko­mo­ti­vu na svě­tě u zlé­ho čer­nok­něž­ní­ka Zababy. Jeho pýcha však dostá­vá tvr­dou lek­ci, když se jeho obrov­ská loko­mo­ti­va při zku­šeb­ní jízdě za mokro­peským mos­tem vyko­le­jí. Naštěstí se obje­ví malý chla­pe­ček Pašíček, kte­rý jim pora­dí, jak z obří loko­mo­ti­vy udě­lat řadu men­ších maši­nek.

Každá pohád­ka před­sta­vu­je novou loko­mo­ti­vu a záro­veň uka­zu­je lid­ské vlast­nos­ti, kte­ré nám jsou vlast­ní - pýcha, sta­teč­nost, mls­nost, skrom­nost a dal­ší. Hlavní klad­nou posta­vou je pan Blahoš z výtop­ny, kte­rý svou las­ka­vos­tí a moud­ros­tí pomá­há nejen ostat­ním loko­mo­ti­vám, ale i čer­nok­něž­ní­ku Zababovi.

Autor Pavel Nauman doká­zal svý­mi pohád­ka­mi nejen poba­vit čte­ná­ře, ale také je pou­čit a uká­zat, že i malá mašin­ka může doká­zat vel­ké věci, když má srd­ce na správ­ném mís­tě. Příběhy jsou plné kou­zel, dob­ro­druž­ství a pou­če­ní, a to všech­no s humo­rem a špet­kou nad­hle­du.

V roce 1985 byla kni­ha Pohádky o mašin­kách adap­to­vá­na do podo­by dese­ti­díl­né­ho ani­mo­va­né­ho večer­níč­ku. Seriál, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1987, reží­ro­val Eduard Hofman a jed­nu z hlav­ních postav namlu­vil Vladimír Ráž. Tato ani­mo­va­ná podo­ba pohá­dek zacho­va­la jejich kouz­lo a pře­nes­la je do obra­zo­vé podo­by, což oslo­vi­lo dal­ší gene­ra­ce divá­ků.

V prů­bě­hu let se Pohádky o mašin­kách dočka­ly dal­ších adap­ta­cí, jako je zvu­ko­vá ver­ze na CD od Universal Music a kaze­to­vá nahráv­ka tří pohá­dek od Bonton Music a Supraphon. Dokonce vzni­kl i mul­ti­me­di­ál­ní set kom­bi­nu­jí­cí tiš­tě­nou kníž­ku s inter­ak­tiv­ním CD a audi­o­ver­zí pohád­ky O dlou­hé loko­mo­ti­vě.

Těmto kou­zel­ným pohád­kám nechy­bí popu­la­ri­ta ani v sou­čas­nos­ti. V roce 2010 při­pra­vil Český roz­hlas 2 Praha dva­nác­ti­díl­ný seri­ál „Hajaja - Pohádky o mašin­kách,“ kte­rý zno­vu při­ve­dl tyto skvě­lé pří­běhy k poslu­cha­čům.

Pohádky o mašin­kách od Pavla Naumana jsou nejen zábav­ným a kou­zel­ným dob­ro­druž­stvím pro děti, ale i cen­ným dílem, kte­ré při­ná­ší pou­če­ní a inspi­ra­ci pro všech­ny gene­ra­ce. Jsou to pří­běhy o síle odva­hy, přá­tel­ství a lid­ských hod­no­tách, kte­ré nás pro­vá­ze­jí celým živo­tem.


Zdroj: Wikipedie a Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jana

kníž­ku mi čet­li moji rodi­če a potom i já svým dětem. Animovaný seri­ál jsem vidě­la také, ale kníž­ka je hez­čí. Mašinka, vyhýb­ka, hradlo , most, pro­sím tebe o milost, pusť mě ke kou­zel­ní­ku Zababovi 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14101 s | počet dotazů: 267 | paměť: 74080 KB. | 23.06.2024 - 03:07:07