Kritiky.cz > Recenze knih > Babiččina kouzelná zahrádka - humorné příběhy o zelenině

Babiččina kouzelná zahrádka - humorné příběhy o zelenině

garden 19830 1920
garden 19830 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete poznat Mrkvínka, Petržílka, čaro­děj­ni­ci Celerínu, panen­ku Kapustinku nebo upla­ka­nou vílu Cibulku? V této humor­né kni­ze, jejíž autor­kou je Sandra Dražilová Zlámalová, na vás čeka­jí tito zele­ni­no­ví kama­rá­di a nejen oni.

Dvojčata Eliška a Jakub hned po vysvěd­če­ní odjíž­dí za dědem a babič­kou do Žulových hor. Jejich pra­ro­di­če mají vel­kou zahra­du, na níž pěs­tu­jí mno­ho ovo­ce a zele­ni­ny. Na tom by neby­lo nic neob­vyk­lé­ho, kdy­by zde nevlá­dl Mrkvínek, Petržílek, drak Ředkvičák, obr Melounek a jeho dal­ší zele­ni­no­ví kama­rá­di. Dvojčata zde zaži­jí  úžas­ná dob­ro­druž­ství s těmi­to pohád­ko­vý­mi bytost­mi, sezná­mí se s růz­ný­mi dru­hy zele­ni­ny, kte­ré se dají pěs­to­vat na běž­né zahrád­ce, také s jejich vlast­nost­mi.

117048 350 0 fit

Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu nalez­ne­te úko­ly k pohád­ce. Jedná se o úko­ly spí­še pro star­ší děti, ale s pomo­cí je zvlád­nou i před­ško­lá­ci. Jsou to např. osmisměr­ky, dopl­ňo­vač­ky, roz­dě­lit ovo­ce a zele­ni­nu do správ­ných košíč­ků, počí­tat ovo­ce i zele­ni­nu, pro­cvi­čo­vat gra­fo­mo­to­ri­ku, hádat správ­ná slo­va, vyře­šit pře­smyč­ky, vyluš­tit kří­žov­ky, odpo­vě­dět na otáz­ky, nakres­lit obrá­zek, hle­dat roz­dí­ly, vyprá­vět pří­běh pod­le sym­bo­lů, dovyprá­vět děj pří­bě­hu, vysvět­lit situ­a­ci, pocho­pit pří­běh, co se v něm vlast­ně sta­lo a proč a mno­ho dal­ších zají­ma­vých úko­lů. Děti si nená­sil­nou for­mou pro­cvi­čí gra­fo­mo­to­ri­ku, slov­ní záso­bu, samo­stat­né slov­ní vyja­d­řo­vá­ní, předčte­nář­skou i čte­nář­skou gra­mot­nost, logic­ké myš­le­ní, zra­ko­vé vní­má­ní a nejen to.

Kniha se mně moc líbi­la. Je báječ­ná, plná dob­ro­druž­ství i zají­ma­vos­tí o zele­ni­ně, o tom, jak se pěs­tu­je a jaké má vlast­nos­ti. Doporučím ji všem rodi­čům, pra­ro­di­čům, uči­tel­kám mateř­ských škol i prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly, ale pře­de­vším dětem, pro kte­ré je urče­na. Mám moc ráda kni­hy Sandry Dražilové Zlámalové a roz­hod­ně to není posled­ní kni­ha, kte­rou jsem si od ní pře­čet­la. Ilustrace Marie Koželuhové vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři a budou vás bavit od začát­ku až do kon­ce. Jsou milé, vese­lé a hod­ně barev­né, což mají děti rády. Celkem 12 pohád­ko­vých pří­bě­hů ze živo­ta zahrád­ky je na 88 stra­nách s mno­ha ilu­stra­ce­mi. Velké plus dávám této kni­ze za její vše­stran­né vyu­ži­tí. Líbí se mně pří­běhy o zele­ni­ně, dále také mno­ho dopl­ňo­va­ček, osmismě­rek, kří­žo­vek i úko­lů, díky kte­rým si děti pro­cvi­čí řada doved­nos­tí a hlav­ně zaži­jí nesku­teč­né množ­ství legra­ce. Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní.

Ukázka z kni­hy:

„Jéé, meloun, tako­vé slad­ké osvě­žu­jí­cí ovo­ce,“ rado­val se Kubík. Má koneč­ně čím zahnat mls­nou.

Meloun v jeho rukách najed­nou obživ­nul. „Jaký ovo­ce? Já jsem ze-le-ni-na! Jednou pro­vždy zele­ni­na!“ Seskočil na zem a mra­čil se na Kubu. Ale jen chvil­ku.

„Dostal jsi chuť na sla­ďouč­kou zele­ni­nu plnou vody?“

Kubík jen hor­li­vě při­ky­vo­val.

Melounek ho popa­dl za ruku a vedl k záhon­ku, kde se to krás­ný­mi melou­ny jen hem­ži­lo.

„Který je ten nej­slad­ší?“ zají­mal se Jakub.

„Musíš zaťu­kat,“ pou­čo­val ho obr.“ „Každý meloun ti sám odpo­ví. Když bude sla­ďouč­ký, ťuká­ní bude znít jako do dře­va, a nao­pak nezra­lý zní jako ťuká­ní do kame­ne.“

Kuba cho­dil od melou­nu k melou­nu a ťukal. Snad by se i uťukal, když tu náh­le usly­šel zvuk jako kle­pá­ní na dře­vo. „Tenhle je slad­ký,“ vyhr­kl.

Melounek se jen usmál a pra­vil: „Dobrou chuť!“

Několik slov o autor­ce:

Sandra Dražilová Zlámalová je začí­na­jí­cí autor­ka, kte­rá se dět­ským čte­ná­řům před­sta­vi­la v roce 2017, kdy vyšla její pohád­ko­vá prvo­ti­na Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy.
Vystudovala uči­tel­ství jak pro střed­ní, tak pro základ­ní ško­ly, z čehož čer­pá i ve své tvor­bě. Dříve se věno­va­la také pře­klá­dá­ní a tlu­mo­če­ní z němec­ké­ho jazy­ka. Nyní je pře­de­vším mamin­kou tří ulič­ní­ků, tak­že jsou všech­ny její pří­běhy „tes­to­va­né na dětech“. Má ráda, když její vyprá­vě­ní obsa­hu­je více tex­to­vých rovin. Miluje kníž­ky, spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní se svý­mi dět­mi a man­že­lem. Se svou rodi­nou byd­lí v Jizerských horách, kde se ode­hrá­vá i děj Čarodějnice Bordelíny. Příběh o zele­ni­ně Babiččina kou­zel­ná zahrád­ka, kte­rý byl původ­ně nápa­dem její mamin­ky, je již čtvr­tou pohád­ko­vou kníž­kou, kte­rou napsa­la.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Marie Koželuhová je gra­fič­ka a ilu­strá­tor­ka. Kreslí nejen pro děti, ale i pro dospě­lé. Navrhuje design vše­ho, co si jen doká­že před­sta­vit. ve vol­ném čase vytvá­ří sochy a malu­je obra­zy. Drží se zása­dy, že čím vět­ší lum­prár­ny, tím lépe se kres­lí.

  • Autor: Sandra Dražilová Zlámalová
  • Ilustrace: Marie Koželuhová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 88
  • Vazba kni­hy: pev­ná
  • ISBN: 978-80-271-1704-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77294 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71739 KB. | 14.07.2024 - 07:33:25