Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství rodiny M. - dobrodružství jedné obyčejné rodiny

Tajemství rodiny M. - dobrodružství jedné obyčejné rodiny

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Máte doma dese­ti­le­tou dce­ru či syna? Chcete jim udě­lat radost a daro­vat jim báječ­né čte­ní? Pavlína Jurková je autor­kou kni­hy Tajemství rodi­ny M., jež vyda­la Euromedia Group a.s, v edi­ci Pikola. 

Sourozenci Matylda, Maxmilián a Kryštof zaží­va­jí běž­ný život jed­né rodi­ny. Až jed­no­ho dne postup­ně zjiš­ťu­jí, že se doma něco děje. Maminka je div­ná, cho­vá se jinak, vše je něja­ké pode­zře­lé. Sourozenci mají strach, že před nimi něco rodi­če tají a roz­je­dou tako­vou pát­ra­cí akci, kte­rá obrá­tí život této rodi­ny vzhů­ru noha­ma. Co všech­no během této pát­ra­cí akce zaži­jí? Jaké je to tajem­ství, kte­ré před nimi tatí­nek a mamin­ka tají? Najdou to správ­né řeše­ní? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás totiž pořád­ná jíz­da.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem hol­kám a klu­kům, kte­ří mají rádi dob­ro­druž­ství a chtě­jí si pře­číst báječ­nou kni­hu. Tajemství rodi­ny M. je urči­tě vhod­né čte­ní na prázd­ni­ny. Také si mys­lím, že je tato kni­ha urče­na všem rodi­čům, kte­ří řeší něja­ký pro­blém v rodi­ně a díky této kni­ze doká­žou svých dětem lépe poro­zu­mět, to co pro­ží­va­jí a jaké mají sta­ros­ti. Kniha je roz­dě­le­na na kapi­to­ly, má cel­kem 160 stran a čte se vel­mi dob­ře. Zápletka kni­hy je vel­mi zají­ma­vá a mys­lím si, že zaujme děti dneš­ní doby, kte­ré mož­ná tak tro­chu nera­di čtou. Také si díky tomu­to pří­bě­hu najdou řeše­ní svých sta­ros­tí a nebu­dou na to sami. Příběh mě při­po­mí­nal jed­nu kni­hu, kte­rou jsem čet­la v dět­ství. Dám ji pře­číst svých dvou synům, kte­ří jsou o něco star­ší než hrdi­no­vé této kni­hy. Věřím, že se jim bude líbit. Od této autor­ky jsem čet­la již něko­lik knih. Starší syn četl kni­hu Hra a o sen a byl z ní nad­še­ný.

Několik slov o autor­ce:

Pavlína Jurková

Jako píší­cí hereč­ka a hra­jí­cí spi­so­va­tel­ka se věnu­je pře­de­vším tvor­bě pro děti a mlá­dež. Je jed­nou ze zakla­da­te­lek autor­ské­ho diva­dla Láryfáry, kde půso­bí jako hereč­ka a sce­nárist­ka. Své umě­lec­ké akti­vi­ty dělí mezi diva­dlo, dabing a psa­ní knih pro děti.

Knihu Viktor a záhad­ná teta Bobina oce­ni­lo Národní peda­go­gic­ké muze­um a knihov­na J.A.Komenského hlav­ní cenou za lite­ra­tu­ru pro děti a mlá­dež. Po ní násle­do­va­ly nemé­ně úspěš­né kni­hy Viktor a pří­pad zmi­ze­lé­ho psaHra o sen. Novinkou je 1.díl kniž­ní série pro začí­na­jí­cí čte­nář­ky Eliška Andílek. Všechny kni­hy se těší vel­ké obli­bě a umís­ťu­jí se na před­ních příč­kách čte­nář­ských anket.

Největší inspi­ra­cí pro psa­ní jsou její čty­ři děti. Kniha Tajemství rodi­ny M. vyprá­ví o síle rodi­ny a oby­čej­ných chvil­kách živo­ta, o nichž čas­to netu­ší­me, že jsou naším štěs­tím.

Její tvor­bu může­te sle­do­vat na www.knihaprodeti.cz nebo na instagra­mo­vém pro­fi­lu @knizkomilky.

Několik slov o ilu­strá­to­ro­vi:

Petr Korunka je absol­ven­tem VŠUP, ilu­strá­to­rem, komiksá­to­rem, gra­fic­kým desig­né­rem a čás­teč­ně také uči­te­lem gra­fic­ké­ho desig­nu. Je auto­rem komik­so­vé série Radiator & Recyklator, jež byla zavr­še­na troj­svaz­kem v roce 2021. Svými ilu­stra­ce­mi dopro­vo­dil napří­klad kni­hy Za vlast a císa­řov­nu, Pověsti od Nisy a Kamenice, Koráb pohá­dek, Bertík a čmu­cha­dlo, nej­no­vě­ji pak Ostrov kor­mo­rá­nů a kni­hu Doktor Kittel.

Vytvořil i něko­lik men­ších komik­sů vyda­ných v rám­ci žán­ro­vých časo­pi­sů nebo sbor­ní­ků.

Ve vol­ném čase rád leze po ska­lách, pro­chá­zí se po lese a kres­lí nejen komiksy. Za svůj nej­vět­ší spor­tov­ní úspěch pova­žu­je umís­tě­ní v Diamantové lize ve hře StarCraft 2.

Do jeho ilu­strá­tor­ské díl­ny může­te nahléd­nout přes webo­vé strán­ky www.cervenypes.cz.

Ukázka z kni­hy:

Tělomrsk se sku­pin­kou fan­dí­cích dětí zmlk­li. Nevěřili tomu, co vidí. Matylda nabra­la tako­vou rych­lost jako na začát­ku závo­du. Ve chvil­ce před­běh­la obě své sou­peř­ky. Matylda pře­sta­la dýchat. Sevřela čelist a vyce­ni­la zuby. Naklonila se víc dopře­du. Nevnímala pře­kva­pe­ný pohled sou­peř­ky, kte­rou v cíli o prsa před­běh­la.

Vrávorala ješ­tě pár met­rů, pak se vyčer­pa­ná sva­li­la na zem. Srdce jí buši­lo, jako by jí chtě­lo vysko­čit z hru­di ven, celá se kle­pa­la a nemoh­la popad­nout dech. Čísi ruce ji popadly a odtáh­ly stra­nou. Když ote­vře­la oči, těs­ně nad sebou uvi­dě­la Ládíčkův čumá­ček s dlou­hý­mi fous­ky trčí­cí­mi do všech stran a oko­lo něj smě­jí­cí se tvá­ře svých kama­rá­dů.

„Já se z tý hol­ky zbláz­ním,“ usly­še­la Tělomrskův úpl­ně ochrap­tě­lý hlas, „tohle mi v mým věku nedě­lej. Vždyť já málem dostal infarkt!“ Matylda nevě­dě­la, jest­li se zlo­bí, nebo to jen dělá. Pak jí ale pohro­zil, jako by jí chtěl dát na zadek: „Já bych tě..“ Rozchechtal se u toho tak, že málem dostal infarkt doo­prav­dy. „Tohle byl závod sto­le­tí!“ zakři­čel na celý sta­di­on.

Určeno pro děti od 10 let.

Autor: Pavlína Jurková

Ilustrace: Petr Korunka

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group, a.s v edi­ci Pikola, Praha

Počet stran: 160

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 948-80-242-7929-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67235 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71616 KB. | 23.06.2024 - 02:56:05