Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

Cern05
Cern05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už to skon­či­lo. Nejlepší seri­ál letoš­ní sezo­ny měl v tele­vi­zi posled­ní díl. A už nebu­de žád­né pokra­čo­vá­ní, žád­ná havá­rie, žád­né zachra­ňo­vá­ní pla­ne­ty. V pěti dílech bylo vše, co je potře­ba říct, aby lidi pocho­pi­li, kdo všech­no sto­jí za čer­no­byl­skou havá­rií.

Tentokrát sle­du­je­me dvě hlav­ní lin­ky. Průběh naplá­no­va­né­ho tes­tu, kte­rý zapří­či­nil ato­mo­vou havá­rii, a vyšet­řo­vá­ní tří hlav­ních viní­ků havá­rie.  V soud­ní síni si uži­je­me hlav­ních postav Valerye Legasova, Borise Shcherbiny a  Ulanu Khomyuk, kte­ří postup­ně odvy­prá­vě­jí prav­dě­po­dob­ný prů­běh havárie.V jader­né elek­trár­ně si pro­ži­je­me osud hlav­ní­ho vede­ní Bryukhanova, Anatoly Dyatlova a Fomina a jejich pod­ří­ze­ných, kte­ří je musí poslou­chat i za cenu ztrá­ty své­ho názo­ru.

V prv­ním pří­bě­hu si uži­je­me oprav­du herec­ké­ho umě­ní nej­slav­něj­ší her­ců, kte­ří v seri­á­lu pra­co­va­li. Trojice her­ců, Jared Harris, Stellan Skarsgård a Emily Watson, kte­ří své posta­vy umě­jí zahrát oprav­du dob­ře. Životní osu­dy jed­né ima­gi­nár­ní věd­ky­ně a dvou sku­teč­ných postav jsou oprav­du k uvě­ře­ní. Jejich reak­ce na celé vyšet­řo­vá­ní, jak je havá­rie pozna­me­na­la, je oprav­du znát.  Nejen fyzic­ké změ­ny (do 5 let umře­li), ale i psy­chic­ké pocho­dy jsou tím nej­lep­ším na seri­á­lu.

Průběh neho­dy je sice vymyš­len, je dost mož­né, že se havá­rie sta­la podob­ně jak je nato­če­no. Průběh je nato­čen vel­mi podrob­ně a se vším, co se moh­lo stát mezi vede­ním a pod­ří­ze­ných zaměst­nan­ců  stát. Ten den se sta­lo hod­ně a postup­ným naba­lo­vá­ním malin­ka­tých chyb se zavr­ši­la zká­za. A to, že vede­ní chtě­lo v plá­no­va­ném tes­tu pokra­čo­vat. Stačilo, aby test nepro­bě­hl  nebo se pře­ru­šil ihned na začát­ku a vše by bylo v pořád­ku.

Tvůrci se nesna­ži­li o nato­če­ní pou­ze doku­men­tu o tom, co se všech­no moh­lo při havá­rii stát, ale vrh­li se na vel­kou poli­tic­kou kri­ti­ku vše­ho v SSSR. Není to jenom o lidech, ale o tom, za jakých pod­mí­nek lidé pra­co­va­li, co chtě­li udě­lat a co všech­no chtě­jí udě­lat, aby zís­ka­li výhod­nou pozi­ci pro svo­jí exis­ten­ci. V posled­ním, pátém, díle jsme se dozvě­dě­li, že vede­ní elek­trár­ny nestá­lo o své zaměst­nan­ce, ale stá­lo o to, aby se zavdě­či­li svým poli­tic­kým nad­ří­ze­ným i za cenu, kte­rá sto­jí tisí­ce lidí život.

Oceňuji i zakon­če­ní celé epi­zo­dy vzpo­mín­kou na veš­ke­ré věd­ce a poli­ti­ky, kte­ří pomoh­li zachrá­nit svět v roce 1986. Od věd­ců, po poli­ti­ky a neza­po­mně­li na hor­ní­ky a potá­pě­če, kte­rý také pomoh­li.

Seriál Černobyl je oprav­du nej­lep­ší seri­ál. Je doko­na­le nato­čen a během pěti dílů se ode­hra­je oprav­du hod­ně věcí, na kte­ré nelze tak zapo­me­nout. Je také dob­ře, že je nato­čen s mezi­ná­rod­ní účas­tí.  Nesmím zapo­me­nout i odstup od roku 1986, aby se moh­lo dívat na celou havá­rii z nad­hle­du a pro­žít vše s její­mi hlav­ní­mi hrdi­ny.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55648 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72236 KB. | 20.07.2024 - 15:34:59