Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mizerové: Na život a na smrt

Mizerové: Na život a na smrt

Photo © SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC.
Photo © SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Policisty Mikea Loweryho (Will Smith) a Marcuse Burnetta (Martin Lawrence) čeká mise, kte­rá by je nena­padla ani v těch nejdi­vo­čej­ších snech. Jejich nedáv­no zesnu­lý nad­ří­ze­ný, kapi­tán Conrad Howard (Joe Pantoliano), byl totiž obvi­něn z dlou­ho­le­té spo­lu­prá­ce s dro­go­vý­mi kar­te­ly. Mike i Marcus mají pocho­pi­tel­ně na celou kau­zu jiný názor a jsou odhod­lá­ni kapi­tá­no­vo jmé­no očis­tit za kaž­dou cenu. Netuší však, že za chví­li budou muset sami prchat před záko­nem...

Původní Mizerové byl fil­mo­vý debut původ­ně reklam­ní­ho reži­sé­ra Michaela Baye, z Willa Smitha se teh­dy v roce 1995 sta­la fil­mo­vá hvězda a Martin Lawrence už nikdy neměl štěs­tí na vděč­něj­ší roli. Mizerové II v roce 2003 jsou v mno­hých kru­zích kon­tro­verz­ním pokra­čo­vá­ním, kte­ré mělo vše­ho víc, kro­mě explo­zí a akce ovšem Bay teh­dy při­dal i v šíle­ných nápa­dech a cel­ko­vé to teh­dy bylo cel­ko­vě pře­pá­le­né. V pří­pa­dě Mizerů 3 poté jis­tou dobu půso­bi­lo jako pokra­čo­vá­ní, kte­ré nikdy nevznik­ne. V roce 2020 na ně pře­ci jen došlo, kdy jen Baye nahra­di­lo režij­ní duo  Adil El Arbi a Bilall Fallah a v mno­ha ohle­dech sym­pa­tic­ký návrat po letech byl jed­ním z posled­ních holly­wo­od­ských hitů před počát­kem pan­de­mie COVID-19. Opět uběh­lo něko­lik let, Will Smith kro­mě kon­tro­ver­ze s mas­kou dostal své­ho prv­ní­ho Oscara,  4 roky po tře­tím fil­mu poté dochá­zí na čtvr­tý film. Režijní duo Adil & Bilall je zpát­ky, stej­ně tak mno­ha zná­mých z minu­la a pře­de­vším iko­nic­ké duo dvou i na sta­rá kole­na kra­pet infan­til­ních poli­cis­tů. Stojí za to titul­ní Mizerové i počtvr­té?

Mizerové IV
Photo © SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC.

Jakoby si Adil & Bilall řek­li, že si musí po sym­pa­tic­kém úspě­chu z minu­la nato­čit vlast­ní Mizery II. Všeho tak být více, celé to musí být víc pře­pá­le­né, šíle­né, chví­le­mi poté při­jít s nápa­dy, kte­ré dost mož­ná nena­pad­nou ani z niko­ho tvůr­čí­ho týmu série Rychle a zbě­si­le. Přesto Adil & Bilall opět nešet­ří audi­o­vi­zu­ál­ní­mi nápa­dy a když tak dojde na akci, dle oče­ká­vá­ní se na ní hez­ky kou­ká. Kamerové úhly, vyhrá­vá­ní si s loka­ce­mi díky kame­ře, v závě­ru nako­nec také ukáz­ka stej­ně podob­né ener­gie jako v pří­pa­dě Michaela Baye v nej­lep­ší for­mě. I ten­to­krát by vlast­ně bylo snad­né věřit tomu, že se Michael Bay vrá­til (ani ten­to­krát o něj divá­ci nepři­jdou). Tam kde ovšem v tře­tích Mizerech tak výraz­ně fun­go­va­la osob­ní lin­ka (nejen evo­ka­cí Smrtonosné zbra­ní 4), ve čtyř­ce dochá­zí k men­ší­mu vystříz­li­vě­ní. Sázka na divo­ký zvrat z minu­lé­ho fil­mu se vra­cí,  nedá se ovšem říci, že bylo nut­né na něj tak nějak výraz­ně spo­lé­hat. Potěší ale­spoň ovšem fakt, že se důstoj­ně daří sou­čás­tí záplet­ky udě­lat kapi­tá­na Howarda a doka­zu­je se tím, jak moc byl ten­to kapi­tán pro ústřed­ní dvo­ji­ci důle­ži­tým mužem v jejich živo­tě. Joe Pantoliano ani v rám­ci duchov­ní úlo­hy nedo­ká­že zkla­mat.

Zápletka Mizerů IV se totiž nejen výraz­ně napo­ju­je na před­cho­zí film, ale také do jis­té míry na Mizery II. Návrat někte­rých sta­rých zná­mých zvlád­ne potě­šit a tako­vý Reggie v podá­ní Dennise Greena rázem dosta­ne nejen jed­nu for­mu vykou­pe­ní za to, jak k bru­tál­ní­mu sezná­me­ní s ním došlo v Mizerech II. Jak ovšem v Mizerech III ani tolik neva­di­lo, že věk vlast­ně ústřed­ní hrdi­ny nějak nezmě­nil, v Mizerech IV začne být jejich hra na „my ješ­tě nejsme sta­rý“ tro­chu kře­čo­vi­tá. Především Martin Lawrence se v roli Marcuse Burnetta díky své nové lin­ce pro­je­ví nej­o­trav­ně­ji za celou sérii.  A toho hra­ní na pře­pá­le­né­ho Baye prá­vě v rám­ci i ezo­te­ric­ké rovi­ny je mož­ná pří­liš. Sexuálně aktiv­ní kry­sy sice ten­to­krát chy­bí, účast jed­no­ho vel­ké­ho ali­gá­to­ra ovšem pře­ci jen svá­dí k něče­mu poměr­ně zají­ma­vé­mu. Ať už je to ve finál­ní podo­bě sebe­ví­ce směš­né a mož­ná až sku­teč­ně moc.

Bad Boys IV
Photo © SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC.

Eric Dane se zvlád­ne pro­je­vit jako efek­tiv­ní a v nejed­nom ohle­du mra­zi­vý zápo­rák, Jacob Scipio se v roli bastar­da zabi­já­ka dočká­vá sna­hy o něja­kou for­mu vykou­pe­ní, Will Smith i na sta­rá kole­na pořád pla­tí za toho více sty­lo­vé­ho z ústřed­ní dvo­ji­ce, na roz­díl od Lawrence navíc má i ten­to­krát něja­kou sil­něj­ší osob­ní lin­ku. Ne, že by lin­ka těží­cí ze sna­hy o usmí­ře­ní s vlast­ním synem nějak extra fun­go­va­la (troj­ka s tou­to lin­kou dost mož­ná udě­la­la mož­né maxi­mum), ve srov­ná­ní s exis­ten­ci­ál­ní­mi řeč­mi Martina Lawrence jde ovšem rázem o osca­ro­vé dra­ma. Chemie mezi nimi dvě­ma pořád fun­gu­je, pořád do jis­té míry fun­gu­jí jako výraz­ný Jin a Jang. Martin Lawrence nadá­le nemá mimo tuto sérii na role moc štěs­tí, dost mož­ná prá­vě pro­to dává tak moc smy­sl, že si prá­vě tuto roli zvlá­dá pořád oči­vid­ně užít. I když to chví­le­mi už s tou tole­ran­cí není zase tak moc snad­né.

Kouzlo nos­tal­gic­ké­ho návra­tu je rázem se čtvr­tým fil­mem pryč, chví­le­mi se ovšem pořád daří evo­ko­vat deva­de­sát­ko­vou akci. Mizerové IV díky tomu ve svých nej­lep­ších momen­tech evo­ku­jí ty nej­lep­ší akč­ní fil­my, kte­rých se za pár let bude točit ješ­tě výraz­ně méně a bude to ško­da. Finále je uspo­ko­ji­vé, jen je někdy chví­le­mi těž­ké se k němu dopla­zit. Těch pře­pá­le­ných nápa­dů není při­tom jako v pří­pa­dě Mizerů II dost nato­lik, aby to k tomu finá­le nějak výraz­ně­ji utí­ka­lo. Jeden zvrat by dopře­du dost mož­ná pro­kou­kl i Ray Charles, na dru­hou stra­nu jsou to pořád ti sta­ří dob­ří Mizerové a pokud by mělo jít o pří­pad­nou labu­tí píseň této série, vlast­ně nejde o špat­nou roz­luč­ku. Jakmile s odstu­pem mož­ná bude vol­ba jaké­ho­ko­liv před­cho­zí­ho dílu láka­věj­ší.

Ani sáz­ka na návrat mno­ha zná­mých vlast­ně pří­liš nefun­gu­je, v jis­té míře jich je sku­teč­ně vět­ši­na do počtu (kaž­dý nemů­že mít svůj Reggie moment) a nové posta­vy už vylo­že­ně dva­krát zaujmout nedo­ká­žou. Mizerové IV tak do jis­té míry fun­gu­jí jako fajn doda­tek, kte­rý ovšem dost mož­ná z celé série zapad­ne nej­vý­raz­ně­ji. Adil & Bilall ovšem nadá­le budou pla­tit za nej­vý­raz­něj­ší řeme­sl­ní­ky sou­čas­né­ho Hollywoodu a tře­ba chys­ta­ný čtvr­tý Policajt v Beverly Hills by jis­tě za podob­nou kva­li­tu byl již za měsíc rád. Mizerové IV dost mož­ná nejsou tím nej­lep­ším dár­kem pro fanouš­ky této série, pře­ci jen se ovšem dá snad­no před­po­vě­dět, že vět­ši­na z nich budou ale­spoň v rám­ci mož­nos­tí spo­ko­je­ní. Kdyby ovšem náho­dou na Mizery V v násle­du­jí­cích letech došlo, sérii by mož­ná po vzo­ru tře­tí­ho fil­mu neuško­di­lo vli­tí nové krve do žil...

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39225 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71787 KB. | 14.07.2024 - 18:48:43