Kritiky.cz > Recenze knih > Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle

Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle

slibuji
slibuji
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladá Annabelle, pra­cu­jí­cí jako ošet­řo­va­tel­ka, je nuce­na utéct z Londýna do Paříže. Zde pozná­vá nejen svou tetu Aline, ale i malí­ře Henriho, do kte­ré­ho se zami­lu­je. Mladí lidé si uží­va­jí nejen svou lás­ku, ale i bohém­skou atmo­sfé­ru měs­ta. Oba však vědí, že tenhle bez­sta­rost­ný čas brzy skon­čí.

Ve Španělsku pro­bí­há občan­ská vál­ka a Henri chce bojo­vat za svo­bo­du své rod­né země. Annabelle, kte­rá si chtě­la v Paříži najít prá­ci ošet­řo­va­tel­ky, zjiš­ťu­je, že to vůbec nebu­de tak snad­né, jak si mys­le­la. Když neu­spě­je, roz­hod­ne se, že odces­tu­je do Španělska spo­lu s Henrim a uplat­ní své doved­nos­ti tam. Čeká je nároč­ný pochod přes hory a prá­ce v nevy­ho­vu­jí­cích pod­mín­kách, mají strach o život, no i navzdo­ry tomu si pro sebe ukrad­nou něko­lik šťast­ných chvil.

Když při bom­bar­do­vá­ní měs­ta při­jde Henri o život, Annabelle je zou­fa­lá. Zůstala sama, nemá pení­ze na vlast­ní obži­vu a jetě k tomu čeká dítě. Řešením její situ­a­ce je for­mál­ní sňa­tek s jejím pří­te­lem, kte­rý je do ní zami­lo­va­ný a při­jme dítě za své. Dva týd­ny po svad­bě a Annabelině návra­tu do Anglie však dosta­ne teta Aline dopis ze Španělska, ze kte­ré­ho se dozví­da něco, co může nejen Annabelin život obrá­tit vzhů­ru noha­ma.

Tamara McKinley je ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá vyrůs­ta­la v Austrálii, a pro­to se vět­ši­na jejích romá­nů ode­hrá­vá prá­vě v téhle zemi. Slibuji ti, Annabelle je jed­nou z mála výji­mek - autor­ka zde situ­o­va­la děj do Paříže, Londýna i do Španělska. Ani zde se ale Austrálie úpl­ně nevzda­la  - důka­zem je aus­trál­sky začí­na­jí­cí malíř, žijí­cí v Paříži.

Čtenář je hned od prv­ní kapi­to­ly vta­žen do děje a sle­du­je pří­běh Annabelliny prv­ní lás­ky. Autorka skvě­le opsa­la před­vá­leč­ný Paríž i špa­něl­skou občan­skou vál­ku. Nevyhýbá se ani neštěs­tí, nási­lí a kru­tos­ti, kte­ré pro­vá­ze­jí kaž­dou vál­ku, na dru­hé stra­ne uka­zu­je i přá­tel­ství, lás­ku, odva­hu a ocho­tu pomá­hat. Henri, Annabelle i ostat­ní posta­vy mají cha­rak­ter a sna­ží se dělat to, o čem si mys­lí, že je správ­né.

Asi po 200 stra­nách autor­ka posko­čí o osm­náct let déle a při­vá­dí do Paříže Annabellinu dce­ru Eugenii, talen­to­va­nou stu­dent­ku umě­ní. Ta se uby­tu­je u tety Aline, stej­ně jako před lety její mat­ka, a i když se pohy­bu­je po stej­ných mís­tech, vše je jiné. Eugenie je Paříží okouz­le­na a brzy začne odha­lo­vat rodin­ná tajem­ství, kte­rá měly zůstat navždy skry­tá. Tenhle skok v čase se mi líbil, pro­to­že díky němu se uká­že, jak to bylo s posta­va­mi kni­hy dál - jak pře­ži­ly dru­hou svě­to­vou vál­ku a jak žily dál. Poslední stra­ny kni­hy, kde Eugenie koneč­ně odha­lí prav­du, byly nej­na­pí­na­věj­ší čás­tí kni­hy a neda­lo se před­ví­dat, jak to vše dopad­ne.  Konec mě ale mile pře­kva­pil, pro­to­že se všech­ny posta­vy k vznik­lé situ­a­ci posta­vi­ly rozum­ně a udě­la­ly to, co bylo nej­lep­ší pro všech­ny.

Příběh, kte­rý kni­ha ukrý­vá, je stej­ně nád­her­ný jako její obál­ka, tak­že pokud máte rádi dojí­ma­vé a roman­tic­ké čte­ní, je Slibuji ti, Annabelle kni­ha, kte­rá by vás moh­la zaujmout. Autorka skvě­le vykres­li­la pro­stře­dí, hrdi­no­vé kni­hy jsou sym­pa­tič­tí, tak­že jim bude­te držet pal­ce od začát­ku do kon­ce a přát si, ať pro ně všech­no dob­ře dopad­ne, pří­běh je plný emo­cí, pře­kva­pi­vý a nepřed­ví­da­tel­ný. Je to zkrát­ka kni­ha na dlou­hé pod­zim­ní veče­ry.

Hodnocení: 85%

Slibuji ti, Annabelle

Autorka: Tamara McKinley

Originální název: Echoes from Afar

Překlad: Hana Černá

Vydáno: 2017, Alpress

Edice: Klokan

Počet stran: 312

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Alpress. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Říkali jí Tigřice z Forli18. května 2019 Říkali jí Tigřice z Forli Caterina Sforza, dcera vévody z Milána a manželka Girolama Riaria, vládce Forli a Imoly, byla nejodvážnějším válečníkem, jakého renesanční Itálie poznala. Vládla svým vlastním zemím, […] Posted in Recenze knih
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […] Posted in Recenze knih
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […] Posted in Recenze knih
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […] Posted in Recenze knih
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50314 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71853 KB. | 20.07.2024 - 06:27:13