Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03)

Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03)

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Noc je tem­ná a na Aljašce ješ­tě tem­něj­ší. Dál sle­du­je­me vyšet­řo­vá­ní smr­ti na aljaš­ské sta­ni­ci.

Třetí díl je tako­vý výpl­ňo­vý. Postupně se dozví­dá­me dal­ší kou­sek tajem­né sklá­dač­ky. Tentokrát je pří­běh ješ­tě víc tajem­ný než prv­ní dva díly. Dozvíme se dal­ší hod­ně zají­ma­vé infor­ma­ce o lidech v měs­tě, kde se všich­ni zna­jí a zim­ně řeší to nej­dů­le­ži­těj­ší. Tj. jak pře­žít, uži­vit rodi­nu a jak nej­lé­pe spl­nit tra­di­ce.

Hlavní dvo­ji­ce Danversová a Navarrová řeší moc dob­ře svůj pří­pad. Každá svým způ­so­ben. Přistěhovalkyně do aljaš­ské­ho měs­ta řeší věci raci­o­nál­ně a původ­ní oby­va­tel­ka řeší věci více přes duchov­no a přes míst­ní oby­va­te­le. Místní oby­va­te­lé zvlášť své poli­cist­ky nemu­sí, ale tole­ru­jí.

Jak jsem pocho­pil se záplet­ky tře­tí­ho dílu, tak tím, nej­dů­le­ži­těj­ším, co se teď v míst­ním měs­tě řeší je důl. Pravděpodobně je to i ten důvod, proč jsou mrví výzkum­ní­ci.

Postupné odha­lo­vá­ní pří­bě­hu vyšet­řo­vá­ní a poza­dí hlav­ních postav je přes­ně tím správ­ným pří­bě­hem, co by měla kaž­dá detek­tiv­ka mít. Nejen vztah vyšet­řo­va­tel – vrah, ale kaž­dá posta­va by měla mít svůj pří­běh, s tím, že musí být jas­né, proč se kdo a jak cho­vá, nejen hlav­ní vyšet­řo­va­tel­ky, ale i ostat­ní lidi, proč se cho­va­jí, jak cho­va­jí.

Možná, že se mno­ho lidí diví, proč vlast­ně vyšet­řu­jí ženy? No je to dob­rá změ­na opro­ti všem třem před­cho­zím sezó­nám, kdy byly hlav­ní posta­vy muži. Jak zku­še­né hereč­ky, tak režisérka/scenáristka dali této čtvr­té sezó­ně vel­mi dob­rý pří­klad změ­ny.

Doufám, že se během šes­ti epi­zod dozví­me ješ­tě více o his­to­rie a oby­va­te­lích měs­ta, abychom moh­li spo­lu s dvo­ji­cí vyšet­řo­va­te­lek dojít ke zdár­né­mu kon­ci a k vyšet­ře­ní nejen vraž­dy míst­ních věd­ců, ale i his­to­ric­kou vraž­du, kte­rá celé měs­to pozna­me­na­la.

Moje hod­no­ce­ní: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60429 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72401 KB. | 23.02.2024 - 16:41:55