Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Miami Vice

Miami Vice

Photo © Universal Pictures / Frank Connor
Photo © Universal Pictures / Frank Connor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle legen­dár­ní­ho seri­á­lu Miami Vice, kte­rý se sla­vil vel­ké úspě­chy v osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí vzni­kl v roce 2006 film. Ten ovšem na roz­díl od své před­lo­hy není odleh­če­ný humo­rem a ani samot­né Miami není zná­zor­ně­né jako pro­slu­ně­né mís­to plné lidí v pes­t­ro­ba­rev­ných polo­ko­ši­lích. Režisér Michael Mann to pojal po svém, zváž­nil a při­tla­čil na dra­ma­tic­kou rovi­nu. Ovšem bohu­žel, děj není tak zají­ma­vý, aby vás držel při­pou­ta­né k fil­mu přes dvě hodi­ny.On pří­běh o dvou ultradrs­ných detek­ti­vech, Sonnym (Colin Farrell) a Ricovi (Jamie Foxx), kte­ří se infil­tru­jí do zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce, není zrov­na ori­gi­nál­ní. Ani to, že se Sonny zami­lu­je do chrá­něn­ky vůd­ce mafi­á­nů, asij­ské krás­ky Isabelly (Gong Li) nepat­ří zrov­na k pře­kva­pe­ním. Podobné námě­ty mají snad všech­ny kri­mi­nál­ní seri­á­ly, kte­ré se v posled­ních dva­ce­ti letech obje­vi­ly. On by to nebyl žád­ný vel­ký prů­švih, pokud by šlo o čis­to­krev­ný akč­ní film, jen­že Miami Vice je spí­še kri­mi­nál­ní dra­ma. Přestřelek je tu málo, auto­mo­bi­lo­vou honič­ku, aby člo­věk pohle­dal, fanou­šek sviš­tí­cích kulek a mega­lo­man­ských výbuchů si na své roz­hod­ně nepři­jde.

Mann se sna­ží spí­še sou­stře­dit na vzta­hy mezi posta­va­mi, ale je to až pří­liš povrch­ní, aby divá­ka hlou­bě­ji zají­ma­lo, kte­rým smě­rem se budou ubí­rat. V jed­nu chví­li se dvo­ji­ce pomi­lu­je, pak si pro­mlu­ví o obcho­du, ve kte­rém troš­ku vyu­ži­jí pře­de­šlé­ho sexu­ál­ní aktu a tím budo­vá­ní emo­ci­o­nál­ních vazeb has­ne. Ve fil­mu této dél­ky je roz­hod­ně mno­hem více pro­sto­ru podrob­něj­ší roze­brá­ní psy­cho­lo­gie postav.

Po pár desít­kách minut má člo­věk jed­no­du­še pocit, že se stá­le nic důle­ži­těj­ší­ho nedě­je. Slovní pře­střel­ky, kte­ré se týka­jí dro­go­vé­ho obcho­du jsou sice poměr­ně zají­ma­vé, ale časem začnou být nud­né, a pokud nejste zrov­na spe­ci­a­lis­ta na eko­no­mic­kou pro­ble­ma­ti­kou dea­ler­ství s nar­ko­ti­ky a zbra­ně­mi, tak vás to asi omr­zí. Ne, snad, že by tu neby­ly zají­ma­věj­ší momen­ty. Když napří­klad Isabella a její šéf/milenec roze­bí­ra­jí obchod a nara­zí při­tom na Sonnyho a začnou řešit jeho budouc­nost (on uva­žu­je o tom, že ho nechá zlik­vi­do­vat, ona se sna­ží tvá­řit, že je jí to lhos­tej­né, ale při­tom se mezi řád­ky sna­ží zachrá­nit mu život), ucí­tí­te ten správ­ný dra­ma­tic­ký náboj. Jenže tako­vých chvi­lek není moc.

Ve finá­le dojde ale­spoň na sviž­nou pře­střel­ku, kte­rá je sice zma­te­ná tak, že někdy pros­tě netu­ší­te, kdo to zrov­na schy­tal, ale má spád. Ovšem není tak úchvat­ná, aby zachrá­ni­la cel­ko­vý dojem. A jest­li dou­fá­te v emo­ci­o­nál­ní vyvr­cho­le­ní v závě­ru fil­mu, tak to se neko­ná, Sonny sice Isabellu zachrá­ní od věze­ní, ale jejich roz­lou­če­ní není zrov­na pro­cí­tě­né, i když Gong Li se v očích zra­čí smu­tek, zra­ně­nost, bolest ze zra­dy, ale i urči­tý opti­mis­mus, když odjíž­dí do bez­pe­čí.

Dvě věci ale pochva­lu zaslou­ží. Ta prv­ní je čis­tě vizu­ál­ní, kame­ra si oblí­bi­la polo­do­ku­men­tár­ní styl, obraz je roz­tře­se­ný, někdy zabe­re úhel, kte­rý půso­bí jako by ten, kdo sto­jí za kame­rou uklou­zl (napří­klad při scé­ně ve spr­še uvi­dí­te na pár vte­řin jen kou­sek zad a pra­men mokrých vla­sů), čímž je postup­ně dosa­že­no toho, že jste více vta­že­ni do dění. Většina scén se také ode­hrá­vá v potem­ně­lém pro­stře­dí (a i když je to ve dne, máte pocit urči­té stís­ně­nos­ti), jedi­né výjim­ky jsou, když se obje­ví letec­ké zábě­ry, kte­ré jsou nao­pak pes­t­ro­ba­rev­né a téměř éte­ric­ké. Druhé plus je za herec­ké obsa­ze­ní. S Jamiem Foxxem reži­sér pra­co­val už na osca­ro­vém Collateralu, Colin Farell vypa­dá troš­ku nezvykle, má „tať­kov­ský“ knír a umaš­tě­né del­ší vla­sy uče­sa­né doza­du a někdy se tvá­ří, že ho to natá­če­ní zrov­na moc neba­vi­lo, ale pře­ce jen stá­le podá­vá nad­prů­měr­ný výkon. Nejvíce mě ale okouz­li­la Gong Li, kte­ré sedí polo­ha jak křeh­ké ženy v náru­čí muže, tak chlad­né obchod­ni­ce, pro kte­rou jsou pení­ze na prv­ním mís­tě.

Michael Mann mě troš­ku zkla­mal, dra­ma­ta mu jdou, ale ten­to­krát se nepřed­ve­dl v nej­lep­ším svět­le. Miami Vice mělo být oči­vid­ně řád­né dra­ma, ale k tomu, aby fun­go­va­lo je potře­ba lépe nastí­nit vzta­hy mezi zúčast­ně­ný­mi cha­rak­te­ry. Ale ty jsou zná­zor­ně­ny pří­liš zběž­ně a neú­pl­ně. A i když se her­ci sna­ží, nohy jim pod­ko­pá­va­jí stro­hé a povrch­ní dia­lo­gy.


Podívejte se na hodnocení Miami Vice na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů15. ledna 2024 Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Další seriál DC bude z léčebny Arkham9. března 2022 Další seriál DC bude z léčebny Arkham Režisér posledního Batmana Matt Reeves potvrdil, že seriál, který se měl točit kolem policejního oddělení v Gotham City, měl se odehrávat rok před novými událostmi Batmana a v hlavní roli […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru3. března 2022 The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru Rozzlobený mladý Batman pátrá po sériovém vrahovi, který za sebou zanechává lákavé hádanky, ve filmu The Batman, drsné a přízemní adaptaci komiksů DC, která jde ve stopách Jokera Todda […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman – Recenze – 90 %2. března 2022 The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s názvem The Batman natočil a spolu se scenáristou Peterem Craigem i napsal režisér Matt Reeves, který […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • The Batman - 90 %28. února 2022 The Batman - 90 % Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea (Robert Pattinson) hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a […] Posted in Filmové recenze
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový svět25. května 2021 Nový svět Vztah indiánky Pocahontas (Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) rozpoutá válku dvou světů o nový národ... Terrence Malick patří mezi nejvýraznější filmaře […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale - První Bond nové generace.11. března 2021 Casino Royale - První Bond nové generace. V rámci své první mise se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50913 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71985 KB. | 20.07.2024 - 20:42:34