Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Mauritanian - Soudní drama s dvěma slavnými herci (Cumberbatch a Foster)

The Mauritanian - Soudní drama s dvěma slavnými herci (Cumberbatch a Foster)

Maurit
Maurit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mohamedou Ould Salahi (Tahar Rahim) byl po léta zadr­žo­ván a věz­něn v detenč­ním tábo­ře v Guantanamo Bay, aniž by pro­ti němu ame­ric­ká vlá­da vznes­la obvi­ně­ní. Pomoct se mu sna­ži­la práv­nič­ka Nancy Hollander (Jodie Foster), pro­tiv­ní­kem jí byl vojen­ský pro­ku­rá­tor Stuart Couch (Benedict Cumberbatch)...

Soudní dra­ma The Mauritanian pojed­ná­vá o muži jmé­nem Mohamedou Ould Salahi. Ten byl v letech 2002-2016 bez­plat­ně zadr­žo­ván v Gauntanamo Bay, při­čemž pro něj za celou dobu neby­la vzne­se­ná žád­né obvi­ně­ní a byl neprá­vem obvi­něn z toho, že byl sou­čás­tí Al-Káidy a podí­lel se na 11. září i přes­to, že nee­xis­to­va­li něčím pod­lo­že­né důka­zy kro­mě toho, že byl Salahi náho­dou v kon­tak­tu s mužem, kte­rý byl napo­je­ný na Bin Ládina. V Guatanama Bay s ním bylo kru­tě zachá­ze­no, něko­lik let nevi­děl svou rodi­nu a přes­to Salahi během 15 let neztra­til víru v to, že se časem dosta­ne na svo­bo­du. A tenhle fas­ci­nu­jí­cí pří­běh se prá­vem dočká­vá fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní.

Film sto­jí na sil­ných herec­kých výko­nech. Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Zachary Levi a pře­de­vším herec­ký objev jmé­nem Tahar Rahim. Ten do své­ho ztvár­ně­ní Salahiho dává věro­hod­né emo­ce a doka­zu­je, že ten­to film dává koneč­ně pří­le­ži­tost pro­za­tím urči­tě pře­hlí­že­né­mu herec­ké­mu talen­tu. Celkově se The Mauritanianovi daří pra­co­vat se svý­mi postavy- bra­vur­ně je vykres­lit, pro­dat veš­ke­ré kon­fron­ta­ce mezi nimi a jakmi­le se do sebe pus­tí Jodie Foster a Benedict Cumberbatch, čeká nás sou­boj dvou práv­nic­kých živlů.

Postava Jodie Foster jmé­nem Nancy Hollander ve fil­mu před­sta­vu­je , posta­va Benedicta Cumberbatche jmé­nem Stuart Couch zase zastu­pu­je práv­nic­ký sys­tém USA. Hollander je kri­to­zo­vá­na za obha­jo­vá­ní člo­vě­ka, kte­rý je obvi­něn z podí­le­ní se na 11. září, přes­to ovšem od pří­pa­du odmí­tá ustou­pit a bojo­vat za spra­ve­dl­nost. Couch nao­pak časem začí­ná pochy­bo­vat nad tím, zda vlast­ně sto­jí na té správ­né stra­ně, přes­to k tomu­to bodu ale něja­ký čas trvá. On i Hollander ale časem zjiš­ťu­jí čím dál tím více infor­ma­cí a nikdy to celé nepů­so­bí vylo­že­ně neza­jí­ma­vě. A mezi­tím také může­me vidět, že je Salahi bru­tál­ně mučen a psy­chic­ky týrán. A ty tyto mučí­cí scé­ny jsou vyob­ra­ze­né přes­ně tako­vým nepří­jem­ným způ­so­bem, kte­rým by správ­ně být vyob­ra­ze­né měli.

Tempově se to urči­tě vle­če, to je fakt. Není to vylo­že­ně film, kte­rý by sázel na divác­ké napě­tí, jde spí­še sku­teč­ně jen o práv­ní dra­ma s veli­ce zají­ma­vým pří­bě­hem, kte­rý je pře­ve­den do dost sluš­né fil­mo­vé adap­ta­ce. Macdonald spo­leč­ně s kame­ra­ma­nem Alwinem H. Kuchlerem výsle­chy Salahiho zob­ra­zu­je ve for­má­tu 4:3, při­čemž zde onen tvůr­čí záměr tkví nej­spí­še v tom, aby Salahi sku­teč­ně půso­bil v uza­vře­ném pro­sto­ru. A i jinak je to cel­ko­vě vel­mi sluš­ně nato­če­né dra­ma, kte­rý pře­de­vším krás­ně pra­cu­je s osvět­le­ním.

Více na Kritiky.cz
Carnival Row (2019) (seriál) Seriálová letošní krasojízda pokračuje a Carnival Row je další novou srdeční záležitost...
Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze Jiří Babica nikdy nezahálel a souběžně se svými televizními pořady vyráběl i kuchařky. D...
Návrat Ahsoky: Nová minisérie „Ahsoka“ odstartuje na Disney+ Fanoušci Hvězdných válek mají důvod k radosti, neboť jedna z nejoblíbenějších postav univ...
Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků… „Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. ...
Rodinný hotel - Bouřlivá doba Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového...

To tem­po mož­ná ale momen­ty sku­teč­ně drh­ne pří­liš. Film trvá přes 2 hodi­ny, vět­ši­nu pro­sto­ru mís­to Salahiho dostá­vá pře­de­vším samot­né poli­ti­ka­ře­ní a práv­ni­či­na a vět­ši­nu momen­tů se ani nedo­ká­že pro­dat tako­vým způ­so­bem, jakým by to bez­po­chy­by šlo. A není to ani chy­ba her­ců, ani scé­ná­ře. Naopak se při sle­do­vá­ní The Maurataniana cel­kem snad­no pro­be­re pocit, že to celé šlo pro­žit ješ­tě o pozná­ní sil­ně­ji. Je to sice film s inspi­ra­tiv­ním pří­bě­hem a pře­de­vším pal­či­vým téma­tem, celou dobu se mě ale nezba­vil pocit, že Macdonald za kame­rou mohl ješ­tě více při­tla­čit na pilu a dodat sku­teč­né emo­ci­o­nál­ní totál­ně sil­nou podí­va­nou. Ve výsled­ku je to poté celé dojem­né jenom pro­to, že je film pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. A vlast­ně ani ne tak kvů­li tomu, že by ten film tak emo­ci­o­nál­ně půso­bil sám o sobě.

Především ani v souč­tu nemá samot­ný Salahi tolik pro­sto­ru, kolik ho mít mohl a sil­ný herec­ký výkon Jodie Foster neza­kry­je to, že ten film mohl být o pozná­ní zají­ma­věj­ší, kdy­by se více mís­to ní zamě­řil na samot­né­ho Salahiho. Jenomže finá­le u sou­du má prá­vě ten správ­ný emo­ci­o­nál­ní náboj a pak dojde k závě­ru, kde jsou vyu­ži­té pra­vé zábě­ry se sku­teč­ným Salahim. Hraje do toho pove­de­ná hud­ba Toma Hodge a vy si uvě­do­mí­te, že jste sku­teč­ně vidě­li dost dob­ré zpra­co­vá­ní jed­no­ho z nej­sil­něj­ších pří­bě­hů 21. sto­le­tí. A je to tak sil­né, že mu leckte­ré ty nedo­stat­ky vlast­ně snad­no odpus­tí­te. Ale úpl­ně je přes­to igno­ro­vat nebu­de­te.

The Mauritanian je vel­mi inspi­ra­tiv­ní film o síle ducha, nehá­ze­ní všech Arabů do jed­no­ho pyt­le a sku­teč­ně dost pove­de­ný soud­ní dra­ma. Nestane se z toho nová kla­si­ka, to samot­né roz­hod­nu­tí ohled­ně pře­pí­ná­ní z kla­sic­ké­ho for­má­tu na for­mát 4:3 je vlast­ně jedi­ný pořád­ně kre­a­tiv­ní nápad, jenomže ty sil­ný herec­ký výko­ny, půso­bi­vý pře­vy­prá­vě­ní půso­bi­vé­ho pří­bě­hu a cel­ko­vě vel­mi sluš­ná řeme­sl­ná strán­ka svá­dí k pozi­tiv­ní­mu hod­no­ce­ní. Minimálně vidět Foster a Cumberbatche v téhle herec­ké for­mě nikdy neuško­dí.........

Více na Kritiky.cz
Ricotta, hrušky a čokoládové pokušení Představte si chuť pomerančů, hrušek a čokolády. Neskutečně zajímavá kombinace, která v...
Richard Jewell – Recenze – 70% Léto 1996, Amerika žije letními olympijskými hrami pořádanými v Atlantě. Třiatřicetiletý ...
Legendární československé šlágry - Duety - 100 % Lámete si hlavu nad tím, co darovat rodičům pod stromeček? A může to být něco, co vyvolá k...
Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala m...
Westworld Westworld je americký sci-fi westernový televizní seriál vytvořený Jonathanem Nolanem a Lisou ...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Graham Bartholomew / STX Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82832 s | počet dotazů: 289 | paměť: 70143 KB. | 01.12.2023 - 14:58:00