Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ (3. série)

Temný případ (3. série)

TPR
TPR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic měl před lety za to, že kon­cept, kdy divá­ci kaž­dý týden napja­tě čeka­jí na dal­ší epi­zo­du oblí­be­né­ho seri­á­lu, pat­ří nená­vrat­ně do minu­los­ti. Jenže pak při­šel Temný pří­pad a HBO ritu­ál týden­ních cyk­lů vzkří­si­la. Matthew McConaughey a Woody Harrelson ode­hrá­li iko­nic­ké role svých kari­ér a všich­ni napja­tě oče­ká­va­li dru­hou sérii. S odstu­pem času může­me kon­sta­to­vat, že ta se sym­pa­tic­ky vyda­la jiným smě­rem, ale ve výsled­ku z toho neby­la tako­vá pec­ka. Jak si v cel­ko­vém kon­tex­tu vede 3. série?

NÁHODNÍ ZNÁMÍ, OBVYKLÍ PODEZŘELÍ
Nic Pizzolatto a dal­ší tvůr­ci vysly­še­li volá­ní fanouš­ků a vrá­ti­li se ke koře­nům série. Alespoň, co se atmo­sfé­ry a záplet­ky týče. Znovu řeší­me únos dětí, mož­né pedo­fil­ní spik­nu­tí a zno­vu ve více časo­vých rovi­nách. Ústřední dvo­ji­ce detek­ti­vů je sym­pa­tic­ky lid­ská, netvá­ří se jako neroz­luč­ní přá­te­lé. Jsou to pros­tě kole­go­vé, kte­ré sve­dl dohro­ma­dy pro­fes­ní život. V růz­ných dobách tak může­me sle­do­vat zají­ma­vou dyna­mi­ku jejich vzta­hu.

ZLATÝ DŮL OSMDESÁTEK
Jednoznačným tahou­nem pří­bě­hu je lin­ka z osm­de­sá­tých let. Její atmo­sfé­ra mě pohl­ti­la nej­ví­ce. Zdánlivě uza­vře­ný pří­pad úno­su dvou sou­ro­zen­ců se pak detek­ti­vům vra­cí a dává jim dru­hou šan­ci, jak nalo­žit nejen se svou kari­é­rou, ale i živo­tem. Tempo je poma­lé, detek­tiv­ní prá­ce zdlou­ha­vá. Dá se vůbec vyhrát boj s časem?

ĎÁBEL V DETAILU
Řemeslně se tře­tí­mu Temnému pří­pa­du nedá nic vytknout. Malý pro­blém však ukrý­vá pří­běh. S při­bý­va­jí­cí­mi epi­zo­da­mi totiž někte­ré dějo­vé lin­ky začí­na­jí být spí­še na obtíž, než aby při­klá­da­ly pod kotel na ces­tě k epic­ké­mu finá­le. Vyšetřování navíc ukon­čí­me ješ­tě před posled­ní epi­zo­dou a závěr série tak půso­bí tro­chu nata­ho­va­ně.

Třetí Temný pří­pad se atmo­sfé­rou blí­ží k prv­ní řadě a před­sta­vu­je návrat ke sku­teč­ně tem­né, niko­li špi­na­vé pod­sta­tě série. Duo detek­ti­vů táh­ne pří­pad skr­ze časo­vé lin­ky a v závis­los­ti na sym­pa­ti­ích, kte­ré ne/vyvolají, pak divák oce­ní samot­ný závěr. Filmfanatic byl spo­ko­je­ný.


Photo © Home Box Office (HBO)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99869 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71901 KB. | 25.06.2024 - 16:46:48