Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ - Noční krajina - S04E01 a S04E02

Temný případ - Noční krajina - S04E01 a S04E02

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Před dáv­ný­mi časy, tedy je tomu už více než deset let, při­šel na HBO kul­tov­ní Temný pří­pad. Jako dvě hlav­ní hvězdy se obje­vi­li Matthew McConaughey a  Woody Harrelson. Vyřešili pří­pad a dal­ší dvě sezó­ny byli dal­ší noví vyšet­řo­va­te­lé. Předposlední 3. sezó­nu jsem recen­zo­val. Tak ji mám zkouk­nu­tou celou.

Teď při­šla sezo­na čtvr­tá. Tentokrát s podti­tu­lem Noční kra­ji­na. Po pěti letech nám při­ná­ší sce­nárist­ka a reži­sér­ka v jed­né oso­bě Issa López „Temný pří­pad“ v Aljašce.

První díl byl sezna­mo­va­cí s pro­stře­dím a hlav­ní mi posta­va­mi. Přináší nám také záplet­ku, kdy se se na samo­stat­né aljaš­ské sta­ni­ci ztra­tí tým výzkum­ní­ků.  Hlavními posta­va­mi jsou dvě posta­vy Liz Danvers a Evangeline Navarro, kte­ré jsou hrá­ny dvě­ma oprav­du dob­rý­mi hereč­ka­mi. První herec­kou star je Jodie Foster, pro kte­rou je to vel­ký návrat do herec­ké­ho výslun­ní. Už jsem si mys­lel, že si už po toli­ka oce­ně­ních uží­vá důcho­du. Druhou je Kali Reis, pro kte­rou je to seri­á­lo­vý debut. Mezi ostat­ní­mi her­ci si uži­je­te dal­ších slav­ných her­ců, jako je tře­ba Fiona Shaw nebo i „Pán času“ Christopher Eccleston.

V prv­ním díle jsme se oprav­du sezná­mi­li s pro­stře­dím a lid­mi a ve dru­hém se postup­ně uka­zu­je vzá­jem­ná pro­vá­za­nost jed­not­li­vých osob. Jak se v malém měs­tě na Aliašce všich­ni zna­jí a se během dlou­hé zim­ní noci za polár­ním kru­hem postup­ně stá­vá svět tajem­něj­ší a hrů­zostraš­něj­ší. Spolu s pově­ra­mi a duchy míst­ních oby­va­tel.

Oproti před­cho­zím sezó­nám se zno­vu vrá­ti­la vel­ká tem­nost a tajem­nost a postup­né odha­lo­va­ní jed­not­li­vých pří­bě­ho­vých nitek.

V prv­ních dvou dílech jsme se nedo­zvě­dě­li sko­ro nic, co by nám pomoh­lo vyře­šit pří­pad. Spíše jem­né názna­ky, kte­ré mají spo­ji­tost s nevy­ře­še­ním pří­pa­dem míst­ní poli­cajt­ky.

První dva díly je oprav­du dost dob­ré sle­do­vat najed­nou. Cliffhanger z prv­ní­ho dílu ply­nu­le nava­zu­je na dru­hý díl a pře­kva­pe­ní na kon­ci dílu dru­hé­ho je oprav­du dob­ré.

Mé hod­no­ce­ní obou dílu: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76045 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72116 KB. | 14.06.2024 - 20:15:34