Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ - The Great War and Modern Memory (S03E01) & Kiss Tomorrow Goodbye (S03E02)

Temný případ - The Great War and Modern Memory (S03E01) & Kiss Tomorrow Goodbye (S03E02)

Temn01
Temn01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Temný pří­pad pokra­ču­je tře­tí sérii a asi tou nej­lep­ší a nej­tem­něj­ší. V roce 1980 se ztra­tí dvě děti a dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů v arkansas­kém měs­teč­ku West Finger hle­dá nejdří­ve ztra­ce­né dvě děti a po obje­ve­ní prv­ní­ho mrt­vé­ho začne hon na vra­ha.

První série je kul­tov­ní a tře­tí pokra­ču­je v tom, co bylo nej­lep­ší na osmi epi­zo­dách prv­ní sezo­ny. Znova sle­du­je­me vyšet­řo­va­te­le v růz­ných časo­vých rovi­nách.

Prvním rokem, kte­rý sle­du­je­me, je samot­ný „Temný“ pří­pad v roce 1980 s dvo­ji­ci vyšet­řo­va­te­lů Waynem Haysem a Rolande Westem. Druhý rok je rok 1990, kdy se dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů vrhá zno­va na ten samý pří­pad, pro­to­že se obje­vi­la sto­pa, se kte­rou nikdo nepo­čí­tal. A posled­ní časo­vá linie je z roku 2015, kde Hays reka­pi­tu­lu­je své vyšet­řo­vá­ní pomo­cí tele­viz­ní­ho doku­men­tu.

Všechny tři časo­vé linie urči­tě postup­ně obje­ví hod­ně zamo­ta­ný pří­pad, kte­rý odha­lí vše­mož­ná a neče­ka­ná spo­je­ní postav, a tak nebu­de nou­ze o vel­ká pře­kva­pe­ní.

Scénarista a hlav­ní tvůr­ce seri­á­lu Nic Pizzolatto v prv­ních epi­zo­dách doká­zal dost pře­kva­pit a odha­lit záplet­ku, na kte­rou je jako scé­náris­ta hrdý.

V hlav­ní roli se ten­to­krát neob­je­ví herec­ké hvězdy, veš­ke­ré pení­ze a chvá­ly jdou do pří­bě­hu, aby kri­ti­kům nepo­má­ha­la hvězd­ná jmé­na. Mahershala Ali sice dostal osca­ra za Moonlight a Zlatý glo­bus za Zelenou kni­hu, ale přes­to jej nikdo nezná. Stephen Dorff je sice slav­něj­ší, ale jenom o troš­ku, pro­to­že hrál v prv­ním Bladeovi. V dal­ším osa­ze­ní jsem našel dce­ru Meryl Streep - Mamie Gummer a samo­zřej­mě „Cyborga“ Ray Fishera. Opravdu není ten­to seri­ál o hvězdách spí­še o poci­tu a cel­ko­vé nála­dě, kte­rou Nic Pizzolatto umí.

V prv­ním díle se sezná­mí­me s hlav­ní­mi posta­va­mi a s pří­pa­dem. Stala se vraž­da a jakou ces­tu zvo­lí detek­tiv, to už je jenom na něm. Malé měs­to je plné pomluv a do kon­ce vyře­še­ní pří­pa­du a zavře­ní vra­ha se sou­sed­ství kolem domu Purcellových  pono­ří do vel­ké nedů­vě­ry ke svým vlast­ním sou­se­dům. V roce 1980 je ješ­tě vyšet­řo­vá­ní leh­čí, ale když se pří­pad o deset let poz­dě­ji obno­ví, tak se vrá­tí sta­ré křiv­dy a hlav­ně to ješ­tě více  pozna­me­ná hlav­ní posta­vy pří­bě­hu.

Nejlepší na prv­ních dílech to, že kou­ká­te s ote­vře­nou pusou na pří­běh, kte­rý se stá­vá kaž­dou minu­tou zají­ma­věj­ší a kvů­li hlav­ní, posta­vě detek­ti­va Wayne Hayse, se nedo­ká­že­te odtrh­nout od sle­do­vá­ní.

První a dru­hý díl mě pros­tě zau­jal a postup­né odkrý­vá­ní kaž­dé­ho drob­né­ho detai­lu a sto­py k řeše­ní ztrá­ty dětí a jejich vraž­dy je to nej­za­jí­ma­věj­ší, co nám při­ne­sl leden na HBO.

Hodnocení:

  1. epi­zo­da – 90 %
  2. epi­zo­da – 95 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37283 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72726 KB. | 25.05.2024 - 22:21:18