Kritiky.cz > Zajímavosti > Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech

Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech

foto z filmu 3
foto z filmu 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá kaž­do­roč­ně rea­li­zu­je udí­le­ní cen Český lev, dopo­ru­či­la film Bába z ledu reži­sé­ra Bohdana Slámy na nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní cizo­ja­zyč­ný film. Akademici vybí­ra­li ze 13 čes­kých hra­ných, doku­men­tár­ních a ani­mo­va­ných sním­ků, kte­ré při­hlá­si­li sami pro­du­cen­ti jed­not­li­vých fil­mů. Film Bába z ledu dosta­ne šan­ci repre­zen­to­vat čes­kou kine­ma­to­gra­fii na jubi­lej­ním 90. roč­ní­ku cen ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd, kte­rý se usku­teč­ní 4. břez­na 2018 v Los Angeles.

Hlasování, ve kte­rém aka­de­mi­ci vybra­li sní­mek repre­zen­tu­jí­cí čes­kou kine­ma­to­gra­fii v boji o Oscary, pro­bí­ha­lo od 1. do 12. září 2017. Mezi vyso­ce hod­no­ce­ný­mi fil­my se za sním­kem Bába z ledu umís­ti­ly fil­my Lichožrouti, Po str­niš­ti bos, Špína, Zahradnictví: Dezertér.

Film Bába z ledu reži­sé­ra Bohdana Slámy, kte­rý aka­de­mi­ci dopo­ru­či­li do kate­go­rie nej­lep­ší zahra­nič­ní cizo­ja­zyč­ný sní­mek, popi­su­je vzta­hy mezi lid­mi tří gene­ra­cí v jed­né rodi­ně. Vypráví pří­běh osu­do­vé­ho setká­ní ovdo­vě­lé Hany (Zuzana Kronerová) s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový), díky kte­ré­mu je Hana schop­na nahléd­nout na svůj život z jiné­ho úhlu a od zákla­du jej změ­nit. Snímek Bába z ledu vzni­kl v česko-slovensko-francouzské kopro­duk­ci. „Film byl letos uve­den v mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ře v sou­tě­ži pres­tiž­ní­ho fes­ti­va­lu TRIBECA v New Yorku, kde zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší scé­nář. Kladné recen­ze a povzbu­di­vé reak­ce pub­li­ka nám dáva­jí nadě­ji, že by náš film mohl být úspěš­ný i při svo­jí dal­ší pou­ti po ame­ric­kém kon­ti­nen­tě,“ dodá­vá Pavel Strnad za pro­du­cent­skou spo­leč­nost Negativ.

Režisér Bohdan Sláma vystu­do­val ČVUT a v roce 1997 úspěš­ně ukon­čil stu­di­um na katedře režie na praž­ské FAMU absol­vent­ským fil­mem Akáty bílé (1996). V celo­ve­čer­ním debu­tu Divoké vče­ly (2001) navá­zal na poe­ti­ku tzv. čes­ko­slo­ven­ské nové vlny z 60. let a zís­kal za něj oce­ně­ní na mno­ha mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech (mj. MFF Rotterdam – hlav­ní cena Tygr, MFF San Francisco – cena SKYY). Za Českou repub­li­ku se s tím­to fil­mem uchá­zel o nomi­na­ci na Oscara a Evropskou fil­mo­vou cenu. Obdobně ladě­ný sní­mek Štěstí (2005) zís­kal sedm Českých lvů a vyhrál fes­ti­val v San Sebastianu. Úspěšné byly i titu­ly Venkovský uči­tel (2008), kte­rý zís­kal dva České lvy, a Čtyři slun­ce (2012), s nimiž Sláma sou­tě­žil na Sundance Film Festivalu. Natočil také něko­lik dílů seri­á­lu Kancelář Blaník. V sou­čas­né době vede kated­ru režie na FAMU.

Ceny ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd jsou pova­žo­vá­ny za nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní v oblas­ti fil­mu. Nominace na Oscary budou vyhlá­še­ny 23. led­na 2018 a slav­nost­ní cere­mo­ni­ál pro­běh­ne 4. břez­na 2018 v Los Angeles.

O České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mii:

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie byla zalo­že­na v roce 1995, v roce 2013 pro­šla trans­for­ma­cí na zapsa­ný spo­lek. Jejím hlav­ním cílem je pod­po­ro­vat a pro­pa­go­vat čes­ké kine­ma­to­gra­fic­ké umě­ní v České repub­li­ce i v zahra­ni­čí a vytvá­řet pod­mín­ky pro roz­voj čes­ké­ho fil­mu. Uděluje nej­pres­tiž­něj­ší čes­kou fil­mo­vou cenu – Českého lva a nomi­nu­je čes­ké fil­my či doku­men­ty na ceny ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd. ČFTA má v sou­čas­né době 298 čle­nů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18068 s | počet dotazů: 272 | paměť: 69419 KB. | 07.12.2023 - 08:38:19