Kritiky.cz > Filmová místa > 6 tipů co vidět v USA pro milovníky filmů

6 tipů co vidět v USA pro milovníky filmů

765848540 wp64ca4d2acb2d66.05697767
765848540 wp64ca4d2acb2d66.05697767
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Universal Studios Hollywood

Jako prv­ní mís­to, kte­ré bych dopo­ru­či­la, jsou Universal Studios Hollywood. Je to jako vstou­pit pří­mo do svě­ta fil­mu. Zde se nato­či­lo tolik skvě­lých fil­mů, že je sko­ro nemož­né je všech­ny spo­čí­tat. A pokud jsi tako­vý nad­še­nec do fil­mů jako já, budeš v sed­mém nebi.

Co je na Universal Studios tak úžas­né, je fakt, že můžeš vidět, jak se fil­my děla­jí. Prohlídka stu­dia je jed­no­du­še fas­ci­nu­jí­cí. Můžeš vidět růz­né kuli­sy, kos­týmy a dokon­ce se setkat s někte­rý­mi tvůr­ci. Je to pros­tě nád­her­né mís­to pro kaž­dé­ho, kdo milu­je fil­my.

Walk of Fame v Hollywoodu

Jistě, pokud jsi v Hollywoodu, urči­tě bys měl(a) navští­vit i Walk of Fame. Znáš to, ta dlou­há chod­ník plná hvězd s jmé­ny slav­ných her­ců a here­ček. Pokud jsi jako já, budeš chtít udě­lat fot­ky se vše­mi tvý­mi oblí­be­ný­mi.

Ale víš, co je na tom nej­lep­ší? Můžeš tam strá­vit celý den, aniž by se ti to někdy omr­ze­lo. Je to pros­tě nád­her­ný pocit stát na stej­ném mís­tě, kde stá­li tako­ví gigan­ti fil­mo­vé­ho prů­mys­lu jako Marilyn Monroe nebo Charlie Chaplin.

A co je ješ­tě lep­ší, je to zdar­ma. Nemusíš pla­tit žád­né vstup­né. Stačí jen dojít na to správ­né mís­to a užít si svůj den. Je to jed­no z těch míst, kte­ré musí kaž­dý milov­ník fil­mů navští­vit.

Filmová studia Paramount Pictures

Můj tře­tí tip je navští­vit fil­mo­vá stu­dia Paramount Pictures. Je to jed­no z nej­star­ších stá­le fun­gu­jí­cích fil­mo­vých stu­dií na svě­tě. Je to také mís­to, kde se nato­či­lo tolik skvě­lých fil­mů, že je těž­ké je všech­ny spo­čí­tat.

Prohlídka stu­dia je jed­no­du­še úžas­ná. Můžeš vidět všech­no, od skvě­lých kulis až po auten­tic­ké kos­týmy, kte­ré byly pou­ži­ty v někte­rých z nej­slav­něj­ších fil­mů v his­to­rii.

A nej­lep­ší na tom je, že můžeš vidět, jak se fil­my oprav­du děla­jí. Je to jed­no z těch míst, kte­ré ti sku­teč­ně umož­ní nahléd­nout do záku­li­sí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.

Museum of the Moving Image

Moje čtvr­tá rada je navští­vit Museum of the Moving Image v New Yorku. Je to jed­no z nej­lep­ších míst, kde se můžeš dozvě­dět víc o his­to­rii fil­mu a tele­vi­ze.

V muzeu jsou nád­her­né expo­zi­ce, kte­ré zahr­nu­jí vše od sta­rých fil­mo­vých kamer až po sou­čas­ná fil­mo­vá plát­na. Je to jako ces­to­vá­ní v čase zpět do začát­ků fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.

Pokud jsi jako já a milu­ješ his­to­rii fil­mů, je to mís­to, kte­ré musíš navští­vit. Je to oprav­du fas­ci­nu­jí­cí mís­to a já se tam vždy cítím jako malá hol­ka v obcho­dě s cuk­ro­vin­ka­mi.

Warner Bros. Studio Tour

Další mís­to, kte­ré musíš navští­vit, je Warner Bros. Studio Tour v Los Angeles. Je to jed­na z nej­lep­ších pro­hlí­dek stu­dií, kte­ré jsem kdy zaži­la. Je to oprav­du úžas­ný záži­tek pro kaž­dé­ho, kdo má rád fil­my.

Prohlídka ti dává pří­le­ži­tost vidět, jak se fil­my sku­teč­ně děla­jí. Můžeš vidět růz­né kuli­sy, kos­týmy a dokon­ce i někte­ré z rekvi­zit, kte­ré byly pou­ži­ty v někte­rých z nej­vět­ších fil­mů.

Navíc, pokud jsi jako já a milu­ješ fil­my jako Harry Potter, Budí brá­chu, nebo Přátelé, je to mís­to, kte­ré musíš navští­vit. Je to jed­no­du­še úžas­ný záži­tek, kte­rý by si neměl(a) nechat ujít.

Sundance Film Festival

A koneč­ně, jako můj posled­ní tip, bych ti dopo­ru­či­la navští­vit Sundance Film Festival. Je to jeden z nej­vět­ších a nej­pres­tiž­něj­ších fil­mo­vých fes­ti­va­lů na svě­tě. Pokud máš rád(a) nezá­vis­lé fil­my, je to mís­to, kam musíš jít.

Festival se koná kaž­dý rok v led­nu v Park City, Utah. Je to oprav­du úžas­né mís­to, kde můžeš vidět nej­no­věj­ší a nej­lep­ší fil­my od někte­rých z nej­lep­ších reži­sé­rů.

3/3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27255 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71516 KB. | 22.06.2024 - 17:52:42