Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Godzilla x Kong: Nové impérium: Pokračování MonsterVerse zničí Řím a Rio de Janeiro

Godzilla x Kong: Nové impérium: Pokračování MonsterVerse zničí Řím a Rio de Janeiro

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

King Kong pro­chá­zí ces­tou sebe­po­zná­ní ve stře­du svě­ta ve fil­mu Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um, rych­lém, vol­ném a do znač­né míry zábav­ném pokra­čo­vá­ní fil­mu Godzilla vs. Kong, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do kin po celé České repub­li­ce i po celém svě­tě. Díky vět­ší­mu zamě­ře­ní ale­spoň na jed­nu z titul­ních pří­še­rek pře­ko­ná­vá své­ho před­chůd­ce jako jeden z nej­lep­ších pří­spěv­ků do série MonsterVerse spo­leč­nos­ti Legendary Pictures.

Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um nava­zu­je tam, kde Godzilla vs. Kong skon­či­la: Godzilla pro­hlá­si­la povr­cho­vý svět za své vlast­ní úze­mí a odsu­nu­la Konga k osa­mě­lé­mu živo­tu v Duté zemi jako posled­ní­ho pří­sluš­ní­ka své­ho dru­hu. To mu však nebrá­ní v tom, aby chtěl víc. Úžasný úvod­ní film uka­zu­je Kongův kaž­do­den­ní život, od pou­ží­vá­ní důmy­sl­ných pas­tí k lovu kořisti až po pát­rá­ní po zdro­ji zná­mé­ho opi­čí­ho řevu, aby zjis­til, že pochá­zí od žabí­ho mon­stra, kte­ré napo­do­bu­je Kongovo volá­ní.

V Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um je dob­rých 40 minut, v nichž Kong vystu­pu­je jako hlav­ní hrdi­na ve své vlast­ní pod­zá­plet­ce podob­né Planetě opic, když obje­vu­je nepro­bá­da­ný svět plný kolo­nie opi­cím podob­ných mon­ster. Mezi ně pat­ří dob­ro­ti­vé dítě, kte­ré se sta­ne Kongovým ado­p­tiv­ním synem, a Scar, bru­tál­ní rudo­vlasý opi­čí vůd­ce, kte­rý zot­ro­ču­je svůj vlast­ní druh ve skal­ním dole pod hroz­bou ledo­vě chr­lí­cí­ho draka.

Tyto sek­ven­ce z Duté země se ode­hrá­va­jí zce­la bez dia­lo­gů, ale jsou peč­li­vě popsá­ny pro­střed­nic­tvím vrče­ní, při­ky­vo­vá­ní a něko­li­ka fil­mo­vých tri­ků, kte­ré nám umož­ňu­jí sle­do­vat Kongovu ces­tu jeho vlast­ní­ma oči­ma. Jsou to bez­po­chy­by nej­lep­ší scé­ny nejen toho­to fil­mu, ale celé série MonsterVerse.

A pak při­jdou lid­ské posta­vy a před­ne­sou neko­neč­né vlny expo­zi­ce, aby nám do nesmy­sl­ných detai­lů sdě­li­ly to, co jsme už díky jem­né­mu pozo­ro­vá­ní mon­ster pochy­ti­li. Vzhledem k síle sólo­vých kon­gských sek­ven­cí v Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um si nelze nepřed­sta­vit, o kolik lep­ší by tyto fil­my byly, kdy­by byly celé vyprá­vě­ny oči­ma svých titul­ních mon­ster.

Ale pokud oprav­du potře­bu­je­te, aby vám něja­ký člo­věk řekl, co se děje, věd­ky­ně Ilene Andrewsová (Rebecca Hallová) je zpět a sle­du­je dal­ší abnor­ma­li­ty v, ehm, sig­ná­lech mon­ster vychá­ze­jí­cích ze stře­du Země. Adoptovaná dce­ra Jia (Kaylee Hottle) - stej­ně jako Kong, posled­ní pře­ži­vší člen její­ho kme­ne z Ostrova lebek - má vize, kte­ré se zda­jí odpo­ví­dat sig­ná­lům, a jedi­ný, kdo jí z něja­ké­ho důvo­du může pomo­ci dát tomu vše­mu smy­sl, je potrh­lý blo­gger Bernie (Brian Tyree Henry).

Na ces­tě do stře­du Země se k nim při­po­jí vete­ri­nář pří­šer Trapper (Dan Stevens v kos­tý­mu Ace Ventury a se zábav­ným kiwi pří­zvu­kem) a drs­ný šéf ochran­ky Mikael (Alex Ferns). A to je vlast­ně všech­no. Přestože jsou tyto lid­ské posta­vy stá­le nad­by­teč­né, ve fil­mu Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um je jich méně a na plát­ně dosta­nou méně času.

Jo, a Godzilla se taky někde motá, schou­le­ná v řím­ském Koloseu, dokud scé­nář nepo­tře­bu­je, aby si nahro­ma­di­la ener­gii poží­rá­ním fran­couz­ské elek­trár­ny a dal­ší­ho titá­na v Antarktidě v rám­ci pří­prav na vel­kou týmov­ku s Kongem ve finá­le. I když si dvo­ji­ce po udá­los­tech z před­cho­zí­ho fil­mu zrov­na nero­zu­mí, na scé­ně se na chví­li obje­ví sta­rý pří­tel, kte­rý je uve­de na správ­nou ces­tu.

Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um má tu nešťast­nou vlast­nost, že začí­ná jen něko­lik měsí­ců po váž­ně míně­né a prá­vem dob­ré Godzille Minus jed­na od Toho, což dává této věci oprav­du vynik­nout jako komik­sov­ce, kte­rou je. Tento film byl za stříd­mé, ale neza­po­me­nu­tel­né vyu­ži­tí vizu­ál­ních efek­tů oce­něn Oscarem, zatím­co ten­to film zapla­vu­je plát­no téměř ohro­mu­jí­cí zápla­vou počí­ta­čo­vé gra­fi­ky.

Přesto si reži­sér Adam Wingard zaslou­ží uzná­ní za udr­že­ní kon­zis­tent­ní­ho a do znač­né míry při­taž­li­vé­ho vizu­ál­ní­ho tónu. Stejně jako Godzilla vs. Kong a na roz­díl od před­cho­zích dílů MonsterVerse se Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá v jas­ně osvět­le­ném pro­stře­dí, mís­to aby své tvo­ry zaha­lil do mlhy a tmy. Efekty jsou mož­ná v jis­tém smys­lu méně pře­svěd­či­vé, ale tvůr­ci vědí, že divá­ci, kte­ří při­jdou na tako­vý­to mon­ster film, chtě­jí oprav­du vidět mon­stra.

Jasná neo­no­vá pre­zen­ta­ce Nové říše, včet­ně nové­ho fia­lo­vé­ho les­ku Godzilly, na plát­ně sku­teč­ně osl­ňu­je, zejmé­na během IMAX sek­ven­cí (z vel­ké čás­ti v Duté zemi), kte­ré se ote­ví­ra­jí z širo­ko­úhlé­ho roz­sa­hu na plněj­ší 16×9 sní­mek. A vyni­ka­jí­cí elektro-syntetická hud­ba Antonia Di Ioria a Junkieho XL spo­lu s vybra­ný­mi hity ze 70. a 80. let pomá­há vytvo­řit Wingardovu oso­bi­tou vizi série.

Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um je mož­ná zatím nej­ko­mik­so­věj­ším pří­spěv­kem do MonsterVerse, ale sli­bo­va­nou pre­mi­su mon­ster mash spl­ňu­je a záro­veň vzdá­vá hold někte­rým star­ším kla­si­kám Toho. Nikdo, kdo do toho­to fil­mu dob­ro­vol­ně vstou­pí, z něj nebu­de odchá­zet zkla­ma­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Godzilla x Kong: Nové impérium na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,56866 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71658 KB. | 25.06.2024 - 19:45:14