Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fantastická zvířata a kde je najít - Kouzelnická patina nového dobrodružství v Harryho Potterově světě

Fantastická zvířata a kde je najít - Kouzelnická patina nového dobrodružství v Harryho Potterově světě

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nějaký čas před­tím, než Mlok Scamander (Eddie Redmayne) vydal své­ho legen­dár­ní­ho prů­vod­ce svě­tem magic­kých zví­řat a živo­či­chů, se vydal do Spojených stá­tů, kde se od pře­kup­ní­ka sna­žil zís­kat jeden z veli­ce vzác­ných exem­plá­řů. Již po pří­jez­du se však oci­tá ve spo­leč­nos­ti, kte­rá pohl­ce­na stra­chem, je na pokra­ji vál­ky. Aby toho neby­lo málo, náho­dou své pří­ruč­ní zava­za­dlo, kte­ré obsa­hu­je desít­ky magic­kých tvo­rů, ztra­tí z dohle­du a něko­lik z nich unik­ne. V ame­ric­ké kou­zel­nic­ké spo­leč­nos­ti ovšem panu­je jejich přís­ný zákaz a tak se Mlok s pomo­cí svých nových přá­tel musí vydat kou­zel­ná zví­řa­ta zachrá­nit, než bude poz­dě...

Photo © Warner Bros. Pictures

Fantastická zví­řa­ta jsou zají­ma­vá zku­še­nost. J.K. Rowlingová si totiž mís­to napsá­ní před­lo­hy vyzkou­še­la hned pří­mo scé­nář k novin­ce, což ji (mini­mál­ně v prv­ních dvou tře­ti­nách fil­mu) jde náram­ně dob­ře. Zvládá totiž i v rám­ci jiné­ho média napo­do­bit svůj cit pro inter­ak­ci mezi posta­va­mi (a pře­de­vším nápa­di­té posta­vy samot­né). Nové hrdi­ny si tak i přes občas­nou nuce­nost zami­lu­je­te pře­kva­pi­vě rych­le a za pár minut už nebu­de­te mít na Harryho ani pomyš­le­ní. Fantastická zví­řa­ta totiž doká­ží odstar­to­vat pře­kva­pi­vě svě­do­mi­tě a nápa­di­tě s tako­vou ver­vou, až srd­ce zaple­sá nad tím, jak se to vlast­ně všech­no poved­lo (na roz­díl tře­ba od Hobita, kte­rý se pokou­šel o přes­ně to samé a ztros­ko­tal kolosál­ně). I když se totiž jed­ná o atmo­sfé­rou tro­chu odliš­nou zku­še­nost, kte­rá se pře­de­vším ode­hrá­vá v dosti odliš­ném magic­kém pro­stře­dí, pořád je zde dosta­tek styč­ných bodů díky kte­rým se fanouš­ci série (ať již kniž­ní nebo fil­mo­vé) budou cítit doma a noví divá­ci se naneštěs­tí nebu­dou až na pár nará­žek ztrá­cet.

Photo © Warner Bros. Pictures

Rowlingová s Davidem Yatesem totiž zvlá­da­jí pro­dat skvě­le dia­me­t­rál­ně odliš­nou kou­zel­nic­kou spo­leč­nost, zatím­co vyprá­ví na jed­né stran­ně více rodin­ný pří­běh a na stra­ně dru­hé při­pra­vu­jí půdu pro při­pra­vo­va­ná dal­ší pokra­čo­vá­ní. To vše je na svém mís­tě jak má být a díky novým a sym­pa­tic­kým hrdi­nům nemů­že pokra­čo­vá­ní při­jít dosta­teč­ně rych­le. Naneštěstí ovšem něko­lik ne úpl­ně dob­rých roz­hod­nu­tí začne pře­bí­rat prim v dru­hé polo­vi­ně fil­mu, což novin­ce z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta začne tro­chu kazit výsled­ný dojem.

Je to totiž posled­ní tře­ti­na, kdy fil­mu začne tak tro­chu dochá­zet dech. Po pocti­vém budo­vá­ní atmo­sfé­ry a postup­ném odha­lo­vá­ní cha­rak­te­rů je odsta­ven pří­jem­ně démo­nic­ký Colin Farrell  na dru­hou kolej a jeho náhra­da je... špat­ná. Finální kon­fron­ta­ce, kte­rou má celý ten­to pří­běh vyvr­cho­lit totiž díky zvo­le­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi našich hrdi­nů je nesku­teč­ně nud­ná a nic­ne­ří­ka­jí­cí, kde sle­do­vá­ní deset minut se pohy­bu­jí­cí­ho čeho­si váž­ně není ekvi­va­lent­ní něja­ké­mu vět­ší­mu či zají­ma­vé­mu sou­bo­ji. Zvláště poté, co drti­vou část fil­mu scé­nář nahrá­val do karet pod­stat­ně zají­ma­věj­ší­mu a nápa­di­těj­ší­mu Farrellovi, kte­rý je vyjma jed­né (přes­to skvě­lé) kon­fron­ta­ce v met­ru jako­by úpl­ně v závě­ru vyškrt­nut z fil­mu. A aby toho neby­lo málo, závě­reč­né odha­le­ní sku­teč­né iden­ti­ty jeho posta­vy a její­ho napo­je­ní na legen­dár­ní­ho Grindelwalda (což byl před­mět hor­li­vých dis­ku­zí před pre­mi­é­rou) je asi nej­bl­běj­ší mož­nou vari­an­tou, jak k této otáz­ce při­stu­po­vat. Film navíc v závě­ru potvr­dí nedáv­no ozná­me­né­ho Johnnyho Deppa pro své dal­ší díly, kte­rý i na plo­še něko­li­ka desí­tek sekund znač­ně sni­žu­je oče­ká­vá­ní na dal­ší Fantastická zví­řa­ta. Jeho křepče­ní a jed­no­li­tý herec­ký pro­jev se začí­ná straš­ně zají­dat a otra­vo­vat.

Více na Kritiky.cz
Dokáže Braňo porazit Adama? | Survivor CZ&SK ...
Peče celá země - výborná kuchařka plná výtečných receptů Máte rádi pořad Peče celá země? Jste vášniví pekaři, kuchaři i cukráři? Chcete se nauč...
Povolení zabíjet Brzy po svatbě je žena Felixe Leitera (David Hedison) Dela (Priscila Barnes) zavražděna a Felix ...
Highlights | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds ...
Top nekonečno nejlepších songů na planetě Zemi Dle zcela zaujatého a subjektivního pohledu. Řazeno chronologicky, od těch co byly objeveny již...
Photo © Warner Bros. Pictures

Na dru­hé stra­ně nový hrdi­na v podá­ní Eddieho Redmaynea je vskut­ku sym­paťák a jeho sidekick Dan Fogler vám pře­kva­pi­vě rych­le při­ros­te k srd­ci (u Foglera to pla­tí dvoj­ná­sob, neboť od kome­dií typu Skóruj! ušel doce­la se svo­jí situ­ač­ní kome­dií doce­la kus ces­ty). Jejich dvo­jí dám­ský dopro­vod si sice vybe­re i slab­ší chvil­ky, přes­to vylo­že­ně neva­dí. Potěší také malá role pro Rona Perlmana. Na dru­hé stra­ně zase tro­chu vadí celá dějo­vá lin­ka s kul­tis­ty pře­de­vším díky podiv­ným výko­nům Ezry MilleraSamanthy Morton 

Vizuálně pak Yatesovi posun o něko­lik dekád zpět výraz­ně pomohl. Digitální tri­ky sice mís­ty pořád nejsou tak úpl­ně pře­svěd­či­vé, přes­to to vyjma finál­ní­ho sou­bo­je pří­liš neva­dí. Iluze USA let minu­lých fun­gu­je na jed­nič­ku a celé­mu magic­ké­mu svě­tu Harryho Pottera dodá­vá zvlášt­ní tem­ný šmrnc. Napomáhá tomu i sluš­ná výpra­va, díky kte­ré Fantastická zví­řa­ta jed­no­du­še vypa­da­jí dob­ře, i když jejich tri­ky mís­ty ne. Hudebně se o kuli­su posta­ral James Newton Howard, kte­rý se naštěs­tí rych­le odpou­tal od v pro­pa­ga­ci pou­ží­va­ných moti­vů z původ­ní série a vydal se vlast­ní ces­to. Nabídne v prů­bě­hu fil­mu hned něko­lik zají­ma­vých moti­vů jejichž chytla­vost ovšem dosvěd­čí až čas.

Photo © Warner Bros. Pictures

Co tedy k sním­ku Fantastická zví­řa­ta a kde je najít říci závě­rem? Tvůrcům se to poved­lo. Ne sice tak jak by si asi přá­li, přes­to je výsled­ný sní­mek více než sluš­ným návra­tem do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta, byť v jiné době a jiné spo­leč­nos­ti. Atmosféra, nos­tal­gie a důvěr­ně zná­mé i nezná­mé moti­vy ze svě­ta J. K. Rowlingové tu zkrát­ka jsou. Nový hrdi­no­vé jsou dosta­teč­ní sym­paťá­ci na to, abys­te s nimi chtě­li trá­vit pod­stat­ně více času a celé to i přes své chy­by obsa­hu­je tu správ­nou kou­zel­nic­kou pati­nu, díky kte­ré to ved­le svých star­ších brat­říč­ků roz­hod­ně neza­pad­ne. Několik důle­ži­tých roz­hod­nu­tí a celá posled­ní tře­ti­na sice dojem z fil­mu výraz­ně kazí, přes­to se ten­to výlet do ame­ric­ké­ho kou­zel­nic­ké­ho svě­ta vyve­dl a nejen že poba­vil, doce­la zají­ma­vě při­pra­vil půdu pro dal­ší pokra­čo­vá­ní. Jen by v nich nemu­sel být ten Johnny, sor­ry.  .

Více na Kritiky.cz
Chernobyl (2019) | What Is Chernobyl? | HBO ...
Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání... Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání příští rok...
Komiks 90 ...
Předplatné Google Play Pass expanduje do dalších 24 zemí.... Předplatné Google Play Pass expanduje do dalších 24 zemí. Mezi nimi je i Česká Republika a Sl...
Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev John Rambo v hereckém obsazení – Sylvestr Stallon se vrací k blízkým, dobrým lidem. Na ranč...

 

I přes veš­ke­ré oba­vy se návrat do známého/neznámého kou­zel­nic­ké­ho svě­ta Davidu Yatesovi a J. K. Rowlingové vyve­dl. Noví hrdi­no­vé jsou zatra­ce­ně fajn a když je důraz na ně, straš­ně dob­ře to šla­pe a srd­ce fanouš­ka zaple­sá. Redmayne a Fogler jsou zkrát­ka super dvoj­ka, kte­ré chci vidět více. Škoda jen, že v momen­tě kdy dojde na něja­ký vše­ob­jí­ma­jí­cí pří­běh, kva­li­ta jde hod­ně dolů a závě­reč­ný sou­boj je pak hod­ně vel­kou kaň­kou na jinak sluš­ném pří­bě­hu. Trestuhodně nevy­u­ži­tý Colin Farrell, podiv­ný a otrav­ný Ezra Miller a už vůbec nemlu­vím o tom závě­reč­ném twis­tu netwis­tu. I tak ale palec hod­ně naho­ru a i přes toho nesku­teč­ně otrav­né­ho Deppa dáva­jí Fantastická zví­řa­ta hod­ně důvo­dů, proč se těšit na dal­ší díly. Takže úkol spl­něn.    

30% Kouzla
20% Magičtí tvo­ro­vé

20%Americká kou­zel­nic­ká spo­leč­nost
20% Další nada­né dítě
10% Návrat do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta


Podívejte se na hodnocení Fantastická zvířata a kde je najít na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fantastická zvířata


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14695 s | počet dotazů: 289 | paměť: 70230 KB. | 30.11.2023 - 09:25:45