Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Road to Perdition

Road to Perdition

Road
Road
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Těžko říct, zda je to pou­há náho­da, či důsle­dek tvr­dé prá­ce, ale kaž­dý film, ve kte­rém se obje­ví Tom Hanks je vždy exce­lent­ní, ať hra­je mlčen­li­vou roli tro­seč­ní­ka, nebo­hé­ho imi­gran­ta, debi­la, tep­lé­ho práv­ní­ka či gan­gs­te­ra. Zkrátka neshléd­nu­tí ale­spoň polo­vi­ny fil­mů, kte­ré táh­ne prá­vě ten­to Američan v hlav­ní roli, je smr­tel­ný hřích a o Road to Perdition to pla­tí obzvlášť. Nejen milov­ní­ci mafie si totiž při­jdou na své.

Z gan­gs­ter­ské­ho pro­stře­dí bylo nato­če­no mno­ho fil­mů a pře­ci je film Road v něčem výji­meč­ný. Neukazuje ani krá­su, ani hnus mafie. Ukazuje pou­ze pou­ta­vě vyprá­vě­ný pří­běh, kte­rý, ač není nějak ori­gi­nál­ní, roz­hod­ně je sil­ný a s lás­kou poda­ný.

Michael Sullivan má krás­nou ženu, dva šikov­né klu­ky a prá­ci, což je v roce 1931 v Americe vel­mi ceně­ná vzác­nost. Jeho žena se radě­ji moc neptá na to, co Michael dělá. Vlastně to ví jen málo­kdo, což vrtá hla­vou jeho star­ší­mu syno­vi. Shodou okol­nos­tí se jme­nu­je také Michael, pro­to jej bude­me pro potře­by recen­ze nazý­vat pou­ze Junior.

Michael pra­cu­je pro rodin­ný klan Rooney, a když je jed­nou v noci vyslán spo­leč­ně se synem dona Rooneyho na akci, Junior se taj­ně vplí­ží do jejich vozu. Byl ocho­ten pro zjiš­tě­ní sku­teč­né prá­ce své­ho otce ris­ko­vat vše, což se mu poved­lo. Tu noc se sta­la vraž­da a Junior ji viděl, čímž poško­dil celou rodi­nu. Rooneyovi to vědě­li, že jejich vraž­da měla nechtě­né­ho svěd­ka, pro­to se jim nikdo nesmí divit, co se násled­ně udá­lo. Rooneyovi se Michaela a jeho syna poku­si­li zabít, nicmé­ně se jim to pří­liš nepo­ved­lo. Zastřelili pou­ze jeho ženu a mlad­ší­ho syna, pro­to se od té doby sta­lo Michaelovou povin­nos­tí pomstít se.

Čili jak je vid­mo, Road nemá extrém­ně ori­gi­nál­ní záplet­ku. Z kaž­dé­ho zábě­ru, z kaž­dé­ho pohy­bu či pro­stři­hu je ale znát, že Sam Mendes si po Americké krá­se ten­to film zkrát­ka vysnil a pove­dl se mu.
Tom Hanks je ve své roli neza­mě­ni­tel­ný a pro mě je zkrát­ka jeden z mála her­ců, kte­rý se doká­že výbor­ně pře­trans­for­mo­vat do své role tak, že z ní necí­tí­me žád­nou pře­de­šlou. V jeho podá­ní Michaela Sullivana jsem si ani nevzpo­mněl na kapi­tá­na Müllera, Gumpa, Becketa či bláz­ni­vé­ho Langdona, což uka­zu­je jed­nak na per­fekt­ní a při­taž­li­vý vizu­ál, ale hlav­ně na Hanksův herec­ký um. Jeho posta­vy jsou v drti­vé vět­ši­ně zkrát­ka dob­rác­ké, pocho­pi­tel­né a neza­mě­ni­tel­né.
Možná prá­vě díky Hanksovi je zkrát­ka Road to Perdition parád­ně odve­de­ná žánrov­ka, kte­rou mír­ně srá­ží laci­něj­ší záplet­ka. Celkové pro­ve­de­ní, včet­ně dal­ší­ho obsa­ze­ní, je zkrát­ka fan­tas­tic­ké, pro­to nelze film, jenž zís­kal osca­ra za kame­ru,  než dopo­ru­čit.

Možná prá­vě díky Hanksovi je zkrát­ka Road to Perdition parád­ně odve­de­ná žánrov­ka, kte­rou mír­ně srá­ží laci­něj­ší záplet­ka. Fanoušky žán­ru však uchvá­tí.


Photo © 2002 Dreamworks Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08732 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71979 KB. | 22.02.2024 - 03:33:30