Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > To Kapitola 2 (It: Chapter 2) – Recenze – 50%

To Kapitola 2 (It: Chapter 2) – Recenze – 50%

IT2 09292r
IT2 09292r
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Film To Kapitola 2 nava­zu­je na děj před­cho­zí­ho (dva roky staré­ho) horo­ru Topo 27 letech. Jde o dru­hou a záro­veň závě­reč­nou část adap­ta­ce stej­no­jmen­né­ho romá­nu Stephena Kinga, v němž sku­pi­na nác­ti­le­tých dětí (ali­as Smolaři) zaží­vá v ame­ric­kém měs­teč­ku Derry sérii děsi­vých udá­los­tí a násled­ně boju­je s pra­sta­rým zlem, jež nese ozna­če­ní „To“ a bere na sebe růz­né podo­by včet­ně stra­ši­del­né­ho klau­na. O 27 let poz­dě­ji jsou Smolaři nuce­ni se cho­pit stej­né­ho úko­lu, pro­to­že To řádí v dlou­ho­le­tých cyk­lech a je potře­ba s ním skon­co­vat nadob­ro. Přechozí sní­mek zahr­no­val onu dět­skou část a v tom­to pokra­čo­vá­ní (kte­ré opět reží­ro­val Andy Muschietti) se tím pádem jeho hrdi­no­vé vra­ce­jí již jako dospě­lí.
 
To Kapitola 2 (It: Chapter 2) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment


Že se nepo­da­ří Kingovu majestát­ně obsáh­lou před­lo­hu napě­cho­vat do dvou­díl­né­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní v celé její šíři, bylo jas­né už po zhléd­nu­tí jeho prv­ní čás­ti. Kingův tisí­cis­trán­ko­vý román je totiž vel­mi tem­ný a mno­ho­vrs­tev­na­tý, do hloub­ky psy­cho­lo­gic­ký a plný moti­vů týka­jí­cích se mimo jiné dět­ství a dospí­vá­ní, růz­ných forem stra­chu a trau­mat i koře­nů zla ve spo­leč­nos­ti a v ději­nách ame­ric­kých malo­měst. Film To byl opro­ti němu výraz­ně oře­zán, zjed­no­du­šen a zestruč­něn, ale­spoň však obstál (i díky skvě­lým posta­vám a dět­ským her­cům) jako vel­mi dob­ré dra­ma o dospí­vá­ní s výraz­nou horo­ro­vou rovi­nou, kte­rá byla při­mě­ře­ně stra­ši­del­ná i přes to, že stá­la spíš na bafá­ní a leká­ní než na plí­ži­vém budo­vá­ní hut­né­ho napě­tí.
Ve fil­mu To Kapitola 2 došlo k mír­né­mu zesla­be­ní ono­ho aspek­tu dospí­vá­ní (niko­li však k jeho kom­plet­ní­mu vymi­ze­ní, neb dospě­lí hlav­ní hrdi­no­vé jsou ve svém nit­ru čás­teč­ně pořád dět­mi a moc­krát se ve vzpo­mín­kách vra­cí do dět­ství pro­střed­nic­tvím znač­né­ho množ­ství fla­shbac­ků – tak­že opět dojde i na herec­ké před­sta­vi­te­le z před­cho­zí­ho fil­mu), násled­kem čehož má horo­ro­vá linie k dis­po­zi­ci více pro­sto­ru a i cel­ko­vě je jí dopřá­no více času než minu­le (film má závrat­ných 165 minut). Přesto je sní­mek To Kapitola 2 kupo­di­vu o dost méně stra­ši­del­ný než prv­ní část To, a to až do té míry, že jde ve výsled­ku spíš o horo­ro­vou kome­dii než o horor.
Problém je v tom, že opro­ti prv­ní­mu To ten­to­krát nelze brát horo­ro­vou rovi­nu ve fil­mu To Kapitola 2 ani tro­chu váž­ně, neboť ji zjev­ně váž­ně nebe­rou ani samot­ní tvůr­ci. Jakýkoli náznak seri­óz­něj­ší­ho dia­lo­gu nebo nalé­ha­věj­ší scé­ny je téměř vždy vzá­pě­tí sho­zen něja­kou legrač­ní hláš­kou, kome­di­ál­ní kre­a­cí (dva ze šes­ti hrdi­nů jsou pří­mo defi­no­vá­ni jako komi­ci a plní tuto funk­ci i v momen­tech smr­tel­né­ho ohro­že­ní) či jiným zci­zo­va­cím pro­střed­kem a stej­ným způ­so­bem je (bůh ví proč) kon­stant­ně naru­šo­vá­na i napros­tá vět­ši­na scén, kte­ré měly být napí­na­vé a děsi­vé, ale vyzní­va­jí kvů­li tomu leda tak legrač­ně a paro­dic­ky.
To Kapitola 2 (It: Chapter 2) – Recenze

Mezi ony zci­zo­va­cí pro­střed­ky, kte­ré divá­ky sou­stav­ně vytr­há­va­jí z poten­ci­ál­ní­ho napě­tí, se řadí tře­ba i vše­mož­né odka­zy na jiné fil­my (tuhle je cito­vá­no Osvícení, tuhle zas Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu…), pří­liš digi­tál­ně půso­bí­cí tri­ky nebo nevhod­ně zvo­le­ný pís­nič­ko­vý pod­kres. Kdykoli na něco z toho dojde, je veš­ke­rá stra­ši­del­ná atmo­sfé­ra najed­nou nená­vrat­ně pryč a film ji musí prac­ně budo­vat zno­vu od začát­ku, což se mu ostat­ně moc neda­ří. Bito je na tom i samot­né To, jemuž schá­zí tolik potřeb­ná aura abso­lut­ní­ho nepřed­sta­vi­tel­né­ho zla, jehož zni­če­ní je nad síly koho­ko­li (a navíc málo­kdy hrdi­ny sku­teč­ně ohro­zí – vět­ši­nou si s nimi jen tak pohrá­vá a zba­vit se ho dá tře­ba tím, že před ním zavře­te dve­ře), násled­kem čehož půso­bí poměr­ně bez­moc­ně a neškod­ně a jeho odpu­di­vé fyzic­ké inkar­na­ce vybí­zí spíš k smí­chu než ke zdě­še­ní.
Celkový děj fil­mu vypa­dá zhru­ba tak, jako kdy­bys­te vza­li kuli­nář­skou spe­ci­a­li­tu v podo­bě Kingovy kniž­ní před­lo­hy, roze­bra­ly ji na jed­not­li­vé ingre­di­en­ce a pak z nich uva­ři­li ein­to­pf. Ten sice nechut­ná vylo­že­ně špat­ně, ale ke gastro­no­mic­ké­mu zážit­ku má dale­ko. Konkrétní moti­vy či pří­bě­ho­vé linie z původ­ní­ho romá­nu si totiž fil­ma­ři v mno­ha pří­pa­dech per­mu­to­va­li po svém, při­čemž ale jejich vyne­chá­ním (viz zce­la nevy­u­ži­té Billovo kok­tá­ní) či zkrá­ce­ním (viz útěk hru­bi­á­na Henryho Bowerse z blá­zin­ce a jeho násled­né pro­ná­sle­do­vá­ní Smolařů, jehož ose­ká­ním vznik­lo nesmy­sl­né tor­zo, kte­ré by bylo lep­ší z fil­mu odstra­nit úpl­ně) si sami dost pod­kop­li nohy.
Příběh je navíc mimo­řád­ně sche­ma­tic­ký a v pod­sta­tě se sklá­dá ze tří seg­men­tů. V tom prv­ním se dají hrdi­no­vé po letech zno­vu dohro­ma­dy a i přes počá­teč­ní odpor se nako­nec dohod­nou na spo­lu­prá­ci. Ve dru­hém se kaž­dý z nich zvlášť musí poku­sit o zís­ká­ní něja­ké­ho memen­ta z minu­lé doby, což vět­ši­nou pro­bí­há pod­le repe­ti­tiv­ní šab­lo­ny „pří­tom­nost – fla­shback do dět­ství – zje­ve­ní bubá­ka – návrat do pří­tom­nos­ti – zje­ve­ní téhož bubá­ka“ a dost to při­po­mí­ná něja­kou horo­ro­vou počí­ta­čo­vou hru. No a tře­tí seg­ment spo­čí­vá v nahá­ně­ní To po kaná­lech a pod­zem­ních loka­cích pod měs­teč­kem Derry, což je o tro­chu lep­ší a del­ší než v pří­pa­dě před­cho­zí­ho fil­mu, leč svou pří­zem­nos­tí a oby­čej­nos­tí to mytic­ké­mu a nad­po­zem­sky vel­ko­le­pé­mu závě­ru kni­hy pocho­pi­tel­ně nesa­há ani po kot­ní­ky.
To Kapitola 2 (It: Chapter 2) – Recenze

V popře­dí pozi­tiv tak sto­jí ako­rát her­ci (skvě­lý James McAvoy, poměr­ně stan­dard­ní Jessica Chastain, Isaiah Mustafa a Jay Ryan, vel­mi vtip­ný James Ransone, výteč­ný Bill Hader v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí a pat­řič­ně úchyl­ný Bill Skarsgård jako klaun Pennywise), mís­ty i dob­ro­druž­ná atmo­sfé­ra při­po­mí­na­jí­cí fil­my s dět­ský­mi hrdi­ny z 80. let (Stůj při mně, Rošťáci) a někte­ré kon­krét­ní scé­ny, kte­ré zaujmou svou rea­li­za­cí. A když nic jiné­ho, tak se ale­spoň pořád něco děje, film má cel­kem sta­bil­ní hbi­té tem­po a ty dvě a tři čtvr­tě hodi­ny ute­čou pře­kva­pi­vě rych­le. Mnohem víc než u prv­ní čás­ti To však pla­tí, že čím víc máte rádi kniž­ní před­lo­hu a těší­te se z její pro­pra­co­va­nos­ti a kom­plex­nos­ti, tím víc bude­te z její fil­mo­vé ver­ze zkla­ma­ní.
Předchozí To bylo slib­nou roze­hráv­kou, kte­rá fun­go­va­la díky bra­vur­ně napsa­ným a fan­tas­tic­ky obsa­ze­ným posta­vám, urči­té dáv­ce poe­ti­ky a nos­tal­gie a atmo­sfé­ře dospí­vá­ní ve měs­tě, jež je obtěž­ká­no zlem nezná­mé­ho půvo­du, kte­ré se pro­je­vu­je nejen v hrůz­ných noč­ních můrách vylé­za­jí­cích z kaná­lů, ale i v posta­vách spo­lu­žá­ků či rodi­čů hlav­ních hrdi­nů. Pokračování To Kapitola 2 leda­cos z toho recyklu­je a též dis­po­nu­je atrak­tiv­ním herec­kým obsa­ze­ním, záro­veň je ale fil­mař­sky o pozná­ní všed­něj­ší a v zása­dě jde o prů­měr­nou žánro­vou ruti­nu, jejíž horo­ro­vá slož­ka bohu­žel kvů­li zjev­né­mu zámě­ru tvůr­ců pojmout sní­mek s vel­kou por­cí nad­hle­du a humo­ru vyzní­vá komic­ky a úsměv­ně i na těch mís­tech, kde to oprav­du není ku pro­spě­chu věci.
Nejnovější pokus o zfil­mo­vá­ní jed­no­ho z nej­lep­ších Kingových romá­nů je tudíž zakon­čen nepří­liš uspo­ko­ji­vě, sním­kem, kte­rý sice obsto­jí jako horo­ro­vá kome­die s prvotříd­ní pro­duk­cí a občas­ný­mi tem­něj­ší­mi pod­tó­ny, ale niko­li jako důstoj­ná adap­ta­ce kni­hy, kte­rá je nao­pak tem­ná, hut­ná a děsi­vá na mno­ha úrov­ních od začát­ku do kon­ce s nebý­va­lou důsled­nos­tí. Opět se tudíž nabí­zí otáz­ka, zda by nestá­lo za to zpra­co­vat To spí­še v podo­bě výprav­né­ho seri­á­lu, kte­rý by mohl být na roz­díl od fil­mů sku­teč­ně nekom­pro­mis­ní, pří­bě­ho­vě obšír­něj­ší a invenč­něj­ší v prá­ci s napě­tím a psy­cho­lo­gií stra­chu.


Podívejte se na hodnocení To Kapitola 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Photos from Mahriz Gaming's post19. května 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Bulánci ve verzi 2.0 vybrali na Startovači více jak 2,5 milionu korun. Hráči ukázali, že o hru mají opravdu eminentní zájem, jelikož prvoplánových 500 tisíc korun navýšili více než […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Želary3. září 2003 Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mladá dívka, toho času nedostudovaná lékařka, z důvodu násilného uzavření vysokých škol. Pracuje jako […] Posted in Filmové premiéry
  • Blood Countess 2: The Mayhem Begins (2008)24. srpna 2017 Blood Countess 2: The Mayhem Begins (2008) Další céčková erotická podívaná v podání Lloyda A. Simandla. Tentokrát se podíváme, jak mladá Alžběta o svou křehkost tenkrát vlastně přišla… Mladá Alžběta je poslána […] Posted in Horory
  • "Perfect Days" KVIFF Echoes recenze: Wima Wenderse patří k nejlepším filmům roku 20232. srpna 2023 "Perfect Days" KVIFF Echoes recenze: Wima Wenderse patří k nejlepším filmům roku 2023 Tokijský uklízeč záchodů pečlivě vykonává svou každodenní rutinu ve filmu Perfect Days, který měl premiéru v soutěži na letošním festivalu v Cannes a poté byl uveden na Mezinárodním […] Posted in Filmové recenze
  • Xbox Game Pass vyšel na Android. Na mobilech a tabletech si...15. září 2020 Xbox Game Pass vyšel na Android. Na mobilech a tabletech si... Xbox Game Pass vyšel na Android. Na mobilech a tabletech si nyní zahrajete až 172 her, včetně The Witcher 3: Wild Hunt, A Plague Tale: Innocence, DayZ, DiRT 4, F1 2019, Forza Horizon 4, […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Prima Max - program na září5. srpna 2019 Prima Max - program na září Datum čas Film Hrají 01.09.2019 12:00 Studujeme za školou Smolík F., Gollová N., Beneš S., CIKÁN M. 01.09.2019 14:00 Líbánky v Las Vegas Cage N., Caan J., […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Moje levá noha (1989)24. prosince 2022 Moje levá noha (1989) Tento irský film natočený podle autobiografické knihy Christyho Browna je (zvláště na konci) poněkud sentimentální. Ale ona sentimentalita má, podle mého názoru, v tomto případě své […] Posted in Krátké recenze
  • RECENZE – Nenechám tě odejít25. června 2019 RECENZE – Nenechám tě odejít Autorka: Chevy StevensPřeklad: Ivana SvobodováNakladatelství: OcelotRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 400ISBN: 978-80-907112-1-1Anotace:Před jedenácti lety uprchla Lindsey s dcerou […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE – Malé temné lži4. března 2019 RECENZE – Malé temné lži Autorka: Sharon J. BoltonPřeklad: Květa PalowskáNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 408ISBN: 978-80-7498-308-5Anotace:V uzavřené malé komunitě, jakou je lidské […] Posted in Recenze knih
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,06576 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72193 KB. | 13.04.2024 - 11:09:15