Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Takové krásné šaty (In Fabric) – Recenze – 30%

Takové krásné šaty (In Fabric) – Recenze – 30%

takove krasne saty foto web 02
takove krasne saty foto web 02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Hororový sní­mek své­byt­né­ho brit­ské­ho reži­sé­ra a sce­náris­ty Petera Stricklanda (Pestrobarvec Petrklíčový) vyprá­ví o roz­ve­de­né čer­noš­ské ženě střed­ní­ho věku jmé­nem Sheila, kte­rá pra­cu­je v ban­ce, byd­lí v domě se svým dospě­lým synem a sem tam se po veče­rech schá­zí s poten­ci­ál­ní­mi nápad­ní­ky, kte­ří odpo­vě­dě­li na její sezna­mo­va­cí inze­rát. Za tím­to úče­lem si poří­dí v sezón­ním výpro­de­ji mód­ní­ho buti­ku čer­ve­né šaty – aniž by tuši­la, že jsou pro­kle­té a zabí­je­jí své maji­te­le (a roz­bí­je­jí prač­ky).

Takové krásné šaty (In Fabric) – Recenze
Zdroj fotek: acfk.cz

Film Takové krás­né šaty je v pod­sta­tě hrdým umě­lec­kým bra­kem, jenž vzdá­vá poctu béč­ko­vé­mu žán­ru giallo fil­mům – což byly zejmé­na ital­ské sním­ky s detek­tiv­ní či kri­mi­nál­ní záplet­kou, vzni­ka­jí­cí pře­váž­ně v sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých letech, jejichž obvyk­lý­mi cha­rak­te­ris­tic­ký­mi prv­ky byly expli­cit­ní krva­vé vraž­dy, psy­cho­lo­gic­ké moti­vy šílen­ství či para­no­ie, voye­u­r­ství, sexu­ál­ní tema­ti­ka, výraz­ný hudeb­ní pod­kres, sil­ně sty­li­zo­va­ná vizu­ál­ní slož­ka, surre­a­lis­tic­ká atmo­sfé­ra a netra­dič­ní obra­zo­vé kom­po­zi­ce, čas­to až feti­šis­tic­ky zamě­ře­né na nej­růz­něj­ší objek­ty či čás­ti lid­ské­ho těla. Peter Strickland zahr­nul všech­ny tyto ele­men­ty do své­ho sním­ku ve vrcho­va­té míře, avšak nedal si pří­liš zále­žet na tom hlav­ním – na nos­ném pří­bě­hu, kte­rý by doká­zal dosta­teč­ně upou­tat a bavit.

To, co Sheila zaží­vá, je totiž zalo­že­no na něko­li­ka jed­no­du­chých aspek­tech (roz­ho­vo­ry s pun­tič­kář­ský­mi nad­ří­ze­ný­mi v prá­ci, nevra­ži­vé kon­fron­ta­ce se syno­vou nesym­pa­tic­kou pří­tel­ky­ní, občas­né veče­ře s osa­mě­lý­mi muži), jež se opa­ku­jí pořád doko­la a nikam moc neve­dou, tak­že ako­rát tou­žeb­ně čeká­te, kdy se koneč­ně dosta­nou ke slo­vu vraž­dí­cí šatič­ky (kte­ré jsou dost upo­za­dě­ny a dozví­te se toho o nich poměr­ně málo, vět­ši­nou navíc jen pro­střed­nic­tvím názna­ků – stej­ně jako o vra­zích ve sta­rých giallo fil­mech).

Kvůli únav­ně repe­ti­tiv­ním pasá­žím a pra­ma­lé­mu vývo­ji děje tak pří­běh hlav­ní hrdin­ky ani omy­lem neu­ne­se sto­páž celo­ve­čer­ní­ho fil­mu a je po zhru­ba sedm­de­sá­ti minu­tách (a i to je dost poz­dě) vystří­dán pří­bě­hem jiným, jehož pro­ta­go­nis­tou je nesmě­lý a zakřik­nu­tý opra­vář pra­ček, jehož osu­dy spja­té s týmž zabi­jác­kým kusem odě­vu jsou však ješ­tě méně zají­ma­vé a jsou pou­ze vari­a­cí na již vidě­né, čímž se záži­tek ze sle­do­vá­ní fil­mu ješ­tě více ředí. Jako kolo­vrá­tek půso­bí i napříč celým sním­kem pří­tom­ná kri­ti­ka kapi­ta­lis­tic­ké­ho mamo­nu, bez­du­ché komer­ci­a­li­za­ce a vli­vu rekla­my na sla­bo­du­ché masy zákaz­ní­ků, jíž je sdě­lo­vá­na v pod­sta­tě jed­na a ta samá myš­len­ka stá­le doko­la.

Takové krásné šaty (In Fabric) – Recenze

Nejsilnější dojmy z fil­mu se tím pádem pojí ako­rát s něko­li­ka detai­ly (zna­me­ni­té úvod­ní titul­ky se stři­ho­vou mon­tá­ží, kte­rá nazna­čí někte­ré aspek­ty budou­cí­ho dění) a s nema­lým množ­stvím bizar­ních výje­vů nato­lik šíle­ných a uje­tých, že se jim nedá nesmát, pří­pad­ně nad nimi krou­tit hla­vou. Originální nápa­dy, mezi něž se řadí napří­klad odbor­né dia­gnó­zy roz­bi­tých pra­ček pro­ná­še­né ústy ono­ho opra­vá­ře, jež uvá­dě­jí jeho poslu­cha­če do hyp­no­tic­kých kata­to­nic­kých sta­vů, nebo úchyl­né záze­mí zmí­ně­né­ho mód­ní­ho buti­ku, v němž pra­cu­jí per­verz­ní pro­da­vač­ky vyja­dřu­jí­cí se ve vzlet­ných koša­tých větách a pořá­da­jí­cí mastur­bač­ní orgie s krvá­ce­jí­cí­mi figurí­na­mi, sice uvíz­nou v divác­ké pamě­ti na dlou­ho, ale pře­sta­vu­jí do znač­né míry jen samo­ú­čel­né ima­gi­na­tiv­ní výplo­dy, pro děj fil­mu zce­la nepod­stat­né.

Audio-vizuálně uhran­či­vý sní­mek se tak i přes pří­tom­nost řady pozo­ru­hod­ných nápa­dů mís­ty nesku­teč­ně vle­če (dvě hodi­ny jsou pro ten­to typ fil­mů váž­ně pří­liš, něja­kých plus mínus 80 minut by bylo pod­stat­ně schůd­něj­ších) a cel­ko­vě jde kvů­li tri­vi­ál­ní­mu, nesoudrž­né­mu a roz­břed­lé­mu pří­bě­hu (resp. dvo­ji­ci pří­bě­hů), na něž jsou násled­ně navě­še­ny naho­di­lé, nikam neve­dou­cí a neu­stá­le se opa­ku­jí­cí moti­vy, pře­de­vším o mimo­řád­ně netra­dič­ní video-artovou retro pře­hlíd­ku výstřed­ních scén, kte­rou lze oce­nit pou­ze ve sty­lu guil­ty ple­a­su­re jako atmo­sfé­ric­kou bizar­nost s oso­bi­tým for­mál­ním poje­tím.


Podívejte se na hodnocení Takové krásné šaty na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34076 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72072 KB. | 25.04.2024 - 16:39:58