Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 3D

Saw 3D

Saw7
Saw7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bobby Dagen (Sean Patrick Flanery) napsal román pojed­ná­va­jí­cí o jeho pře­ži­tí hry Skládačkového vra­ha (Tobin Bell). Z Bobbyho se sta­la legen­da, kte­rá se ovšem musí popa­so­vat s nepří­jem­ným tajem­stvím. Skládačkův nástup­ce Hoffman (Costas Mandylor) je totiž stá­le naži­vu a při síle...

Saw 7 to od začát­ku nemě­lo jed­no­du­ché: Na samot­ném počát­ku měl sed­mý díl reží­ro­vat David Hackl, reži­sér Saw 5 a po sed­mič­ce měl hned dora­zit díl osmý. Plány na osmý díl ovšem byli zru­še­né v momen­tě, kdy Saw 6 vel­mi zao­sta­lo za oče­ká­vá­ní­mi a v kinech vydě­la­lo pou­ze 68 mili­o­nů dola­rů, nejmé­ně z celé série. V závě­ru byli tedy scé­ná­ře k Saw 7 a Saw 8 spo­je­né do jed­no­ho, při­čemž tvůr­ci sli­bo­va­li, že Saw 7 zod­po­ví veš­ke­ré otáz­ky, kte­ré si fan­do­vé poklá­da­li od prv­ní­ho dílu. Na začát­ku roku 2010 ovšem došlo k zásad­ní změ­ně. Studio se zba­vi­lo Davida Hackla jako reži­sé­ra a vynu­ti­lo si návrat Kevina Greuterta, reži­sé­ra šes­té­ho dílu a stři­ha­če prv­ních pěti dílů. Greuterta to teh­dy mrze­lo, pro­to­že měl natá­čet Paranormal Activity 2, kvů­li smlou­vě ovšem musel nato­čit Saw 7. Na závěr poté Greutert 2 týd­ny před začát­kem natá­če­ní upra­vil znač­nou část scé­ná­ře od dvo­ji­ce Patrick Melton/Marcus Dunstan. A byl to vel­ký pro­blém, pro­to­že se najed­nou muse­lo měnit her­ci, loka­ce a růz­né dal­ší pro­dukč­ní zále­ži­tos­ti.

Posledním roz­hod­nu­tím poté bylo, že Saw 7 bude kom­plet­ně nato­če­né na digi­tál­ní 3D kame­ru. Kameramana před­cho­zích šes­ti fil­mů Davida Armostronga nahra­dil Brian Gedge (šlo o jeho prv­ní a posled­ní celo­ve­čer­ní film v kari­é­ře, kde slou­žil jako hlav­ní kame­ra­man) a zprá­vy o (teh­dej­ším) zábě­ru série Saw nepů­so­bi­li dva­krát opti­mis­tic­kým dojmem.

Saw 7 mělo být vel­ké finá­le, pro­to je na tom fil­mu vel­mi zají­ma­vé to, že vůbec nepů­so­bí jako film, kte­rý má něco zakon­čit. Působí to jed­no­du­še jako dal­ší díl Saw s dal­ší sérií nebez­peč­ných pas­tí a záro­veň záplet­kou, kte­rá nava­zu­je na konec šes­té­ho dílu. Mark Hoffman se defi­ni­tiv­ně stá­vá soci­o­pa­tem, kte­rý si jde pro svou pomstu. A ve finá­le Saw 7 zce­la urči­tě pat­ří mezi nej­slab­ší díly série.

Už z pohle­du samot­né­ho vizu­á­lu je něco špat­ně. V roce 2010 sice moh­li 3D efek­ty půso­bit sebe­víc cool, z dneš­ní­ho pohle­du (a navíc ve 2D) je ovšem obra­zo­vá strán­ka jed­no­du­še ošk­li­vá s hnus­ným fil­trem. Když se při­tom člo­věk podí­vá na trai­ler a vidí zábě­ry bez doda­teč­ně při­da­né­ho 3D, nepů­so­bí to tolik špat­ně. Jenomže finál­ní obraz vypa­dá vylo­že­ně ošk­li­vě a to tím způ­so­bem, že při sle­do­vá­ní si člo­věk rád vzpo­me­ne na Armstronga.

Saw 7 má ovšem vel­mi fajn tem­po, kdy se v pod­sta­tě pořád něco děje, jde se rych­le na věc a ať už se řeší lin­ka s finál­ní sérii pas­tí Skládačkového vra­ha nebo lin­ka s Hoffmanovou pomstou, sku­teč­ně se zde něco děje. Sem tam se obje­ví něja­ká zná­má tvář, sem tam pomrk­nu­tí na před­cho­zí díly a ve finá­le ale­spoň ten závěr slou­ží jako sym­bo­lic­ká teč­ka za teh­dej­ším kon­cem série.

Hlavní posta­vu Bobbyho Dagena ztvár­nil Sean Patrick Flanery, kte­rý je sym­pa­tic­ký a samot­ná záplet­ka o člo­vě­ku, kte­rý lha­la o pří­tom­nos­ti na pas­ti Skládačkového vra­ha, aby si pro něj spra­ve­dl­nost došla zní zají­ma­vě. Sem tam sice opět dojde k leh­ké­mu naru­še­ní původ­ní filo­zo­fie Johna Kramera, pas­ti jsou v jis­tých momen­tech směš­něj­ší a směš­něj­ší a celé to pořád smr­dí nasta­ve­nou kaší, pořád je to ovšem po celou dobu sne­si­tel­né.

Saw 7 sice mís­to zod­po­vě­ze­ní na všech­ny otáz­ky nao­pak ote­ví­rá otáz­ky nové, přes­to na něco ovšem sku­teč­ně odpo­ví­dá. A i přes­to, že při tom­to vysvět­lo­vá­ní musí divák tak tro­chu při­mhou­řit oči, v jis­tých pod­mín­kách to do sebe pře­ci jen sluš­ně zapa­dá. Dost mož­ná by to celé dáva­lo o pozná­ní vět­ší smy­sl, kdy­by už teh­dy kro­mě sed­mé­ho fil­mu vznik i film osmý a dva scé­ná­ře neby­li vmáčk­nu­té do jed­no­ho. Otázka ovšem je jak o moc.

Greutert se sice vrá­til tak tro­chu pro­ti své vůli, přes­to na to vylo­že­ně nekaš­lal a dodal rela­tiv­ně sluš­né ucho­pe­ní, kte­ré mu série Saw v rám­ci mož­nos­tí nabí­zí. Charlie Clouser opět dodal sty­lo­vý soun­d­track a novou vari­a­ci iko­nic­ké „ Hello Zepp „, sku­teč­ně se při­jde se zají­ma­vý­mi nevy­u­ži­tý­mi nápa­dy (setká­vá­ní pře­ži­vších), dora­zí dal­ší neče­ka­ný twist a pak to skon­čí. Saw teh­dy v roce 2010 skon­či­lo neu­rá­že­jí­cím způ­so­bem, přes­to se nešlo zba­vit poně­tí, že je sedm fil­mů jed­no­du­še moc. A to ješ­tě nikdo nevě­děl, že za pár let Saw sku­teč­ně čeká návrat.

Sérii Saw jde urči­tě v jis­té míře obdi­vo­vat. Každý rok vzni­kal mezi lety 2004-2010 jeden film, při­tom si fil­my udr­že­li rela­tiv­ně sluš­nou řeme­sl­nou strán­ku a k vylo­že­né horo­ro­vé pohro­mě nemá blíz­ko nej­spíš ani jeden film. Přesto se urči­tě mělo kon­čit o pozná­ní dří­ve. Po Saw 3? Dost mož­ná spí­še už na samot­ném počát­ku. James Wan a Leigh Whannell teh­dy doda­li zásad­ní thriller, kte­rý se díky úspě­chu dočkal pocho­pi­tel­ných pokra­čo­vá­ní, kvan­ti­ta se ovšem pře­ci jen zača­la míchat s kva­li­tou. Přesto má k těm legen­dár­ním pří­šer­ným horo­ro­vým pokra­čo­vá­ním kaž­dý díl Sawu dale­ko a i díky tomu se na sérii Saw dá vzpo­mí­nat sne­si­tel­ně. A navíc je mara­ton celé série se záso­ba­mi piva vel­mi zají­ma­vou kolek­tiv­ní zále­ži­tos­tí......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Saw 3D na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,51639 s | počet dotazů: 7142 | paměť: 75969 KB. | 25.02.2024 - 23:22:44